Tryk

Oplysninger i henhold til § 5 TMG og § 18 i traktaten om statslige medier (MStV)

1. kontakt

E-mail: hello @followerninja.com

Skriv til os i den Chat Nederst til højre

Mandag - torsdag kl. 12:00 - 14:30 tilgængelig! Alle andre forespørgsler bedes sendt skriftligt via e-mail eller 24/7 på chatten.

Kundeservice service @followerninja.com

Kundesupport og forretningsforespørgsler fra SMM (Social Media Marketing) og API Panel bedes du kontakte:

Follower Ninja Marketingbureau for sociale medier

One Central 8. og 9. etage - Trade Centre - Trade Centre 2 - Dubai - De Forenede Arabiske Emirater

2. registrere data

 

3. EU's tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi er hverken forpligtet til eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Anmodninger om støtte bedes sendt til:

Follower Ninja - Fagfolk på sociale medier

E-mail-adresse: hello @ followerninja.com

4 Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på vores hjemmeside i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge omstændigheder, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke repræsenterer nogen af de sociale netværk, som er genstand for vores tjenester.

5 Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkingen.

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er imidlertid ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

6 Ophavsret

Indholdet og de værker, der er skabt af operatørerne på disse sider, er underlagt den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren selv, respekteres tredjeparters ophavsret. Navnlig indhold fra tredjeparter er identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold. Kontakt venligst hello @ followerninja.com, hvis du har mistanke om en krænkelse af ophavsretten.

Europa-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse (OS) for forbrugere: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke villige til og er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

! Support nedenfor til højre, brug chatten for at få svar på dine spørgsmål !

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion

Med den følgende databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om, hvilke typer af dine personoplysninger (i det følgende også kaldet "data") vi behandler, til hvilke formål og i hvilket omfang. Databeskyttelseserklæringen gælder for al behandling af personoplysninger, som vi foretager, både i forbindelse med levering af vores tjenester og især på vores hjemmesider, mobiltelefonen samt på eksterne online-tilstedeværelser, såsom vores profiler på sociale medier (herefter samlet benævnt "online-tilbud").

De anvendte udtryk er ikke kønsspecifikke.

Status: 10.10.2022

Indholdsfortegnelse

Ansvarlig

Fornavn, efternavn / Virksomhed
Gade, hus nr.
Postnummer, sted
Land

E-mailadresse: hello@followerninja.com

Kontakt databeskyttelsesrådgiver

Oversigt over behandlingen

Følgende oversigt opsummerer de typer af oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen af dem og henviser til de registrerede personer.

Typer af behandlede oplysninger

 • Opgørelsesdata (f.eks. navne, adresser).
 • Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Metadata/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider).
 • Lokaliseringsdata (oplysninger om en enheds eller persons geografiske position).
 • Kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, løbetid, kundekategori).
 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik).

Kategorier af berørte personer

 • Forretnings- og aftalepartnere.
 • Interesserede parter.
 • Kommunikationspartner.
 • Kunder.
 • Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).

Formål med behandlingen

 • Vurdering af kreditværdighed og kreditværdighed.
 • Tilvejebringelse af vores onlinetilbud og brugervenlighed.
 • Evaluering af besøgsaktion.
 • Kontor- og organisationsprocedurer.
 • sporing på tværs af enheder (behandling af brugerdata på tværs af enheder til markedsføringsformål).
 • Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger).
 • Profilering (oprettelse af brugerprofiler).
 • Remarketing.
 • Måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, anerkendelse af tilbagevendende besøgende).
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Sporing (f.eks. interesse-/adfærdsprofilering, brug af cookies).
 • Levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Forvaltning og besvarelse af henvendelser.
 • Målgruppedannelse (fastlæggelse af målgrupper, der er relevante for markedsføringsformål eller anden produktion af indhold).

Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde

 • Kreditrapport (afgørelse baseret på en kreditvurdering).

Relevante retsgrundlag

I det følgende informerer vi dig om det retsgrundlag i databeskyttelsesforordningen (DSGVO), på grundlag af hvilket vi behandler personoplysninger. Bemærk venligst, at ud over bestemmelserne i GDPR kan de nationale databeskyttelsesbestemmelser i dit eller vores bopæls- og hjemland være gældende. Hvis mere specifikke retsgrundlag skulle være relevante i enkelte tilfælde, vil vi informere dig om disse i databeskyttelseserklæringen.

 • Samtykke (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a. DSGVO) - Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende til et eller flere specifikke formål.
 • Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b. DSGVO) - Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt, der er truffet på den registreredes anmodning.
 • Juridisk forpligtelse (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra c. DSGVO) - Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. DSGVO) - Behandlingen er nødvendig for at varetage den registeransvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i et rimeligt forhold til risikoen i overensstemmelse med de juridiske krav, idet vi tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau, gennemførelsesomkostningerne og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen samt de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Foranstaltningerne omfatter navnlig sikring af dataenes fortrolighed, integritet og tilgængelighed ved at kontrollere den fysiske og elektroniske adgang til dataene samt adgang til, adgang til, adgang til, videregivelse af, sikring af tilgængelighed og adskillelse af dataene. Vi har også indført procedurer for at sikre udøvelsen af registreredes rettigheder, sletning af data og svar på kompromitterede data. Desuden tager vi allerede i forbindelse med udvikling eller udvælgelse af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse hensyn til beskyttelsen af personoplysninger gennem teknologisk design og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger.

SSL-kryptering (https)For at beskytte dine data, der overføres via vores onlinetilbud, bruger vi SSL-kryptering. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser ved at se præfikset https:// i adresselinjen i din browser.

Overførsel og videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan oplysningerne blive overført til eller videregivet til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer. Modtagerne af disse oplysninger kan f.eks. være betalingsinstitutter i forbindelse med betalingstransaktioner, tjenesteudbydere, der har fået overdraget it-opgaver, eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I sådanne tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især tilsvarende kontrakter eller aftaler med modtagerne af dine data, som tjener til at beskytte dine data.

Databehandling i tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis behandlingen finder sted i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, organer eller virksomheder, sker dette kun i overensstemmelse med de juridiske krav.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktmæssig eller juridisk krævet overførsel behandler vi kun data eller lader dem behandle i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, kontraktlig forpligtelse gennem såkaldte standardbeskyttelsesklausuler fra EU-Kommissionen, ved tilstedeværelse af certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesregler (art. 44 til 49 DSGVO, EU-Kommissionens informationsside): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler eller andre hukommelsesnoter, der gemmer oplysninger på enheden og læser oplysninger fra enheden. F.eks. for at gemme login-status på en brugerkonto, indholdet af en indkøbskurv i en e-butik, det indhold, der er blevet kaldt, eller de funktioner, der er anvendt i et onlinetilbud. Cookies kan også bruges til forskellige formål, f.eks. med henblik på funktionalitet, sikkerhed og komfort i onlinetilbud samt til at udarbejde analyser af besøgsstrømme.

Bemærkninger om samtykke: Vi bruger cookies i overensstemmelse med loven. Vi indhenter derfor forudgående samtykke fra brugerne, medmindre dette ikke er påkrævet ved lov. Navnlig kræves der ikke samtykke, hvis lagring og læsning af oplysninger, dvs. herunder cookies, er absolut nødvendig for at kunne levere en telemediatjeneste (dvs. vores onlinetilbud), som brugerne udtrykkeligt har anmodet om. Det tilbagekaldelige samtykke meddeles tydeligt til brugerne og indeholder oplysninger om den respektive brug af cookies.

Oplysninger om retsgrundlaget for databeskyttelse: Retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen, på hvilket vi behandler brugernes personoplysninger ved hjælp af cookies, afhænger af, om vi beder brugerne om deres samtykke. Hvis brugerne giver deres samtykke, er retsgrundlaget for behandling af deres oplysninger deres erklærede samtykke. Ellers behandles de data, der behandles ved hjælp af cookies, på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. i forbindelse med den forretningsmæssige drift af vores onlinetilbud og forbedring af dets anvendelighed) eller, hvis dette sker i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser, hvis brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Vi forklarer de formål, som vi behandler cookies til, i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring eller som en del af vores samtykke- og behandlingsprocedurer.

Opbevaringsperiode: Med hensyn til opbevaringsperioden skelnes der mellem følgende typer cookies:

 • Midlertidige cookies (også: session cookies): Midlertidige cookies slettes senest efter, at en bruger har forladt et onlinetilbud og lukket sin slutenhed (f.eks. browser eller mobilapp).
 • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, selv efter at terminalenheden er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, eller det foretrukne indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Ligeledes kan brugerdata, der indsamles ved hjælp af cookies, bruges til at måle rækkevidden. Medmindre vi giver brugerne udtrykkelige oplysninger om typen af cookies og deres opbevaringstid (f.eks. når vi indhenter samtykke), bør brugerne antage, at cookies er permanente, og at de kan opbevares i op til to år.

Generelle oplysninger om tilbagekaldelse og indsigelse (opt-out): Afhængigt af, om behandlingen er baseret på samtykke eller lovlig tilladelse, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde et givet samtykke eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine data ved hjælp af cookie-teknologier (samlet benævnt "opt-out"). Du kan i første omgang erklære din indsigelse ved hjælp af dine browserindstillinger, f.eks. ved at deaktivere brugen af cookies (hvorved dette også kan begrænse funktionaliteten af vores onlinetilbud). En indsigelse mod brugen af cookies til online markedsføring kan også gøres ved hjælp af en række tjenester, især i tilfælde af sporing, via websiderne https://optout.aboutads.info og https://www.youronlinechoices.com/ erklæres. Derudover kan du få yderligere instruktioner om, hvordan du kan gøre indsigelse inden for rammerne af oplysningerne om de anvendte tjenesteudbydere og cookies.

Behandling af cookie-data på grundlag af samtykke: Vi anvender en procedure til forvaltning af cookie-samtykke, hvor brugernes samtykke til brugen af cookies eller den behandling og de udbydere, der er nævnt i proceduren til forvaltning af cookie-samtykke, kan indhentes og forvaltes og tilbagekaldes af brugerne. Samtykkeerklæringen gemmes for at undgå at skulle gentage anmodningen og for at kunne bevise samtykket i overensstemmelse med den juridiske forpligtelse. Lagringen kan finde sted på serversiden og/eller i en cookie (såkaldt opt-in-cookie eller ved hjælp af tilsvarende teknologier) for at kunne tildele samtykket til en bruger eller dennes enhed. Med forbehold af individuelle oplysninger om udbydere af cookiehåndteringstjenester gælder følgende oplysninger: Varigheden af opbevaringen af samtykket kan være op til to år. Der oprettes en pseudonym brugeridentifikator, som gemmes sammen med tidspunktet for samtykket, oplysninger om omfanget af samtykket (f.eks. hvilke kategorier af cookies og/eller tjenesteudbydere) og den anvendte browser, det anvendte system og den anvendte slutenhed.

Cookie-indstillinger/indsigelsesmulighed:

Kommercielle og erhvervsmæssige tjenesteydelser

Vi behandler data om vores kontrakt- og forretningspartnere, f.eks. kunder og interesserede parter (kollektivt benævnt "kontraktpartnere") i forbindelse med kontraktlige og tilsvarende juridiske forhold samt relaterede foranstaltninger og i forbindelse med kommunikation med kontraktpartnere (eller før kontraktforhold), f.eks. for at besvare forespørgsler.

Vi behandler disse oplysninger for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, for at sikre vores rettigheder og for at udføre de administrative opgaver i forbindelse med disse oplysninger samt for at organisere iværksætteraktiviteter. Vi videregiver kun kontraktpartnernes oplysninger til tredjeparter inden for rammerne af gældende lovgivning, hvis dette er nødvendigt til ovennævnte formål eller til opfyldelse af juridiske forpligtelser eller med de registreredes samtykke (f.eks. til deltagende telekommunikations-, transport- og andre hjælpetjenester samt underleverandører, banker, skatte- og juridiske rådgivere, betalingstjenesteudbydere eller skattemyndigheder). Kontraktpartnerne vil blive informeret om yderligere former for behandling, f.eks. til markedsføringsformål, inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Vi informerer aftalepartnerne om de data, der er nødvendige til ovennævnte formål, før eller i forbindelse med dataindsamlingen, f.eks. i onlineformularer, ved hjælp af særlig mærkning (f.eks. farver) eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende) eller ved personligt fremmøde.

Vi sletter dataene efter udløbet af de lovbestemte garanti- og tilsvarende forpligtelser, dvs. i princippet efter 4 år, medmindre dataene er gemt på en kundekonto, f.eks. så længe de skal opbevares af juridiske arkiveringsgrunde (f.eks. af skattemæssige årsager, normalt 10 år). Vi sletter de data, som aftalepartneren har videregivet til os i forbindelse med en ordre i overensstemmelse med specifikationerne i ordren, i princippet efter ordreafslutningen.

I det omfang vi bruger tredjepartsleverandører eller platforme til at levere vores tjenester, gælder de respektive tredjepartsleverandørers eller platformes vilkår og betingelser og databeskyttelsesmeddelelser i forholdet mellem brugerne og leverandørerne.

KundekontoKontraktpartnere kan oprette en konto i vores onlinetilbud (f.eks. en kunde- eller brugerkonto, forkortet "kundekonto"). Hvis det er nødvendigt at registrere en kundekonto, vil aftalepartnerne blive informeret om dette og om de oplysninger, der er nødvendige for registreringen. Kundekontiene er ikke offentlige og kan ikke indekseres af søgemaskiner. I forbindelse med registreringen og efterfølgende logins og brug af kundekontoen gemmer vi kundernes IP-adresser sammen med adgangstiderne for at kunne bevise registreringen og forhindre misbrug af kundekontoen.

Hvis kunderne har opsagt deres kundekonto, slettes dataene vedrørende kundekontoen, medmindre det er påkrævet af juridiske årsager, at de skal bevares. Det er kundens ansvar at sikkerhedskopiere sine data ved opsigelse af kundekontoen.

Økonomiske analyser og markedsundersøgelserAf forretningsmæssige årsager og for at kunne genkende markedstendenser, ønsker fra aftalepartnere og brugere analyserer vi de data, vi har om forretningstransaktioner, kontrakter, forespørgsler osv., hvor den berørte persongruppe kan omfatte aftalepartnere, interesserede parter, kunder, besøgende og brugere af vores online-tilbud.

Analyserne udføres med henblik på virksomhedsevalueringer, markedsføring og markedsundersøgelser (f.eks. for at bestemme kundegrupper med forskellige karakteristika). Hvor det er muligt, kan vi tage hensyn til de registrerede brugeres profiler sammen med deres oplysninger, f.eks. anvendte tjenester. Analyserne tjener kun os og offentliggøres ikke eksternt, medmindre der er tale om anonyme analyser med sammenfattede, dvs. anonymiserede værdier. Desuden tager vi hensyn til brugernes privatliv og behandler dataene til analyseformål så pseudonymt som muligt og, hvis det er muligt, anonymt (f.eks. i form af sammenfattede data).

Butik og e-handelVi behandler vores kunders data for at gøre det muligt for dem at vælge, købe eller bestille de valgte produkter, varer og tilhørende tjenester samt betaling og levering eller udførelse heraf. Hvis det er nødvendigt for udførelsen af en ordre, bruger vi tjenesteudbydere, især post-, speditions- og fragtfirmaer, til at udføre leveringen eller udførelsen for vores kunder. Til behandling af betalingstransaktioner bruger vi bankers og betalingstjenesteudbyderes tjenester. De nødvendige oplysninger er markeret som sådanne i forbindelse med bestillingen eller en tilsvarende købsproces og omfatter de oplysninger, der er nødvendige for levering eller levering og fakturering samt kontaktoplysninger for at kunne rådføre os med dig, hvis det er nødvendigt.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser), betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Berørte personer: Interesserede parter, forretnings- og kontraktpartnere, kunder.
 • Formål med behandlingen: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, kontaktanmodninger og kommunikation, kontor- og organisationsprocedurer, administration og besvarelse af anmodninger, sikkerhedsforanstaltninger, evaluering af besøgshandlinger, interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring, profilering (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Udbyder af betalingstjenester

Inden for rammerne af kontraktmæssige og andre juridiske forhold, på grund af juridiske forpligtelser eller på anden måde på grundlag af vores legitime interesser tilbyder vi effektive og sikre betalingsmuligheder til registrerede personer og bruger andre betalingstjenesteudbydere ud over banker og kreditinstitutter til dette formål (samlet "betalingstjenesteudbydere").

De data, som udbyderne af betalingstjenester behandler, omfatter inventaroplysninger, såsom navn og adresse, bankoplysninger, såsom kontonumre eller kreditkortnumre, adgangskoder, TAN'er og kontrolsummer, samt kontrakt-, beløb- og modtagerrelaterede oplysninger. Oplysningerne er nødvendige for at gennemføre transaktionerne. De indtastede data behandles dog kun af betalingstjenesteudbyderne og gemmes hos dem. Dvs. at vi ikke modtager nogen konto eller kreditkortrelaterede oplysninger, men kun oplysninger med bekræftelse eller negative oplysninger om betalingen. Under visse omstændigheder kan udbyderne af betalingstjenester videregive oplysningerne til kreditvurderingsbureauer. Formålet med denne overførsel er at kontrollere identitet og kreditværdighed. Se venligst de generelle vilkår og betingelser og databeskyttelsesoplysningerne for udbyderne af betalingstjenester.

De respektive betalingstjenesteudbyderes vilkår og betingelser og databeskyttelsesmeddelelser gælder for betalingstransaktioner og kan findes på de respektive websteder eller transaktionsapplikationer. Vi henviser også til disse for yderligere oplysninger og for at få oplysninger om tilbagekaldelse, information og andre rettigheder for de registrerede.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser), betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Berørte personer: Kunder, interesserede parter.
 • Formål med behandlingen: Levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

 • PayPal: Betalingstjenester og -løsninger (f.eks. PayPal, PayPal Plus, Braintree); Tjenesteudbyder: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; Hjemmeside: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: https://www.paypal.com/de; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Kreditkontrol

Hvis vi foretager forudbetalinger eller indgår sammenlignelige økonomiske risici (f.eks. ved bestilling på regning), forbeholder vi os ret til at indhente identitets- og kreditværdighedsoplysninger med henblik på vurdering af kreditrisikoen på grundlag af matematisk-statistiske procedurer fra servicevirksomheder, der er specialiseret på dette område (kreditbureauer), for at sikre vores legitime interesser.

Vi behandler de oplysninger, som vi modtager fra kreditvurderingsbureauerne om den statistiske sandsynlighed for misligholdelse af en betaling inden for rammerne af en passende skønsmæssig beslutning om etablering, gennemførelse og afslutning af kontraktforholdet. Vi forbeholder os ret til at nægte betaling på acontobetalinger eller andre forudbetalinger i tilfælde af et negativt resultat af kreditkontrollen.

I overensstemmelse med artikel 22 i DSGVO træffes beslutningen om, hvorvidt vi yder forudbetaling, udelukkende på grundlag af en automatiseret beslutning i det enkelte tilfælde, som træffes af vores software på grundlag af oplysninger fra kreditbureauet.

Hvis vi får udtrykkeligt samtykke fra aftalepartnere, er retsgrundlaget for kreditvurderingsoplysningerne og videregivelsen af kundens data til kreditvurderingsbureauerne samtykke. Hvis der ikke er indhentet samtykke, gives kreditværdighedsoplysningerne på grundlag af vores legitime interesser i misligholdelsessikkerheden af vores betalingsfordringer.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori).
 • Berørte personer: Kunder, interesserede parter.
 • Formål med behandlingen: Vurdering af kreditværdighed og kreditværdighed.
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde: Kreditrapport (afgørelse baseret på en kreditvurdering).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Tilvejebringelse af onlinetilbud og webhosting

For at kunne levere vores onlinetilbud sikkert og effektivt bruger vi tjenesterne fra en eller flere webhostingudbydere, fra hvis servere (eller servere, der administreres af dem) onlinetilbuddet kan tilgås. Til disse formål kan vi bruge infrastruktur- og platformstjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester samt sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester.

De data, der behandles som led i leveringen af hostingtilbuddet, kan omfatte alle oplysninger om brugerne af vores onlinetilbud, der genereres som led i brugen og kommunikationen. Dette omfatter regelmæssigt IP-adressen, som er nødvendig for at kunne levere indholdet af onlinetilbud til browsere, og alle indtastninger i vores onlinetilbud eller fra websteder.

Afsendelse og hosting af e-mailDe webhosting-tjenester, vi bruger, omfatter også afsendelse, modtagelse og lagring af e-mails. Til dette formål behandles modtagernes og afsendernes adresser samt yderligere oplysninger om e-mailforsendelsen (f.eks. de involverede udbydere) og indholdet af de respektive e-mails. Ovennævnte oplysninger kan også behandles med henblik på at genkende SPAM. Bemærk venligst, at e-mails på internettet normalt ikke sendes krypteret. Som regel er e-mails krypteret undervejs, men (medmindre der anvendes en såkaldt end-to-end-krypteringsprocedure) ikke på de servere, hvorfra de sendes og modtages. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for e-mailenes transmissionsvej mellem afsender og modtagelse på vores server.

Indsamling af adgangsdata og logfilerVi selv (eller vores webhostingudbyder) indsamler data om enhver adgang til serveren (såkaldte serverlogfiler). Serverens logfiler kan indeholde adressen og navnet på de websider og filer, der er blevet tilgået, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, referrer-URL (den tidligere besøgte side) og som regel IP-adresser og den anmodende udbyder.

Serverlogfilerne kan på den ene side bruges til sikkerhedsformål, f.eks. for at undgå overbelastning af serverne (især i tilfælde af misbrugte angreb, såkaldte DDoS-angreb) og på den anden side for at sikre udnyttelsen af serverne og deres stabilitet.

 • Typer af behandlede data: Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. i DSGVO).

Kontakt

Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier), behandles oplysningerne om de personer, der henvender sig til os, i det omfang det er nødvendigt for at besvare anmodningerne om kontakt og eventuelle anmodede foranstaltninger.

Svaret på kontaktanmodninger i forbindelse med kontraktlige eller førkontraktlige forhold sker for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller for at reagere på (før)kontraktlige anmodninger og i øvrigt på grundlag af legitime interesser i at reagere på anmodningerne.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Berørte personer: Kommunikationspartnere, interesserede parter.
 • Formål med behandlingen: Kontaktanmodninger og kommunikation, forvaltning og besvarelse af anmodninger.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Kontaktformular: Hvis brugere kontakter os via vores kontaktformular, e-mail eller andre kommunikationskanaler, behandler vi de data, der er meddelt os i denne forbindelse, med henblik på at behandle den fremsendte anmodning. Til dette formål behandler vi personoplysninger i forbindelse med forretningsforbindelser før og efter kontraktindgåelse, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde dem, og i øvrigt på grundlag af vores legitime interesser samt kommunikationspartnernes interesser i at reagere på henvendelser og vores lovbestemte opbevaringsforpligtelser.
 • Hjælp spejder: Håndtering af kontaktanmodninger og kommunikation; tjenesteudbyder: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Hjemmeside: https://www.helpscout.net; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Standardkontraktklausuler (der garanterer databeskyttelsesniveauet i tilfælde af behandling i tredjelande): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Kontrakt om ordrebehandling: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Nyhedsbrev og elektroniske meddelelser

Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser (i det følgende benævnt "nyhedsbrev") med modtagernes samtykke eller med lovlig tilladelse. I det omfang indholdet af nyhedsbrevet er specifikt beskrevet i forbindelse med en tilmelding, er det afgørende for brugernes samtykke. Ellers indeholder vores nyhedsbreve oplysninger om vores tjenester og om os.

For at abonnere på vores nyhedsbreve er det normalt tilstrækkeligt at oplyse din e-mailadresse. Vi kan dog bede dig om at oplyse et navn med henblik på en personlig adresse i nyhedsbrevet eller yderligere oplysninger, hvis disse er nødvendige for nyhedsbrevets formål.

Procedure med dobbelt opt-in: Tilmelding til vores nyhedsbrev sker altid ved en såkaldt dobbelt opt-in-proces. Det betyder, at du efter registreringen modtager en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere sig med andre personers e-mailadresser. Registreringerne til nyhedsbrevet logges for at kunne dokumentere registreringsprocessen i overensstemmelse med de juridiske krav. Dette omfatter lagring af registrerings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Ændringer i dine data, der er gemt hos forsendelsestjenesteudbyderen, logges også.

sletning og begrænsning af behandling: Vi kan gemme afmeldte e-mailadresser i op til tre år på grundlag af vores legitime interesser, før vi sletter dem for at kunne bevise, at der tidligere er givet samtykke. Behandlingen af disse oplysninger er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er mulig til enhver tid, forudsat at den tidligere eksistens af samtykke samtidig bekræftes. I tilfælde af forpligtelser til permanent at overholde indsigelser forbeholder vi os retten til at gemme e-mailadressen på en sortliste udelukkende til dette formål.

Logningen af registreringsprocessen foretages på grundlag af vores legitime interesser med henblik på at bevise, at den er blevet udført korrekt. Hvis vi bestiller en tjenesteudbyder til at sende e-mails, sker det på grundlag af vores legitime interesse i et effektivt og sikkert forsendelsessystem.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Nyhedsbreve sendes på grundlag af modtagernes samtykke eller, hvis der ikke kræves samtykke, på grundlag af vores legitime interesser i direkte markedsføring, hvis og i det omfang dette er tilladt i henhold til loven, f.eks. i tilfælde af reklame for eksisterende kunder. I det omfang vi giver en tjenesteudbyder til opgave at sende e-mails, sker det på grundlag af vores legitime interesser. Registreringsprocessen registreres på grundlag af vores legitime interesser for at bevise, at den er udført i overensstemmelse med loven.

Indhold: Oplysninger om os, vores tjenester, kampagner og tilbud.

Analyse og resultatmålingNyhedsbrevene indeholder en såkaldt "web beacon", dvs. en fil på størrelse med en pixel, som hentes fra vores server, når nyhedsbrevet åbnes, eller, hvis vi bruger en forsendelsestjenesteudbyder, fra dennes server. I forbindelse med denne søgning indsamles der i første omgang tekniske oplysninger som f.eks. oplysninger om browseren og dit system samt din IP-adresse og tidspunktet for søgningen.

Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring af vores nyhedsbrev på baggrund af tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd på baggrund af deres opsøgningssteder (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiden. Denne analyse omfatter også at fastslå, om nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links der klikkes på. Af tekniske årsager kan disse oplysninger tildeles de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Det er dog hverken vores hensigt eller, hvis den anvendes, forsendelsestjenesteudbyderens hensigt at observere individuelle brugere. Vi bruger analyserne til at identificere vores brugeres læsevaner og til at tilpasse vores indhold til dem eller til at sende forskelligt indhold i overensstemmelse med vores brugeres interesser.

Evalueringen af nyhedsbrevet og målingen af dets succes foretages med brugernes udtrykkelige samtykke på grundlag af vores legitime interesser med henblik på at anvende et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, der tjener vores forretningsinteresser og opfylder brugernes forventninger.

En særskilt tilbagekaldelse af ydelsesmålingen er desværre ikke mulig; i dette tilfælde skal hele abonnementet på nyhedsbrevet annulleres eller annulleres.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider).
 • Berørte personer: Kommunikationspartner.
 • Formål med behandlingen: Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): Du kan til enhver tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod yderligere modtagelse. Du finder et link til at afmelde nyhedsbrevet enten i slutningen af hvert nyhedsbrev, eller du kan bruge en af de ovennævnte kontaktmuligheder, fortrinsvis e-mail, til dette formål.

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Webanalyse, overvågning og optimering

Webanalyse (også kaldet "reach measurement") bruges til at evaluere strømmen af besøgende til vores onlinetilbud og kan omfatte adfærd, interesser eller demografiske oplysninger om besøgende, f.eks. alder eller køn, som pseudonyme værdier. Ved hjælp af reach-analysen kan vi f.eks. se, hvornår vores online-tilbud eller dets funktioner eller indhold oftest anvendes eller indbyder til genbrug. På samme måde kan vi forstå, hvilke områder der skal optimeres.

Ud over webanalyse kan vi også anvende testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores onlinetilbud eller dets komponenter.

Til disse formål kan der oprettes såkaldte brugerprofiler, som gemmes i en fil (en såkaldt "cookie"), eller lignende procedurer kan anvendes med samme formål. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte det indhold, der er set, besøgte websteder og de elementer, der anvendes der, og tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstidspunkter. Hvis brugerne har givet samtykke til indsamling af deres lokaliseringsdata, kan disse også behandles, afhængigt af udbyderen.

Brugernes IP-adresser indsamles også. Vi bruger dog en IP-maskeringsprocedure (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ikke klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) i forbindelse med webanalyse, A/B-test og optimering, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af den anvendte software ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler til brug for de respektive procedurer.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Når vi beder brugerne om at give deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheden, IP-adresser).
 • Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: Måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende), sporing (f.eks. interesse-/adfærdsrelateret profilering, brug af cookies), evaluering af besøgshandlinger, profilering (oprettelse af brugerprofiler).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Online markedsføring

Vi behandler personoplysninger med henblik på online markedsføring, hvilket især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller visning af salgsfremmende og andet indhold (samlet "indhold") baseret på brugernes potentielle interesser og måling af effektiviteten heraf.

Til disse formål oprettes og lagres såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt "cookie") eller lignende procedurer, hvorved oplysninger om brugeren, der er relevante for præsentationen af det nævnte indhold, lagres. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte det indhold, der er set, besøgte websteder, anvendte onlinenetværk, men også kommunikationspartnere og tekniske oplysninger som f.eks. den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstider. Hvis brugerne har givet samtykke til indsamling af deres lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet.

Brugernes IP-adresser indsamles også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ikke klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) inden for rammerne af online markedsføringsproceduren, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af online markedsføringsprocedurer ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende procedurer. Disse cookies kan senere generelt også læses på andre websteder, der anvender den samme online markedsføringsprocedure, og analyseres med henblik på at vise indhold samt suppleres med yderligere data og lagres på serveren hos udbyderen af online markedsføringsproceduren.

I undtagelsestilfælde kan der være klare data knyttet til profilerne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsprocedurer vi bruger, og netværket forbinder brugernes profiler med ovennævnte data. Vi beder dig bemærke, at brugerne kan indgå yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. ved at give deres samtykke som en del af registreringsprocessen.

I princippet får vi kun adgang til sammenfattede oplysninger om succesen af vores annoncer. Inden for rammerne af de såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsmetoder der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. f.eks. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen bruges udelukkende til at analysere succesen af vores markedsføringsforanstaltninger.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Når vi beder brugerne om at give deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheden, IP-adresser), lokaliseringsdata (oplysninger om en enheds eller persons geografiske position).
 • Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester), interesserede parter.
 • Formål med behandlingen: Sporing (f.eks. interesse-/adfærdsprofilering, brug af cookies), remarketing, evaluering af besøgshandlinger, interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring, profilering (oprettelse af brugerprofiler), konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger), måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende), målretning (fastlæggelse af målgrupper, der er relevante for markedsføringsformål eller anden produktion af indhold), sporing på tværs af enheder (behandling af brugerdata på tværs af enheder til markedsføringsformål).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): Vi henviser til de respektive udbyderes databeskyttelsesmeddelelser og de muligheder for indsigelse (såkaldt "opt-out"), som udbyderne har givet os. Hvis der ikke er angivet en udtrykkelig opt-out-mulighed, har du mulighed for at slå cookies fra i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores onlinetilbud. Vi anbefaler derfor følgende yderligere opt-out-muligheder, som tilbydes i oversigtsform for de respektive områder:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Tværterritoriale: https://optout.aboutads.info.

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Facebook-pixel og målretning (brugerdefinerede målgrupper): Ved hjælp af Facebook-pixelen (eller tilsvarende funktioner til overførsel af begivenhedsdata eller kontaktoplysninger via grænseflader i apps) er det muligt for Facebook at bestemme de besøgende på vores online-tilbud som målgruppe for visning af reklamer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Derfor bruger vi Facebook-pixelen til at vise de Facebook-annoncer, som vi har placeret, kun til sådanne brugere på Facebook og inden for tjenesterne hos partnere, der samarbejder med Facebook (det såkaldte "Audience Network"). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), som også har vist interesse for vores onlinetilbud eller som har visse karakteristika (f.eks. interesse for bestemte emner eller produkter, der fremgår af de besøgte websider), som vi overfører til Facebook (såkaldte "Custom Audiences"). Ved hjælp af Facebook-pixelen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende effekt. Ved hjælp af Facebook Pixel kan vi yderligere spore effektiviteten af Facebook-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konverteringsmåling"); tjenesteudbyder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Website: https://www.facebook.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacyStandardkontraktklausuler (der garanterer databeskyttelsesniveauet i tilfælde af behandling i tredjelande): "Facebook EU Data Transfer Supplement" gælder (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) i tilfælde af Facebooks bestilte behandling som grundlag for behandling af EU-borgeres eventdata i USA og indføjelsen i Facebooks "Platform Terms of Use" (https://developers.facebook.com/terms) med hensyn til den selvstændige behandling af begivenhedsdata fra Facebook i forbindelse med annoncering; yderligere oplysninger: "Betingelserne for databehandling" (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) med hensyn til begivenhedsdata, som Facebook behandler på vegne af virksomheder for at give dem rapporter og analyser; desuden er "controller-tillægget" en aftale om fælles ansvar (artikel 26, stk. 1, tredje punktum, i GDPR), som er relevant i tilfælde af Facebooks behandling af begivenhedsdata på eget ansvar med henblik på målretning og forbedring og sikring af Facebook-produkter.
 • Google Ad Manager: Vi bruger Google Marketing Platform (og tjenester som Google Ad Manager) til at placere annoncer på Googles annoncenetværk (f.eks. i søgeresultater, i videoer, på websider osv.). Google Marketing Platform er kendetegnet ved, at annoncer vises i realtid på baggrund af brugernes formodede interesser. Dette giver os mulighed for at vise annoncer for og inden for vores onlinetilbud på en mere målrettet måde for kun at præsentere brugere for annoncer, der potentielt matcher deres interesser. Hvis en bruger f.eks. får vist annoncer for produkter, som han/hun har været interesseret i på andre onlinetjenester, kaldes dette for "remarketing"; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacyYderligere oplysninger: Typer af behandling og behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Vilkår og betingelser for databehandling af Google-annonceringsprodukter: Oplysninger om tjenester Databehandlingsbetingelser mellem registeransvarlige og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollertermsNår Google fungerer som databehandler, databehandlingsvilkår og -betingelser for Googles reklameprodukter og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads og måling af konvertering: Vi bruger online markedsføringsprocessen "Google Ads" til at placere annoncer i Googles reklamenetværk (f.eks. i søgeresultater, i videoer, på websider osv.), så de vises til brugere, der har en formodet interesse i annoncerne (såkaldt "konvertering"). Vi måler også konverteringen af annoncerne. Vi får dog kun det anonyme samlede antal brugere, der klikkede på vores annonce og blev omdirigeret til en side, der er markeret med et såkaldt "conversion tracking tag". Vi modtager dog ikke selv nogen oplysninger, som brugerne kan identificeres med; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacyYderligere oplysninger: Typer af behandling og behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Vilkår og betingelser for databehandling af Google-annonceringsprodukter: Oplysninger om tjenester Databehandlingsbetingelser mellem registeransvarlige og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Tilstedeværelse i sociale netværk (sociale medier)

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde oplysninger om os.

Vi gør opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan være vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugerdata i sociale netværk normalt til markedsundersøgelser og reklameformål. Der kan f.eks. oprettes brugsprofiler baseret på brugernes brugsadfærd og deraf følgende interesser. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer inden for og uden for netværkene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål lagres der normalt cookies på brugernes computere, hvor brugernes brugsadfærd og interesser lagres. Desuden kan data uafhængigt af de enheder, der anvendes af brugerne, også lagres i brugsprofilerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til databeskyttelseserklæringerne og oplysningerne fra operatørerne af de respektive netværk.

I forbindelse med anmodninger om oplysninger og påberåbelse af de registreredes rettigheder vil vi også gerne påpege, at disse kan gøres mest effektivt gældende over for udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: Kontaktanmodninger og kommunikation, sporing (f.eks. interesse-/adfærdsprofilering, brug af cookies), remarketing, måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende).
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. i DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

Vi integrerer funktionelle og indholdsmæssige elementer i vores onlinetilbud, som vi får fra servere hos deres respektive udbydere (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere"). Det kan f.eks. være grafik, videoer eller knapper og indlæg på sociale medier (i det følgende ensartet benævnt "indhold").

Integrationen kræver altid, at tredjepartsleverandørerne af dette indhold behandler brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser. IP-adressen er således nødvendig for at kunne vise dette indhold eller denne funktion. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske formål eller markedsføringsformål. "Pixeltags" kan bruges til at analysere oplysninger om f.eks. besøgstrafik på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan bl.a. indeholde tekniske oplysninger om browseren og styresystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud, ligesom de kan være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Når vi beder brugerne om at give deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheden, IP-adresser), lokaliseringsdata (oplysninger om en enheds eller persons geografiske position), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer), inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Berørte personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester), kommunikationspartnere.
 • Formål med behandlingen: Levering af vores onlinetilbud og brugeroplevelse, levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, kontaktforespørgsler og kommunikation, sporing (f.eks. interesse-/adfærdsprofilering, brug af cookies), interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring, profilering (oprettelse af brugerprofiler), sikkerhedsforanstaltninger, administration og svar på anmodninger.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. i DSGVO), samtykke (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra a. i DSGVO), opfyldelse af kontrakter og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra b. i DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Facebook plugins og indhold: Sociale plugins og indhold til Facebook - Dette kan f.eks. omfatte indhold som billeder, videoer eller tekst og knapper, der giver brugerne mulighed for at dele indhold fra dette onlinetilbud på Facebook. Du kan se listen over Facebooks sociale plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Vi er i fællesskab med Meta Platforms Ireland Limited ansvarlige for at indsamle eller modtage i transmission (men ikke yderligere behandling) "Event Data", som Facebook indsamler eller modtager i transmission via Facebooks sociale plugins (og indholdsindlejringsfunktioner), der kører på vores onlinetjeneste med henblik på: a) at vise indhold og reklameinformation, der er relevant for brugernes opfattede interesser; b) at levere kommercielle og transaktionsmæssige meddelelser (f.eks. målretning af brugere via Facebook Messenger); c) at forbedre annoncelevering og personalisering af funktioner og indhold (f.eks. forbedring af identifikationen af, hvilket indhold eller hvilken reklameinformation der er relevant for brugernes opfattede interesser). (c) forbedring af annoncering og personalisering af funktioner og indhold (f.eks. forbedring af identifikationen af, hvilket indhold eller hvilke reklameoplysninger der sandsynligvis vil være relevante for brugernes interesser). Vi har indgået en særlig aftale med Facebook ("Addendum om ansvarlig part"), https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som bl.a. regulerer, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvor Facebook har accepteret at overholde de registreredes rettigheder (dvs. at brugerne f.eks. kan give oplysninger eller fremsætte anmodninger om sletning direkte til Facebook). Bemærk: Når Facebook forsyner os med målinger, analyser og rapporter (som er aggregerede, dvs. ikke modtager oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os), udføres denne behandling ikke under delt ansvar, men på grundlag af en aftale om bestilt behandling ("Databehandlingsvilkår"), https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) de "betingelser for datasikkerhed" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) og med hensyn til behandling i USA på grundlag af standardkontraktklausuler ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook; tjenesteudbyderen: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Website: https://www.facebook.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Vi integrerer skrifttyperne ("Google Fonts") fra udbyderen Google, hvorved brugerens data udelukkende bruges til at vise skrifttyperne i brugerens browser. Integrationen er baseret på vores legitime interesser i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv brug af skrifttyper, deres ensartede visning og under hensyntagen til eventuelle licensbegrænsninger for deres integration; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://fonts.google.com/; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Vi integrerer kortene fra Google Maps-tjenesten "Google Maps" fra udbyderen Google. De behandlede data kan især omfatte brugernes IP-adresser og lokaliseringsdata, som dog ikke indsamles uden brugernes samtykke (normalt inden for rammerne af indstillingerne på deres mobile enheder); tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://cloud.google.com/maps-platform; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Mulighed for at gøre indsigelse (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger for visning af reklamer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Vi integrerer "reCAPTCHA"-funktionen for at kunne genkende, om indtastninger (f.eks. i onlineformularer) er foretaget af mennesker og ikke af automatisk fungerende maskiner (såkaldte "bots"). De behandlede data kan omfatte IP-adresser, oplysninger om anvendte operativsystemer, enheder eller browsere, sprogindstillinger, placering, musebevægelser, tastetryk, tid brugt på websteder, tidligere besøgte websteder, interaktioner med ReCaptcha på andre websteder, muligvis cookies og resultater af manuelle genkendelsesprocesser (f.eks. besvarelse af stillede spørgsmål eller udvælgelse af objekter i billeder); tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://www.google.com/recaptcha/; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Mulighed for at gøre indsigelse (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger for visning af reklamer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • X-plugins og indhold: X-plugins og -knapper - Dette kan f.eks. omfatte indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, hvormed brugerne kan dele indhold fra dette onlinetilbud inden for X; tjenesteudbyder: X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderselskab: X Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Hjemmeside:https://twitter.com/de; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger:https://twitter.com/privacy, (Indstillinger: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videoer: Videoindhold; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted:https://www.youtube.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger:https://policies.google.com/privacy; Mulighed for at gøre indsigelse (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger for visning af reklamer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Videoindhold; Tjenesteudbyder: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://vimeo.com/privacyMulighed for fravalg: Vi gør opmærksom på, at Vimeo kan bruge Google Analytics og henviser til privatlivspolitikken (https://policies.google.com/privacy) og fravalgsmulighederne for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles indstillinger for brug af data til markedsføringsformål (https://adssettings.google.com/).

Sletning af data

De data, som vi behandler, slettes i overensstemmelse med de juridiske krav, så snart deres tilladte samtykke til behandling tilbagekaldes eller andre tilladelser ophører med at gælde (f.eks. hvis formålet med behandlingen af disse data er ophørt, eller de ikke er nødvendige til formålet).

Hvis oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, er behandlingen af dem begrænset til disse formål. Dvs. at oplysningerne blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. for oplysninger, der skal opbevares af handels- eller skattemæssige årsager, eller hvis opbevaring er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Yderligere oplysninger om sletning af personoplysninger kan også findes i de enkelte databeskyttelsesmeddelelser i denne databeskyttelseserklæring.

Ændring og ajourføring af privatlivspolitikken

Vi beder dig om regelmæssigt at orientere dig om indholdet af vores databeskyttelseserklæring. Vi tilpasser databeskyttelseserklæringen, så snart ændringer i den databehandling, som vi udfører, gør det nødvendigt. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller en anden individuel meddelelse.

Når vi angiver adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du være opmærksom på, at adresserne kan ændre sig med tiden, og du bedes kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

De registreredes rettigheder

Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, som især fremgår af artikel 15-21 i GDPR:

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykker: Du har ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet, når som helst.
 • Ret til information: Du har ret til at anmode om en bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og om oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med de lovmæssige krav.
 • Ret til berigtigelse: I overensstemmelse med de juridiske krav har du ret til at anmode om at få suppleret de oplysninger, der vedrører dig, eller at få rettet de forkerte oplysninger om dig.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: I overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser har du ret til at kræve, at oplysninger om dig slettes øjeblikkeligt eller alternativt at kræve begrænsning af behandlingen af oplysningerne i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage oplysninger om dig, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format i overensstemmelse med lovkravene, eller til at anmode om at få dem overført til en anden ansvarlig person.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: Du har også ret til i overensstemmelse med loven at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med GDPR.

Definitioner af begreber

Dette afsnit giver dig et overblik over de udtryk, der anvendes i denne fortrolighedspolitik. Mange af begreberne er hentet fra loven og er primært defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. De følgende forklaringer har derimod først og fremmest til formål at hjælpe dig med at forstå dem. Begreberne er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

 • Evaluering af besøgsaktion: "Conversion tracking" henviser til en procedure, der kan bruges til at bestemme effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger. Til dette formål gemmes en cookie normalt på brugernes enheder på de websteder, hvor markedsføringsforanstaltningerne finder sted, og den hentes derefter igen på målwebstedet. Dette giver os f.eks. mulighed for at spore, om de annoncer, vi har placeret på andre websteder, har været vellykkede).
 • Kreditrapport: Automatiserede afgørelser er baseret på automatisk databehandling uden menneskelig indgriben (f.eks. i tilfælde af automatisk afvisning af et køb på konto, en online-kreditansøgning eller en online-ansøgningsprocedure uden menneskelig indgriben). Sådanne automatiserede afgørelser er kun tilladt i henhold til artikel 22 i GDPR, hvis de registrerede personer giver deres samtykke, hvis de er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, eller hvis national lovgivning tillader sådanne afgørelser.
 • Sporing på tværs af enheder: Sporing på tværs af enheder er en form for sporing, hvor brugernes adfærd og interesseoplysninger registreres på tværs af enheder i såkaldte profiler ved at tildele brugerne en online-identifikator. Dette gør det muligt at analysere brugeroplysninger til markedsføringsformål, uanset hvilken browser eller enhed der anvendes (f.eks. mobiltelefoner eller stationære computere). For de fleste udbydere er online-identifikatoren ikke knyttet til klare data som f.eks. navne, postadresser eller e-mailadresser.
 • IP-maskering: IP-maskering" er en metode, hvor den sidste oktet, dvs. de sidste to tal i en IP-adresse, slettes, således at IP-adressen ikke længere kan bruges til at identificere en person entydigt. Derfor er IP-maskering et middel til pseudonymisering af behandlingsprocedurer, især i forbindelse med online markedsføring.
 • Interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring: Ved interessebaseret og/eller adfærdsbaseret markedsføring forstås, at brugernes potentielle interesser i reklamer og andet indhold bestemmes så præcist som muligt. Dette sker på grundlag af oplysninger om deres tidligere adfærd (f.eks. besøg på bestemte websteder og ophold på dem, købsadfærd eller interaktion med andre brugere), som gemmes i en såkaldt profil. Cookies anvendes generelt til disse formål.
 • Omregningsmåling: Konverteringsmåling er en metode, der kan bruges til at bestemme effektiviteten af markedsføringstiltag. Til dette formål gemmes en cookie normalt på brugernes enheder på de websteder, hvor markedsføringsforanstaltningerne finder sted, og den hentes derefter igen på målwebstedet. Det giver os f.eks. mulighed for at spore, om de annoncer, vi har placeret på andre websteder, har været vellykkede.
 • Personlige oplysninger: "Personoplysninger": enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. en cookie) eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.
 • Profilering: Profilering" er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende disse personoplysninger til at analysere, vurdere eller forudsige visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person (afhængigt af typen af profilering kan dette omfatte oplysninger om alder, køn, lokaliseringsdata og bevægelsesdata, interaktion med websteder og deres indhold, indkøbsadfærd, social interaktion med andre mennesker) (f.eks. interesser i bestemt indhold eller produkter, klikadfærd på et websted eller sted). Cookies og web beacons bruges ofte til profilering.
 • Måling af rækkevidde: Reach measurement (også kaldet webanalyse) bruges til at evaluere besøgsstrømmene i et onlinetilbud og kan omfatte de besøgendes adfærd eller interesser i visse oplysninger, f.eks. webindhold. Ved hjælp af reachanalyse kan ejere af websites f.eks. se, hvornår de besøgende besøger deres website, og hvilket indhold de er interesserede i. Det giver dem f.eks. mulighed for bedre at tilpasse indholdet af webstedet til de besøgendes behov. Med henblik på analyse af rækkevidde anvendes pseudonyme cookies og web beacons ofte til at genkende tilbagevendende besøgende og dermed opnå mere præcise analyser af brugen af et onlinetilbud.
 • Remarketing: Remarketing" eller "retargeting" er, når det f.eks. til reklameformål noteres, hvilke produkter en bruger har været interesseret i på et websted for at minde brugeren om disse produkter på andre websteder, f.eks. i reklamer.
 • Oplysninger om placering: Lokaliseringsdata genereres, når en mobil enhed (eller en anden enhed med de tekniske krav til lokaliseringsbestemmelse) opretter forbindelse til en radiocelle, et WLAN eller lignende tekniske midler og funktioner til lokaliseringsbestemmelse. Lokaliseringsdata anvendes til at angive den geografisk bestemmelige position på jorden, hvor den pågældende enhed befinder sig. Lokaliseringsdata kan f.eks. bruges til at vise kortfunktioner eller andre oplysninger, der afhænger af en placering.
 • Sporing: Ved "sporing" forstås, at brugernes adfærd kan spores på tværs af flere onlinetjenester. Adfærds- og interesseoplysninger om de anvendte onlinetilbud gemmes som regel i cookies eller på servere hos udbydere af sporingsteknologier (såkaldt profilering). Disse oplysninger kan derefter bruges til f.eks. at vise reklamer til brugere, som sandsynligvis svarer til deres interesser.
 • Ansvarlig: registeransvarlig": den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger.
 • Behandling: "behandling": enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Udtrykket er bredt og dækker stort set enhver håndtering af data, uanset om det drejer sig om indsamling, analyse, lagring, overførsel eller sletning.
 • Målgruppedannelse: Vi taler om målgruppedannelse (eller "brugerdefinerede målgrupper"), når målgrupper fastlægges med henblik på reklame, f.eks. ved indrykning af reklamer. F.eks. kan det på baggrund af en brugers interesse for bestemte produkter eller emner på internettet konkluderes, at denne bruger er interesseret i reklamer for lignende produkter eller i den onlinebutik, hvor han eller hun har set produkterne. Til gengæld taler vi om "lookalike audiences" (eller lignende målgrupper), når det indhold, der anses for egnet, vises for brugere, hvis profiler eller interesser formodentlig svarer til de brugere, som profilerne blev oprettet for. Cookies og web beacons bruges generelt til at oprette brugerdefinerede målgrupper og lookalike-målgrupper.