Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hello @followerninja.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, of een e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als je dit contract herroept, moeten we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, als dat eerder is. Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst betreffende verschillende goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hallo @followerninja.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als je dit contract herroept, moeten we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, als dat eerder is. Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor consumenten bij een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende delen of onderdelen

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste voorwerp in ontvangst heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hello @followerninja.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, of een e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als je dit contract herroept, moeten we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, als dat eerder is. Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd;

Annuleringsbeleid voor consumenten bij een overeenkomst voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hallo @followerninja.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als je dit contract herroept, moeten we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, als dat eerder is. Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.