Zasady anulowania dla konsumentów w przypadku umów, w których towary są dostarczane w jednej dostawie

Polityka anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hello @followerninja.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz rezygnacji
(Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
- Aby [wstawić: Nazwa/firma, adres, adres e-mail oraz, jeśli to możliwe, numer faksu]:
- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(ów)
- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
- Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów
za dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
do dostarczania towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostarczanie gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
za dostarczenie towarów, jeśli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
za dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Zasady anulowania dla konsumentów w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które konsument zamówił w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane oddzielnie

Polityka anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięliście w posiadanie ostatni towar. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hello @followerninja.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz rezygnacji
(Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
- Aby [wstawić: Nazwa/firma, adres, adres e-mail oraz, jeśli to możliwe, numer faksu]:
- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(ów)
- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
- Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

za dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
do dostarczania towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostarczanie gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
za dostarczenie towarów, jeśli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
za dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Zasady anulowania dla konsumentów w przypadku umowy o dostawę towarów w kilku częściach lub kawałkach

Polityka anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres unieważnienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniego elementu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hello @followerninja.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz rezygnacji
(Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
- Aby [wstawić: Nazwa/firma, adres, adres e-mail oraz, jeśli to możliwe, numer faksu]:
- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(ów)
- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
- Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

za dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
do dostarczania towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostarczanie gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
za dostarczenie towarów, jeśli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
za dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu;

Zasady anulowania dla konsumentów w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez określony czas

Polityka anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięliście w posiadanie pierwszy towar. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (novomyo UG, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg, hello @followerninja.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o anulowaniu tej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz rezygnacji
(Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
- Aby [wstawić: Nazwa/firma, adres, adres e-mail oraz, jeśli to możliwe, numer faksu]:
- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(ów)
- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
- Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

za dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
do dostarczania towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostarczanie gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
za dostarczenie towarów, jeśli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
za dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.