Annuleringsbeleid voor een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons ([Invoegen: Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je kunt hiervoor ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in de instellingen]) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, of een e-mail) van je besluit om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als je dit contract herroept, moeten we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeldformulier voor annulering
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het recht op annulering vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u a) hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw recht op annulering verliest wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen en b) wij u de inhoud van uw verklaring binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat met de uitvoering van de dienst wordt begonnen, op een duurzame gegevensdrager ter beschikking hebben gesteld. Houd er rekening mee dat wij het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd en tegelijkertijd hebt bevestigd dat je weet dat je je herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst van onze kant. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van de overeenkomst afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.