Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG en § 18 van het staatsmediabesluit (MStV).

1. contact

E-mail: hallo @followerninja.com

Schrijf ons in de Chat Rechtsonder

Mon. - Thu.12:00 - 14:30 beschikbaar! Alle andere vragen graag schriftelijk per e-mail of 24/7 in de chat.

Klantenservice service @followerninja.com

Klantenondersteuning en zakelijke vragen van SMM (Social Media Marketing) en API Panel neem contact op met:

Follower Ninja Social Media Marketing Agency

One Central 8e en 9e verdieping - Trade Centre - Trade Centre 2 - Dubai - Verenigde Arabische Emiraten

2. gegevens registreren

 

3. Geschillenregeling van de EU

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Ondersteuningsverzoeken stuur dan naar:

Follower Ninja - Social Media Professionals

E-mailadres: hallo @ followerninja.com

4 Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op onze website. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Als we kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij geen van de sociale netwerken die het onderwerp zijn van onze diensten vertegenwoordigen.

5 Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Als we kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

6 Auteursrecht

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker nodig. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant zelf is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht je desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, stel ons dan hiervan op de hoogte. Als we kennis krijgen van inbreuken, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. Neem contact op met hello @ followerninja.com als je een inbreuk op het auteursrecht vermoedt.

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (OS) voor consumenten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

! Ondersteuning rechtsonder, gebruik de chat voor zorgen !

Privacybeleid

Inleiding

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij je informeren over de soorten van je persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van de verlening van onze diensten en in het bijzonder op onze websites, mobiel, als binnen externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 10.10.2022

Inhoudsopgave

Verantwoordelijk

Voornaam, achternaam / Bedrijf
Straat, huisnr.
Postcode, plaats
Land

E-mailadres: hello@followerninja.com

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden daarvan en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon).
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokken personen

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Belanghebbenden.
 • Communicatiepartner.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking

 • Beoordeling van kredietwaardigheid en kredietwaardigheid.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Bezoek actie evaluatie.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Cross-device tracking (verwerking van gebruikersgegevens op verschillende apparaten voor marketingdoeleinden).
 • Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of post).
 • Op interesse en gedrag gebaseerde marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Conversiemeting (het meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies).
 • Levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen

 • Kredietrapport (beslissing op basis van een kredietcontrole).

Relevante rechtsgrondslagen

In het onderstaande informeren wij je over de rechtsgrondslag van de Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming in het land waar jij of wij woonachtig en gevestigd zijn van toepassing kunnen zijn. Mochten in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij je daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen.
 • Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
 • Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om overeenkomstig de wettelijke voorschriften een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. We hebben ook procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op gegevenscompromissen. Bovendien houden we bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures al rekening met de bescherming van persoonsgegevens volgens het principe van gegevensbescherming, door het ontwerp van technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-versleuteling (https)Om je gegevens die via ons online aanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken we SSL-codering. Je kunt zulke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van je browser.

Overdracht en openbaarmaking van persoonsgegevens

In de loop van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatieonderdelen of personen of dat ze aan hen bekend worden gemaakt. De ontvangers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld betalingsinstellingen in het kader van betalingstransacties, dienstverleners die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met name met de ontvangers van uw gegevens overeenkomstige contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens.

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking vindt plaats in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken of laten wij alleen gegevens verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften (art. 44 t/m 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de inlogstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een e-shop, de opgeroepen inhoud of de gebruikte functies in een online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. voor de functionaliteit, de veiligheid en het comfort van online aanbiedingen en voor het maken van analyses van bezoekersstromen.

Opmerkingen over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wet. Daarom vragen wij vooraf toestemming aan de gebruikers, behalve wanneer dit wettelijk niet vereist is. In het bijzonder is toestemming niet vereist indien het opslaan en uitlezen van informatie, d.w.z. inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om een telemediadienst (d.w.z. ons online aanbod) te kunnen leveren waarom de gebruikers uitdrukkelijk hebben verzocht. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat de informatie over het desbetreffende cookiegebruik.

Informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensbescherming: De rechtsgrondslag volgens het gegevensbeschermingsrecht waarop wij de persoonsgegevens van gebruikers met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de gegevens verwerkt met behulp van cookies op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de zakelijke exploitatie van ons online aanbod en verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. De doeleinden waarvoor we cookies verwerken leggen we uit in de loop van deze gegevensbeschermingsverklaring of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Bewaartermijn: Met betrekking tot de opslagperiode worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele app) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook nadat het eindapparaat is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of voorkeursinhoud kan direct worden getoond als de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen met behulp van cookies verzamelde gebruikersgegevens worden gebruikt om het bereik te meten. Tenzij we gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijv. bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat ze maximaal twee jaar kunnen worden opgeslagen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van de vraag of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, heb je te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). Je kunt je bezwaar aanvankelijk kenbaar maken via je browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan ook worden gemaakt door middel van verschillende diensten, vooral in het geval van tracking, via de webpagina's https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/ worden verklaard. Bovendien kun je verdere instructies ontvangen over hoe je bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een procedure voor het beheer van cookietoestemmingen waarbij de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de procedure voor het beheer van cookietoestemmingen genoemde verwerkingen en aanbieders, kan worden verkregen en beheerd en door de gebruikers kan worden ingetrokken. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen om het verzoek niet te hoeven herhalen en om de toestemming overeenkomstig de wettelijke verplichting te kunnen bewijzen. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming aan een gebruiker of zijn apparaat te kunnen toewijzen. Behoudens individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheer, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

Cookie-instellingen/ bezwaarmogelijkheid:

Commerciële en zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en geïnteresseerden (gezamenlijk aangeduid als "contractuele partners") in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen alsmede daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, onze rechten veilig te stellen en ten behoeve van de administratieve taken die met deze informatie samenhangen en de organisatie van het ondernemerschap. Wij verstrekken de gegevens van de contractuele partners alleen aan derden in het kader van de toepasselijke wetgeving voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkenen (bijv. aan deelnemende telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten, alsmede aan onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). De contractuele partners worden in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij informeren de contractuele partners voor of tijdens het verzamelen van gegevens over de gegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, bijv. in online formulieren, door middel van speciale etikettering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

Wij verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na het verstrijken van 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen, bijv. zolang ze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden, meestal 10 jaar). Wij verwijderen de door de contractpartner in het kader van een opdracht aan ons verstrekte gegevens overeenkomstig de specificaties van de opdracht, in principe na afloop van de opdracht.

Voor zover wij gebruik maken van derde aanbieders of platforms om onze diensten te verlenen, zijn de voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

KlantrekeningContractuele partners kunnen binnen ons online aanbod een account aanmaken (bijv. klanten- of gebruikersaccount, kortweg "klantenaccount"). Als registratie van een klantenaccount vereist is, worden de contractuele partners hiervan op de hoogte gesteld, evenals van de gegevens die voor de registratie vereist zijn. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet geïndexeerd worden door zoekmachines. In het kader van de registratie en de daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van de klantenrekening slaan we de IP-adressen van de klanten op, samen met de toegangstijden, om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenrekening te voorkomen.

Als klanten hun klantenrekening hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot de klantenrekening gewist, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij beëindiging van de klantenaccount een back-up van zijn gegevens te maken.

Economische analyses en marktonderzoekOm zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. waarbij de groep van betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Indien beschikbaar kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, samen met hun gegevens, bijv. gebruikte diensten. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Verder houden we rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken we de gegevens voor de analyse zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Winkel en e-commerceWij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals de betaling ervan en de levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken we gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestelproces of een vergelijkbare aankoop en omvat de informatie die nodig is voor de levering of verstrekking en de facturering, alsmede contactgegevens om zo nodig met je te kunnen overleggen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Belanghebbenden, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en klantenservice, verzoeken om contact en communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en beantwoording van verzoeken, veiligheidsmaatregelen, evaluatie van bezoekacties, op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Aanbieder van betalingsdiensten

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, vanwege wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden wij efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden aan betrokkenen en gebruiken daarvoor naast banken en kredietinstellingen ook andere aanbieders van betalingsdiensten (gezamenlijk "aanbieders van betalingsdiensten").

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt omvatten inventarisgegevens, zoals de naam en het adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, alsmede de gegevens over het contract, het bedrag en de ontvanger. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. Dat wil zeggen dat we geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens doorgeven aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van betalingsdiensten.

De voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor nadere informatie en het doen gelden van herroepings-, informatie- en andere rechten van betrokkenen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, belangstellenden.
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Kredietcontrole

Als wij vooruitbetalingen doen of vergelijkbare economische risico's aangaan (bijv. bij bestellingen op rekening), behouden wij ons het recht voor om identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen voor de beoordeling van het kredietrisico op basis van wiskundig-statistische procedures van op dit gebied gespecialiseerde dienstverleners (kredietbureaus) om onze legitieme belangen te waarborgen.

Wij verwerken de van de kredietbureaus ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling in het kader van een passende discretionaire beslissing over de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor betaling op rekening of andere prestaties vooraf te weigeren in geval van een negatief resultaat van de kredietcontrole.

Overeenkomstig art. 22 DSGVO wordt de beslissing of wij voorschotten verstrekken uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerd besluit in het individuele geval, dat door onze software wordt genomen op basis van de door het kredietbureau verstrekte informatie.

Als we uitdrukkelijke toestemming krijgen van contractuele partners, is de rechtsgrondslag voor de kredietbeoordelingsinformatie en de overdracht van de gegevens van de klant aan de kredietbureaus de toestemming. Als er geen toestemming wordt verkregen, wordt de kredietwaardigheidsinformatie verstrekt op basis van onze legitieme belangen in de wanbetalingszekerheid van onze betalingsvorderingen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokkenen: Klanten, belangstellenden.
 • Doeleinden van de verwerking: Beoordeling van kredietwaardigheid en kredietwaardigheid.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen: Kredietrapport (beslissing op basis van een kredietcontrole).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Verzorging van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van de verstrekking van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van ons onlineaanbod omvatten die in het kader van het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online aanbod of vanaf websites.

E-mail verzending en hostingDe webhostingdiensten die we gebruiken omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders en verdere informatie over de e-mailverzending (bv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails verwerkt. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt om SPAM te herkennen. Merk op dat e-mails op het Internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg versleuteld, maar (tenzij een zogenaamde end-to-end encryptieprocedure wordt gebruikt) niet op de servers van waaruit ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissietraject van de e-mails tussen de verzender en de ontvangst op onze server.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestandenWijzelf (of onze webhosting provider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde server log files). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de geraadpleegde webpagina's en bestanden bevatten, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit te waarborgen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Neem contact op met

Bij contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactverzoeken in het kader van contractuele of precontractuele relaties gebeurt om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anders op basis van de legitieme belangen bij het beantwoorden van de verzoeken.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners, belanghebbenden.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, beheren en beantwoorden van verzoeken.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken wij de gegevens die in dit verband aan ons worden doorgegeven met het oog op de verwerking van het meegedeelde verzoek. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering daarvan, en anders op grond van onze legitieme belangen alsmede de belangen van de communicatiepartners bij het reageren op de zorgen en onze wettelijke bewaarplichten.
 • Help Scout: Beheer van contactaanvragen en communicatie; Dienstverlener: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Website: https://www.helpscout.net; Privacybeleid: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Contract voor orderverwerking: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Nieuwsbrief en elektronische kennisgevingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Anders bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om je te abonneren op onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om je e-mailadres op te geven. We kunnen je echter vragen om een naam voor een persoonlijk adres in de nieuwsbrief, of om verdere gegevens als die nodig zijn voor de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt altijd in een zogenaamd dubbel opt-in proces. Dit betekent dat je na registratie een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andermans e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces overeenkomstig de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in je gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen worden ook geregistreerd.

wissen en beperking van de verwerking: Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen op grond van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren alvorens ze te verwijderen, om te kunnen bewijzen dat de toestemming vroeger werd gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het vroegere bestaan van toestemming wordt bevestigd. In geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor het e-mailadres alleen voor dit doel op te slaan in een zwarte lijst.

Het vastleggen van het registratieproces gebeurt op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het naar behoren is uitgevoerd. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Nieuwsbrieven worden verzonden op basis van toestemming van de ontvangers of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van reclame voor bestaande klanten. Voor zover wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

Analyse en prestatiemetingDe nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzenddienst gebruiken, van hun server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en je systeem, alsmede je IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of, indien gebruikt, die van de dienstverlener om individuele gebruikers te observeren. Wij gebruiken de analyses veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers vast te stellen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en het meten van het succes ervan gebeurt, met uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, op basis van onze legitieme belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dat geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd of tegengesproken.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. Je vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het eind van elke nieuwsbrief of je kunt hiervoor een van de bovenstaande contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie

Web analytics (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Evenzo kunnen we begrijpen welke gebieden geoptimaliseerd moeten worden.

Naast webanalyse kunnen we ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of kunnen soortgelijke procedures worden gebruikt met hetzelfde doel. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites en daar gebruikte elementen en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden verzameld. We gebruiken echter een IP-maskeringsprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers vragen om toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen we je ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Bereikmeting (b.v. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (b.v. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), evaluatie van bezoekacties, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • etracker: Web analytics/reach measurement; Dienstverlener: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.etracker.com; Privacybeleid: https://www.etracker.com/datenschutz/Contract voor orderverwerking: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Webanalyse, bereikmeting en meting van gebruikersstromen; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacyContract voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessortermsStandaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated; Nadere informatie: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Soorten verwerking en verwerkte gegevens).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in ons online aanbod kunnen integreren (zie verdere informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt geen gebruikersprofielen aan en slaat geen cookies op. Google leert alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager; dienstverlener uit te voeren: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacyContract voor orderverwerking:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsStandaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Nadere informatie: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Soorten verwerking en verwerkte gegevens).
 • Matomo (zonder koekjes): Matomo is een gegevensbeschermingsvriendelijke webanalysesoftware die zonder cookies wordt gebruikt en waarbij de herkenning van terugkerende gebruikers wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde "digitale vingerafdruk" die anoniem wordt opgeslagen en elke 24 uur wordt gewijzigd; met de "digitale vingerafdruk" worden de bewegingen van gebruikers binnen ons online aanbod geregistreerd met behulp van gepseudonimiseerde IP-adressen in combinatie met browserinstellingen aan de kant van de gebruiker, en wel zodanig dat het niet mogelijk is conclusies te trekken over de identiteit van individuele gebruikers. Gebruikersgegevens die door het gebruik van Matomo worden verzameld, worden alleen door ons verwerkt en niet met derden gedeeld; website: https://matomo.org/.
 • Matomo: Matomo is software die gebruikt wordt voor webanalyse en bereiksmeting. In het kader van het gebruik van Matomo worden cookies gegenereerd en opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. De gebruikersgegevens die tijdens het gebruik van Matomo worden verzameld, worden alleen door ons verwerkt en niet met derden gedeeld. De cookies worden maximaal 13 maanden bewaard: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Verwijdering van gegevens: De cookies hebben een maximale bewaartermijn van 13 maanden.

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee informatie over de gebruiker wordt opgeslagen die relevant is voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden verzameld. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van de online marketingprocedure geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van de online marketingprocedures de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later meestal ook worden gelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken en worden geanalyseerd voor het weergeven van inhoud en aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden gekoppeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocedures gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt met de bovengenoemde gegevens. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter nagaan welke van onze online marketingmethoden hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen we je ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers vragen om toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen we je ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), geïnteresseerden.
 • Doeleinden van de verwerking: Tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekacties, op interesse en gedrag gebaseerde marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), bereiksmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), targeting (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud), cross-device tracking (verwerking van gebruikersgegevens op verschillende apparaten voor marketingdoeleinden).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out") die voor de aanbieders worden gegeven. Als er geen expliciete opt-out optie is aangegeven, heb je de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in je browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. Wij bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out opties aan, die samengevat voor de respectieve gebieden worden aangeboden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) VS: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Grensoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Facebook pixel en targeting (Custom Audiences): Met behulp van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies voor de overdracht van gebeurtenisgegevens of contactinformatie door middel van interfaces in apps) is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan dergelijke gebruikers op Facebook en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners (het zogenaamde "Audience Network") te tonen. https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die blijken uit de bezochte webpagina's) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook Pixel kunnen we de effectiviteit van de Facebook advertenties verder volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversiemeting"); dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacyStandaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): Het "Facebook EU Data Transfer Supplement" is van toepassing (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) in het geval van verwerking in opdracht door Facebook als basis voor de verwerking van eventgegevens van EU-burgers in de VS en de opname in de "Platform Terms of Use" van Facebook (https://developers.facebook.com/terms) met betrekking tot de autonome verwerking van gebeurtenisgegevens van Facebook in het kader van advertentieplaatsing; Nadere informatie: De "Voorwaarden voor gegevensverwerking" (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) met betrekking tot gebeurtenisgegevens die Facebook namens bedrijven verwerkt om hen te voorzien van rapporten en analyses; bovendien is het "controller addendum" een overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid (art. 26 lid 1 zin 3 van de GDPR), die relevant is in het geval van de verwerking van gebeurtenisgegevens door Facebook op eigen verantwoordelijkheid met het oog op targeting en het verbeteren en beveiligen van Facebook-producten.
 • Google Ad Manager: We gebruiken het Google Marketing Platform (en diensten zoals Google Ad Manager) om advertenties te plaatsen op het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, etc.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van de gebruikers. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere online diensten advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd is geweest, staat dit bekend als "remarketing"; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacyVerdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens door derde landen: https://business.safety.google/adscontrollertermsWanneer Google optreedt als verwerker, de voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-reclameproducten en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens door derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: Wij gebruiken het online marketingproces "Google Ads" om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) zodat deze worden getoond aan gebruikers die een veronderstelde interesse hebben in de advertenties (zogenaamde "conversie"). We meten ook de conversie van de advertenties. We komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wijzelf ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacyVerdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens door derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dit kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's opleveren voor de gebruikers, omdat bijvoorbeeld de handhaving van de rechten van de gebruikers bemoeilijkt kan worden.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de door de gebruikers gebruikte apparaten (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out) verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen willen wij er ook op wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden gelden. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als je nog hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Plugins en ingesloten functies en inhoud

Wij integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna te noemen "derde aanbieders"). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of social media buttons en posts zijn (hierna uniform aangeduid als "content").

De integratie vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, want zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig voor de weergave van deze inhoud of functie. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer we gebruikers vragen om toestemming voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen we je ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon), inhoudsgegevens (bv. invoer in online formulieren), inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Levering van ons online aanbod en gebruikerservaring, levering van contractuele diensten en klantenservice, contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), op interesse en gedrag gebaseerde marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen), veiligheidsmaatregelen, administratie en beantwoording van verzoeken.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO), toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Facebook plugins en inhoud: Facebook sociale plugins en inhoud - Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van Facebook social plugins kun je hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in transmissie (maar niet verder verwerken) van "Gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt of ontvangt in transmissie via de sociale plugins van Facebook (en functies voor het insluiten van inhoud) die op onze Online Dienst draaien ten behoeve van: a) het weergeven van inhoud en reclame-informatie die relevant is voor de waargenomen interesses van gebruikers; b) het leveren van commerciële en transactionele berichten (bijv. gericht op gebruikers via Facebook Messenger); c) het verbeteren van de advertentietoevoer en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de identificatie van welke inhoud of reclame-informatie relevant is voor de waargenomen interesses van gebruikers). (c) het verbeteren van de levering van advertenties en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de identificatie van welke inhoud of reclame-informatie waarschijnlijk relevant is voor de interesses van gebruikers). Wij hebben een specifieke overeenkomst gesloten met Facebook ("Addendum Verantwoordelijke Partij", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), die met name regelt welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook ermee heeft ingestemd de rechten van de betrokkenen na te leven (d.w.z. gebruikers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks aan Facebook informatie verstrekken of verzoeken tot verwijdering indienen). Opmerking: Wanneer Facebook ons statistieken, analytics en rapporten verstrekt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers ontvangen en voor ons anoniem zijn), wordt deze verwerking niet uitgevoerd onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op basis van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst ("Voorwaarden voor gegevensverwerking"), https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) de "voorwaarden voor gegevensbeveiliging" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en met betrekking tot verwerking in de VS op basis van standaard contractuele clausules ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook; dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, de uniforme weergave ervan en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor de integratie ervan; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten); dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Wij integreren de "reCAPTCHA" functie om te kunnen herkennen of invoer (bijv. in online formulieren) door mensen is gedaan en niet door automatisch werkende machines (zogenaamde "bots"). De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit IP-adressen, informatie over gebruikte besturingssystemen, apparaten of browsers, taalinstellingen, locatie, muisbewegingen, toetsaanslagen, doorgebrachte tijd op websites, eerder bezochte websites, interacties met ReCaptcha op andere websites, eventueel cookies en resultaten van handmatige herkenningsprocessen (bijvoorbeeld het beantwoorden van gestelde vragen of het selecteren van objecten in afbeeldingen); dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • X plugins en inhoud: X plugins en knoppen - dit kunnen bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen X; serviceprovider: X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, moedermaatschappij: X Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; Website:https://twitter.com/de; Privacybeleid:https://twitter.com/privacy, (Instellingen: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-video's: Video-inhoud; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website:https://www.youtube.com; Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Video-inhoud; Dienstverlener: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacybeleid: https://vimeo.com/privacyOpt-out optie: We wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) en de opt-out opties voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd zodra de voor verwerking toegestane toestemmingen worden ingetrokken of andere toestemmingen ophouden van toepassing te zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel).

Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, blijft de verwerking ervan beperkt tot die doeleinden. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Verdere informatie over het wissen van persoonsgegevens is ook te vinden in de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaringen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring over gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen je informeren zodra de wijzigingen een daad van medewerking van jouw kant vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar we in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, dient u er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en dat u de gegevens moet controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heb je volgens de GDPR recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 t/m 21 GDPR:

 • Recht op bezwaar: Je hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: Je hebt het recht om je gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht op informatie: Je hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften heb je het recht te verzoeken dat de gegevens die je betreffen worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die je betreffen worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heb je het recht om te eisen dat gegevens die op jou betrekking hebben onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Je hebt het recht om gegevens over jou die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke.
 • Klacht bij toezichthouder: Je hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wet, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van je gewone verblijfplaats, je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over jou in strijd is met de GDPR.

Definities van termen

Dit gedeelte geeft je een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn uit de wet gehaald en vooral gedefinieerd in Art. 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg daarentegen is vooral bedoeld om je te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Bezoek actie evaluatie: "Conversietracking" verwijst naar een procedure die gebruikt kan worden om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Daartoe wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest).
 • Kredietrapport: Geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op automatische gegevensverwerking zonder menselijke tussenkomst (bijv. bij een automatische afwijzing van een aankoop op rekening, een online kredietaanvraag of een online aanvraagprocedure zonder menselijke tussenkomst. Dergelijke geautomatiseerde besluiten zijn krachtens art. 22 GDPR alleen toegestaan als de betrokkenen daarmee instemmen, als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of als de nationale wetgeving dergelijke besluiten toestaat.
 • Cross-device tracking: Cross-device tracking is een vorm van tracking waarbij gedrags- en interessegegevens van gebruikers over apparaten heen worden vastgelegd in zogenaamde profielen door aan de gebruikers een online identificatiecode toe te kennen. Hierdoor kan gebruikersinformatie worden geanalyseerd voor marketingdoeleinden, ongeacht de gebruikte browsers of apparaten (bijv. mobiele telefoons of desktop computers). Voor de meeste aanbieders is de online-identificatie niet gekoppeld aan duidelijke gegevens zoals namen, postadressen of e-mailadressen.
 • IP-afscherming: IP masking" is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP adres, wordt verwijderd zodat het IP adres niet meer gebruikt kan worden om een persoon uniek te identificeren. Daarom is IP-masking een middel om verwerkingsprocedures te pseudonimiseren, vooral bij online marketing.
 • Op interesse en gedrag gebaseerde marketing: Van op interesses en/of gedrag gebaseerde marketing is sprake wanneer de potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijv. het bezoeken van bepaalde websites en daar blijven, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), dat wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies gebruikt.
 • Conversiemeting: Conversiemeting is een methode die gebruikt kan worden om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Daartoe wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profilering: Profilering" is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om informatie over leeftijd, geslacht, locatiegegevens en bewegingsgegevens, interactie met websites en hun inhoud, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen) (bijvoorbeeld interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstromen van een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals de inhoud van de website, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor de analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeuriger analyses te krijgen van het gebruik van een online aanbod.
 • Remarketing: Remarketing" of "retargeting" is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was, om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Locatiegegevens: Locatiegegevens worden gegenereerd wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten van locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische middelen en functies voor locatiebepaling. Locatiegegevens worden gebruikt om de geografisch bepaalbare positie op aarde aan te geven waar het betreffende apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om kaartfuncties of andere locatieafhankelijke informatie weer te geven.
 • Tracking: Tracking" is wanneer het gedrag van gebruikers over verschillende online diensten kan worden getraceerd. In de regel wordt gedrags- en interesse-informatie met betrekking tot de gebruikte online-aanbiedingen opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën (zogenaamde profilering). Deze informatie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.
 • Verantwoordelijk: Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke omgang met gegevens, of het nu gaat om verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of wissen.
 • Doelgroepvorming: We spreken van doelgroepvorming (of "custom audiences") wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld het invoegen van advertenties. Op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waarin hij of zij de producten heeft bekeken. Op onze beurt spreken we van "lookalike audiences" (of vergelijkbare doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies en web beacons worden over het algemeen gebruikt om aangepaste doelgroepen en lookalike doelgroepen te creëren.