Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. bestelproces en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5 Levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie op materiaalfouten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de tekst van het contract
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied
1.1 De zakelijke relatie tussen [novomyo UG, eigenaar: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (hierna "Verkoper") en de klant (hierna "Klant") wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
2.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.

2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies uitgezonderd.

Opmerking: Vul hieronder de toepasselijke knoplabels in.
3. bestelproces en sluiting van het contract
3.1 De Klant kan vrijblijvend producten kiezen uit het assortiment van de Verkoper en deze verzamelen in een zogenaamd winkelmandje via de knop [toevoegen aan winkelmandje]. Binnen de winkelwagen kan de productkeuze worden gewijzigd, bijvoorbeeld verwijderd. Vervolgens kan de klant het bestelproces in het winkelmandje afronden door op de knop [Doorgaan naar kassa] te klikken.

3.2 Door op de knop [bestelling met betalingsverplichting] te klikken, dient de klant een bindende aanvraag in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Voordat hij de bestelling indient, kan de klant op elk moment de gegevens wijzigen en bekijken en met de browserfunctie "terug" teruggaan naar het winkelmandje of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).

3.3 De Verkoper stuurt de Klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de Klant opnieuw wordt vermeld en die de Klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur. Aanvaarding kan voorts geschieden door een door de Verkoper aan de Klant toegezonden verzoek tot betaling en uiterlijk door de voltooiing van de betalingstransactie. In geval van meerdere acceptatieprocessen is de vroegste acceptatiedatum doorslaggevend. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de aanvaardingstermijn aanvaardt, komt er geen overeenkomst tot stand en is de Klant niet langer aan zijn aanbod gebonden.

3.4 In het geval van klanten die bedrijven zijn, bedraagt de bovengenoemde termijn voor verzending, overhandiging of orderbevestiging zeven dagen in plaats van twee.

3.5 Indien de Verkoper vooruitbetaling toestaat, komt de overeenkomst tot stand door het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, ondanks de vervaldatum, zelfs na een hernieuwd verzoek, trekt de verkoper zich terug uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling vervalt en de verkoper niet verplicht is te leveren. De bestelling wordt dan voor koper en verkoper zonder verdere gevolgen afgerond. Een reservering van het artikel in geval van vooruitbetaling geschiedt dus voor maximaal 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten
4.1 Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke BTW.

4.2 Naast de vermelde prijzen brengt de Verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2 Indien de levering van de goederen door de schuld van de koper ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen worden onverwijld aan de klant terugbetaald.

5.3 Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de Verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de Verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant niet wil dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde vergoeding terugbetalen.

5.4 Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of binnen de respectieve productbeschrijving.

5.5 In het geval van klanten die bedrijven zijn, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de kopers zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren; de vermelde leveringsdata en -termijnen zijn geen vaste data, behoudens andere beloften en overeenkomsten.

5.6 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering door overmacht en door onvoorziene gebeurtenissen die de levering voor de Verkoper aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken ten opzichte van klanten die ondernemer zijn, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. In dat geval is de Verkoper gerechtigd de levering of dienst uit te stellen met de duur van de verhindering plus een redelijke aanloopperiode. Het recht op uitstel geldt ook voor klanten die ondernemer zijn in geval van onvoorziene gebeurtenissen die de bedrijfsvoering van een voorleverancier beïnvloeden en waarvoor noch de voorleverancier noch de verkoper verantwoordelijk zijn. Voor de duur van deze belemmering is de klant ook ontheven van zijn contractuele verplichtingen, met name de betaling. Indien de vertraging voor de klant onaanvaardbaar is, kan de klant zich door een schriftelijke verklaring terugtrekken uit de overeenkomst na het stellen van een redelijke termijn of na onderling overleg met de verkoper.

6. betalingsmodaliteiten
6.1 De klant kan in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces kiezen uit de beschikbare betalingsmogelijkheden. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2 Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen geschiedt de betaling vooraf zonder aftrek.

6.3 Indien aan derde aanbieders opdracht wordt gegeven voor de betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.4 Indien de vervaldag voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds door het missen van de termijn in verzuim. In dat geval betaalt de opdrachtgever de wettelijke vertragingsrente.

6.5 De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.6 De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor klanten die ondernemer zijn, geldt bovendien het volgende: de verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan; de koper is verplicht het gekochte zorgvuldig te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde, voor zover dit in de branche passend of gebruikelijk is. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zal de koper deze tijdig en op eigen kosten uitvoeren. De verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de klant geschiedt steeds voor rekening van de verkoper. Indien de voorbehouden goederen met andere, niet aan de verkoper toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerft de verkoper de mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Voor het overige geldt voor het door verwerking ontstane goed hetzelfde als voor de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. De klant draagt de vordering ook over tot zekerheid van de vorderingen die jegens hem ontstaan door de combinatie van de voorbehouden goederen met een goed. Toegang door derden tot de goederen in eigendom of mede-eigendom van de verkoper dient onverwijld door de klant te worden gemeld. De klant draagt alle kosten voor een vordering van derden of kosten voor een buitengerechtelijke invrijheidstelling die uit dergelijke interventies voortvloeien. De klant heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De klant draagt reeds nu aan de verkoper tot zekerheid alle vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop of andere rechtsgronden met betrekking tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust (met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening-courant). De verkoper machtigt de klant herroepelijk om de aan de verkoper overgedragen vorderingen voor zijn rekening en in eigen naam te innen. Deze incassomachtiging kan worden ingetrokken indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. De verkoper verbindt zich ertoe de zekerheden waarop de verkoper recht heeft op verzoek van de klant vrij te geven wanneer de totale verkoopwaarde ervan de som van alle uitstaande vorderingen van de verkoper uit de zakelijke relatie met meer dan 10% (bij een realisatierisico met meer dan 50%) overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de verkoper. Na vereffening van alle vorderingen van de verkoper uit leveringstransacties gaat de eigendom van de voorbehouden goederen en de overgedragen vorderingen over op de koper. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij de verkoper.

8 Garantie op materiaalfouten en garantie
8.1 De garantie (aansprakelijkheid voor gebreken) wordt vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen, behoudens de volgende bepalingen.

8.2 Op de door de Verkoper geleverde goederen wordt slechts garantie verleend indien deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden op de hoogte gesteld van de garantievoorwaarden voordat het bestelproces in gang wordt gezet.

8.3 Indien de afnemer ondernemer is, dient hij de goederen onverwijld te inspecteren, onverminderd de wettelijke verplichtingen tot kennisgeving van gebreken, en de leverancier onverwijld, uiterlijk binnen twee weken na levering, schriftelijk in kennis te stellen van herkenbare materiële gebreken en onverwijld, uiterlijk binnen twee weken na ontdekking, van niet-herkenbare materiële gebreken. Afwijkingen in kwaliteit, gewicht, maat, dikte, breedte, afwerking, patroon en kleur die in de handel gebruikelijk, volgens de kwaliteitsnormen toelaatbaar zijn of geringe afwijkingen vormen geen gebreken.

8.4 Indien de klant een ondernemer is, is de keuze tussen rectificatie of nalevering van gebrekkige goederen door de verkoper.

8.5 Onverminderd de aansprakelijkheidsbepalingen van deze AV verjaren materiële gebreken in het algemeen één jaar na de risico-overgang voor klanten die ondernemer zijn, tenzij de wet langere termijnen voorschrijft, met name in het geval van bijzondere bepalingen voor het verhaal van de ondernemer. Bij gebruikte goederen is de garantie van klanten die ondernemer zijn uitgesloten.

8.6 Indien de klant, die ondernemer is, de gebrekkige zaak in de zin van § 439 (3) van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) in een andere zaak heeft ingebouwd of aan een andere zaak heeft bevestigd in overeenstemming met het type en het beoogde gebruik ervan, is de verkoper, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst en onverminderd de overige garantieverplichtingen, niet verplicht de klant de noodzakelijke kosten te vergoeden voor de verwijdering van de gebrekkige zaak en de inbouw of bevestiging van de herstelde of geleverde zaak die vrij is van gebreken in het kader van de latere prestatie. Dienovereenkomstig is de Verkoper ook niet verplicht tot vergoeding van de kosten voor de verwijdering van het gebrekkige artikel en de installatie of montage van het gerepareerde of geleverde gebrekvrije artikel in het kader van een verhaal door de klant binnen de leveringsketen (d.w.z. tussen de klant en zijn klanten).

9. aansprakelijkheid
9.1 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor vorderingen.

9.2 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove schuld.

9.3 Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de Klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de Verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.

9.4 De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van frauduleus verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

9.5 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. opslag van de tekst van het contract
10.1 De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2 De Verkoper stuurt de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar uiterlijk bij levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met het annuleringsbeleid en de informatie over verzendkosten en leverings- en betalingsvoorwaarden. Als je je in onze winkel hebt geregistreerd, kun je je bestellingen bekijken in je profielgedeelte. Bovendien slaan we de tekst van het contract op, maar maken die niet toegankelijk op internet.

10.3 Klanten die ondernemer zijn kunnen de Contractdocumenten per e-mail, schriftelijk of door verwijzing naar een online bron ontvangen.

11. slotbepalingen
11.1 Indien de koper een ondernemer is, is de plaats van uitvoering de vestigingsplaats van de verkoper, behoudens andere overeenkomsten of dwingende wettelijke bepalingen. Het recht van de verkoper om een andere toegestane plaats van jurisdictie te kiezen wordt voorbehouden.

11.2 In het geval van ondernemers is het recht van de [Bondsrepubliek Duitsland / Republiek Oostenrijk] van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover er geen dwingende wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen.

11.3 De contractuele taal is Duits.

Opmerking: Merk in het volgende op dat de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ moet klikbaar zijn
11.4. het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) voor consumenten van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.