Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG oraz § 18 Umowy państwowej o mediach (MStV)

1. kontakt

Email: hello @followerninja.com

Napisz do nas na adres Czat Prawa dolna część

Od poniedziałku do czwartku od 12:00 do 14:30! Wszystkie inne pytania prosimy kierować pisemnie na adres e-mail lub 24/7 na czacie.

Obsługa klienta serwis @followerninja.com

Obsługa klienta i zapytania biznesowe dotyczące SMM (Social Media Marketing) i API Panel prosimy o kontakt:

Follower Ninja Agencja marketingu społecznościowego

One Central, 8. i 9. piętro - Trade Centre - Trade Centre 2 - Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie

2. rejestracja danych

 

3. rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Wnioski o wsparcie należy przesłać na adres:

Follower Ninja - Profesjonaliści mediów społecznościowych

Adres e-mail: hello @ followerninja.com

4 Odpowiedzialność za zawartość

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na naszej stronie internetowej zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Nie wpływa to na obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Wyraźnie zaznaczamy, że nie reprezentujemy żadnej z sieci społecznościowych, które są przedmiotem naszych usług.

5 Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator tych stron. W momencie zamieszczania linków strony te zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.

Jednak stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

6 Prawo autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatorów strony na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez samego operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści. Prosimy o kontakt z hello @ followerninja.com, jeśli podejrzewasz naruszenie praw autorskich.

Platforma Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów on-line (OS) dla konsumentów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

! Wsparcie poniżej prawej strony, użyj czatu w razie wątpliwości!

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzajach Twoich danych osobowych (zwanych dalej również "danymi"), które przetwarzamy, w jakich celach i w jakim zakresie. Deklaracja o ochronie danych osobowych ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych przez nas, zarówno w kontekście świadczenia naszych usług, a w szczególności na naszych stronach internetowych, w urządzeniach mobilnych, jak i w ramach zewnętrznej obecności w sieci, np. na naszych profilach w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online").

Używane terminy nie są zależne od płci.

Status: 10.10.2022

Spis treści

Odpowiedzialny

Imię, nazwisko / Firma
Ulica, nr domu.
Kod pocztowy, miejsce
Kraj

Adres e-mail: hello@followerninja.com

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Przegląd procesu przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane z inwentaryzacji (np. nazwiska, adresy).
 • Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Dane o lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby).
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).

Kategorie osób zainteresowanych

 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi.
 • Zainteresowane strony.
 • Partner w komunikacji.
 • Klienci.
 • Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).

Cele przetwarzania danych

 • Ocena zdolności kredytowej i zdolności kredytowej.
 • Dostarczanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • Ocena działań w ramach wizyty.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Cross-device tracking (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych).
 • Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych).
 • Profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Remarketing.
 • Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/ zachowań, używanie plików cookie).
 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.
 • Tworzenie grup docelowych (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia marketingu lub innych materiałów wyjściowych).

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach

 • Raport kredytowy (decyzja oparta na kontroli kredytowej).

Odpowiednie podstawy prawne

W dalszej części informujemy o podstawach prawnych Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO), na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Twoim lub naszym kraju zamieszkania i siedziby. Jeśli w poszczególnych przypadkach będą miały zastosowanie bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o nich w deklaracji ochrony danych.

 • Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wypełnienie umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 • Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu, wglądu, ujawniania, zapewniania dostępności i rozdzielania danych. Stosujemy również procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na naruszanie danych. Ponadto już teraz uwzględniamy ochronę danych osobowych przy tworzeniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https)Aby chronić Twoje dane przesyłane za pośrednictwem naszej oferty internetowej, stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po przedrostku https:// w linii adresowej przeglądarki.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych, dane te mogą być przekazywane lub ujawniane innym organom, firmom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być na przykład instytucje płatnicze w kontekście transakcji płatniczych, usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Twoich danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Twoich danych.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych innym osobom, organom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami ustawowymi.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania danych zgodnie z umową lub wymogami prawnymi, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony danych (Art. 44 do 49 DSGVO, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Używanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne notatki pamięciowe, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują informacje z tych urządzeń. Na przykład, aby zapisać status logowania na koncie użytkownika, zawartość koszyka w sklepie internetowym, wywołane treści lub funkcje wykorzystane w ofercie online. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do różnych celów, np. do zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody ofert online, a także do tworzenia analiz przepływu odwiedzających.

Uwagi na temat zgody: Używamy plików cookie zgodnie z prawem. Dlatego też uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest to wymagane przez prawo. W szczególności zgoda nie jest wymagana, jeśli przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne do świadczenia usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online) wyraźnie zamówionej przez użytkowników. Odwołalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje o stosowaniu plików cookie.

Informacje o podstawach prawnych ochrony danych: Podstawa prawna w świetle prawa o ochronie danych osobowych, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy pytamy użytkowników o zgodę. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest ich deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w zakresie obsługi biznesowej naszej oferty internetowej i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w kontekście wykonywania naszych zobowiązań umownych, jeśli stosowanie plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Cele, dla których przetwarzamy pliki cookie, wyjaśniamy w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych lub w ramach naszych procedur udzielania zgody i przetwarzania danych.

Okres przechowywania: Jeśli chodzi o okres przechowywania, wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (także: pliki cookie sesji): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Stałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Na przykład status logowania może zostać zapisany lub preferowana treść może zostać wyświetlona bezpośrednio przy ponownym wejściu na stronę. Podobnie, dane o użytkownikach zebrane za pomocą plików cookie mogą być wykorzystane do pomiaru zasięgu. O ile nie udzielimy użytkownikom wyraźnej informacji o rodzaju i czasie przechowywania plików cookie (np. podczas uzyskiwania zgody), użytkownicy powinni założyć, że pliki cookie są trwałe i mogą być przechowywane przez okres do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): W zależności od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody czy zezwolenia prawnego, w każdej chwili masz możliwość cofnięcia udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za pomocą technologii cookies (łącznie określane jako "opt-out"). Swój sprzeciw możesz początkowo zgłosić za pomocą ustawień swojej przeglądarki, np. poprzez dezaktywację stosowania plików cookie (przy czym może to również ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online). Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można również zgłosić za pomocą różnych usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem stron internetowych https://optout.aboutads.info oraz https://www.youronlinechoices.com/ zostać ogłoszone. Ponadto, w ramach informacji o dostawcach usług i stosowanych plikach cookie, możesz otrzymać dalsze instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania sprzeciwu.

Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgody: Stosujemy procedurę zarządzania zgodą na wykorzystanie plików cookie, w której zgoda użytkowników na wykorzystanie plików cookie lub na przetwarzanie i dostawców wymienionych w procedurze zarządzania zgodą na wykorzystanie plików cookie może być uzyskana i zarządzana, a także cofnięta przez użytkowników. Deklaracja zgody jest przechowywana, aby nie trzeba było powtarzać prośby i aby można było udowodnić zgodę zgodnie z obowiązkiem prawnym. Przechowywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub za pomocą porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji o podmiotach świadczących usługi zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają następujące informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. Pseudonimowy identyfikator użytkownika jest tworzony i przechowywany wraz z czasem wyrażenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub dostawcy usług) oraz używaną przeglądarką, systemem i urządzeniem końcowym.

Ustawienia plików cookie/opcja sprzeciwu:

Usługi handlowe i biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i zainteresowanych stron (zwanych łącznie "partnerami umownymi") w kontekście stosunków umownych i porównywalnych stosunków prawnych, jak również środków pokrewnych oraz w kontekście komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownymi), np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi informacjami, jak również w celu organizacji przedsiębiorstwa. Dane partnerów umownych ujawniamy osobom trzecim w ramach obowiązującego prawa tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów lub dla wypełnienia zobowiązań prawnych lub za zgodą osób, których dane dotyczą (np. uczestniczącym w projekcie firmom telekomunikacyjnym, transportowym i innym służbom pomocniczym, a także podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, dostawcom usług płatniczych lub organom podatkowym). Partnerzy umowy zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania danych, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych.

Informujemy partnerów umowy o danych wymaganych do wyżej wymienionych celów przed lub w trakcie zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnych oznaczeń (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych), lub osobiście.

Usuwamy dane po upływie ustawowego okresu gwarancji i porównywalnych zobowiązań, czyli zasadniczo po upływie 4 lat, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane ze względu na archiwizację prawną (np. dla celów podatkowych, zwykle 10 lat). Usuwamy dane ujawnione nam przez partnera umowy w ramach zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamówienia, zasadniczo po zakończeniu zamówienia.

Jeśli do świadczenia naszych usług wykorzystujemy zewnętrznych dostawców lub platformy, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

Konto klientaKontrahenci mogą założyć konto w naszej ofercie online (np. konto klienta lub użytkownika, w skrócie "konto klienta"). Jeśli wymagana jest rejestracja konta klienta, partnerzy umowy zostaną o tym poinformowani oraz o szczegółach wymaganych do rejestracji. Konta klientów nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W ramach rejestracji oraz późniejszych logowań i korzystania z konta klienta przechowujemy adresy IP klientów wraz z czasem dostępu, aby móc udowodnić rejestrację i zapobiec nadużyciom w korzystaniu z konta klienta.

Jeśli klient zlikwiduje swoje konto klienta, dane związane z tym kontem zostaną usunięte, chyba że ich zachowanie jest wymagane ze względów prawnych. Klient jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej swoich danych po zamknięciu konta.

Analizy ekonomiczne i badania rynkuZe względów biznesowych oraz aby móc rozpoznać trendy rynkowe, życzenia partnerów umownych i użytkowników, analizujemy posiadane dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp., przy czym grupa osób, których to dotyczy, może obejmować partnerów umownych, strony zainteresowane, klientów, gości i użytkowników naszej oferty online.

Analizy są przeprowadzane w celu oceny działalności gospodarczej, marketingu i badań rynkowych (np. w celu określenia grup klientów o różnych cechach). Tam, gdzie jest to możliwe, możemy brać pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników wraz z ich szczegółami, np. wykorzystywanymi usługami. Analizy służą tylko nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi, czyli zanonimizowanymi wartościami. Ponadto bierzemy pod uwagę prywatność użytkowników i przetwarzamy dane do celów analizy w sposób jak najbardziej pseudonimowy, a jeśli to możliwe - anonimowy (np. jako dane podsumowujące).

Sklep i handel elektronicznyPrzetwarzamy dane naszych klientów, aby umożliwić im wybór, zakup lub zamówienie wybranych produktów, towarów i usług towarzyszących, a także ich opłacenie i dostarczenie lub realizację. Jeśli jest to konieczne do realizacji zamówienia, korzystamy z usług dostawców, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i wysyłkowych, w celu realizacji dostawy lub wykonania zamówienia dla naszych klientów. W celu przetwarzania transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są oznaczone jako takie w kontekście zamówienia lub porównywalnego procesu zakupu i obejmują informacje wymagane do dostarczenia lub udostępnienia oraz rozliczenia, a także informacje kontaktowe, aby w razie potrzeby móc się z Tobą skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące inwentarza (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i kontraktowi, klienci.
 • Cele przetwarzania danych: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, procedury biurowe i organizacyjne, administracja i odpowiedź na prośby, środki bezpieczeństwa, ocena działań związanych z wizytami, marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Obowiązek prawny (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dostawca usług płatniczych

W ramach stosunków umownych i innych stosunków prawnych, ze względu na zobowiązania prawne lub w inny sposób na podstawie naszych uzasadnionych interesów, oferujemy osobom, których dane dotyczą, wydajne i bezpieczne opcje płatności i wykorzystujemy w tym celu innych dostawców usług płatniczych oprócz banków i instytucji kredytowych (łącznie "dostawcy usług płatniczych").

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane ewidencyjne, takie jak imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub karty kredytowej, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także dane dotyczące umowy, kwoty i odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane są jednak przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. Tzn. nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących konta lub karty kredytowej, a jedynie informacje o potwierdzeniu lub odrzuceniu płatności. W pewnych okolicznościach dostawcy usług płatniczych mogą przekazać te dane agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami i informacjami o ochronie danych osobowych dostawców usług płatniczych.

Do transakcji płatniczych mają zastosowanie warunki i zasady oraz informacje o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców usług płatniczych, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odnosimy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji oraz potwierdzenia prawa do odwołania, informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Klienci, osoby zainteresowane.
 • Cele przetwarzania danych: Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Kontrola kredytowa

Jeśli dokonujemy płatności z góry lub podejmujemy porównywalne ryzyko ekonomiczne (np. przy zamówieniach na rachunek), zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji o tożsamości i zdolności kredytowej w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od firm usługowych specjalizujących się w tej dziedzinie (agencji kredytowych), aby chronić nasze uzasadnione interesy.

Otrzymane od agencji kredytowych informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności przetwarzamy w ramach odpowiednich decyzji uznaniowych dotyczących nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpłaty na konto lub innego świadczenia z góry w przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej.

Zgodnie z art. 22 DSGVO decyzja o tym, czy wypłacimy zaliczkę, jest podejmowana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji w indywidualnym przypadku, która jest podejmowana przez nasze oprogramowanie na podstawie informacji dostarczonych przez agencję kredytową.

Jeśli otrzymamy wyraźną zgodę od partnerów umownych, podstawą prawną informacji o ratingu kredytowym oraz przekazywania danych klienta do agencji kredytowych jest zgoda. W przypadku braku zgody, informacje o zdolności kredytowej są przekazywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z zabezpieczeniem naszych roszczeń płatniczych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Osoby zainteresowane: Klienci, osoby zainteresowane.
 • Cele przetwarzania danych: Ocena zdolności kredytowej i zdolności kredytowej.
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach: Raport kredytowy (decyzja oparta na kontroli kredytowej).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu

W celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej oferty internetowej korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty internetowej. W tym celu możemy korzystać z usług związanych z infrastrukturą i platformą, z mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług związanych z bazami danych, a także z usług związanych z bezpieczeństwem i konserwacją techniczną.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia oferty hostingowej mogą obejmować wszelkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczenia zawartości ofert online do przeglądarek oraz wszystkie wejścia dokonywane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

Wysyłanie i hosting poczty elektronicznejUsługi hostingowe, z których korzystamy, obejmują również wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości e-mail. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców, a także dalsze informacje dotyczące wysyłki e-maili (np. o zaangażowanych dostawcach) oraz treść poszczególnych e-maili. Powyższe dane mogą być również przetwarzane w celu rozpoznawania SPAMu. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail wysyłane przez Internet zazwyczaj nie są szyfrowane. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane w trakcie przesyłania, ale (o ile nie jest stosowana tzw. procedura szyfrowania end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za drogę transmisji e-maili między nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze.

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennikaMy sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę odwiedzanych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony) oraz, z reguły, adresy IP i żądającego dostawcy.

Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony do celów bezpieczeństwa, np. aby uniknąć przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku ataków o charakterze abuzywnym, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony do zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych), informacje o osobach pytających są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie o kontakt i podjęcie żądanych działań.

Odpowiedź na prośby o kontakt w kontekście stosunków umownych lub przedumownych jest udzielana w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub odpowiedzi na (przed)umowne prośby oraz w innych przypadkach na podstawie uzasadnionych interesów związanych z odpowiedzią na prośby.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Partnerzy w komunikacji, zainteresowane strony.
 • Cele przetwarzania danych: Wnioski o kontakt i komunikacja, zarządzanie i odpowiadanie na wnioski.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy dane przekazane nam w tym kontekście w celu realizacji przekazanego żądania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w kontekście przedumownych i umownych relacji biznesowych, o ile jest to niezbędne do ich realizacji, a także w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jak również interesy partnerów komunikacyjnych w zakresie reagowania na wątpliwości oraz nasze ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.
 • Pomóż harcerzowi: Zarządzanie prośbami o kontakt i komunikacją; Dostawca usługi: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Strona internetowa: https://www.helpscout.net; Polityka prywatności: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Standardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Umowa o realizację zamówienia: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Newsletter i powiadomienia elektroniczne

Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej "newsletterem") tylko za zgodą odbiorców lub zgodą prawną. O ile treść newslettera jest wyraźnie opisana w ramach rejestracji, jest ona decydująca dla zgody użytkowników. W pozostałych przypadkach nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach i o nas.

Aby zapisać się na nasze biuletyny, wystarczy podać swój adres e-mail. Możemy jednak poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska w celu umieszczenia adresu w biuletynie lub innych danych, jeśli są one wymagane dla celów biuletynu.

Procedura double opt-in: Rejestracja na nasz newsletter odbywa się zawsze w ramach tzw. procesu double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować, używając adresów e-mail innych osób. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawa. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych.

usuwanie i ograniczanie przetwarzania danych: Na podstawie naszych uzasadnionych interesów możemy przechowywać nie zapisane adresy e-mail przez okres do trzech lat przed ich usunięciem, aby móc udowodnić, że wcześniej wyrażono na to zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. W każdej chwili można złożyć indywidualny wniosek o usunięcie danych, pod warunkiem, że jednocześnie zostanie potwierdzona wcześniejsza zgoda. W przypadku obowiązku stałego przestrzegania sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresu e-mail na czarnej liście wyłącznie w tym celu.

Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu udowodnienia, że proces ten został przeprowadzony prawidłowo. Jeśli zlecamy dostawcy usług wysyłanie e-maili, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z efektywnym i bezpiecznym systemem wysyłania.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Newslettery są wysyłane na podstawie zgody odbiorców lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie marketingu bezpośredniego, jeśli i w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, np. w przypadku reklamy istniejących klientów. Jeśli zlecamy dostawcy usług wysyłanie e-maili, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów, aby udowodnić, że został przeprowadzony zgodnie z prawem.

Zawartość: Informacje o nas, naszych usługach, promocjach i ofertach.

Analiza i pomiar wydajnościBiuletyny zawierają tak zwany "web beacon", czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Twoim systemie, a także Twój adres IP i czas pobierania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania naszego newslettera na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Analiza ta obejmuje również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak naszym zamiarem, ani też zamiarem dostawcy usług dyspozytorskich, jeśli są one stosowane, obserwowanie poszczególnych użytkowników. Analizy te wykorzystujemy raczej w celu określenia nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Ocena biuletynu i pomiar jego skuteczności są przeprowadzane, za wyraźną zgodą użytkowników, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu stosowania przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynu, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

Oddzielne odwołanie pomiaru wyników nie jest niestety możliwe; w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję newslettera lub zaprzeczyć jej istnieniu.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Osoby zainteresowane: Partner w komunikacji.
 • Cele przetwarzania danych: Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out): W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę lub sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu. Link do rezygnacji z biuletynu znajdziesz na końcu każdego biuletynu lub możesz w tym celu skorzystać z jednej z powyższych opcji kontaktu, najlepiej z poczty elektronicznej.

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (zwana również "pomiarem zasięgu") służy do oceny przepływu osób odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowanie, zainteresowania lub informacje demograficzne o osobach odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, w postaci wartości pseudonimowych. Za pomocą analizy zasięgu możemy na przykład rozpoznać, w jakim czasie nasza oferta online, jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub zachęcają do ponownego użycia. W ten sam sposób możemy zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analiz internetowych możemy również stosować procedury testowe, np. w celu przetestowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

W tym celu mogą być tworzone i przechowywane w pliku tzw. profile użytkowników (tzw. "cookie") lub mogą być stosowane podobne procedury w tym samym celu. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe i wykorzystywane na nich elementy oraz informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, wykorzystywany system komputerowy oraz informacje o czasie korzystania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na zbieranie danych o ich lokalizacji, mogą one być również przetwarzane, w zależności od dostawcy.

Zbierane są również adresy IP użytkowników. Jednak w celu ochrony użytkowników stosujemy procedurę maskowania IP (czyli pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP). W kontekście analiz internetowych, testów A/B i optymalizacji nie przechowuje się wyraźnych danych użytkowników (takich jak adresy e-mail czy nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy używanego oprogramowania nie znają rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o wykorzystywaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników), śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowań, stosowanie plików cookie), ocena działań związanych z odwiedzinami, profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • etracker: Analityka internetowa/pomiar zasięgu; Dostawca usługi: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Niemcy; Strona internetowa: https://www.etracker.com; Polityka prywatności: https://www.etracker.com/datenschutz/Umowa o realizację zamówienia: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Analityka internetowa, pomiar zasięgu i pomiar przepływu użytkowników; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyUmowa o realizację zamówienia: https://business.safety.google/adsprocessortermsStandardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated; Więcej informacji: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych za pomocą interfejsu i w ten sposób integrować inne usługi z naszą ofertą online (proszę zapoznać się z dalszymi informacjami w niniejszej deklaracji ochrony danych). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie tworzy profili użytkowników ani nie przechowuje plików cookie. Google poznaje jedynie adres IP użytkownika, który jest niezbędny do uruchomienia programu Google Tag Manager; usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyUmowa o realizację zamówienia:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsStandardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Więcej informacji: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane).
 • Matomo (bez ciasteczek): Matomo to przyjazne ochronie danych oprogramowanie do analizy stron internetowych, które jest używane bez plików cookie i w którym rozpoznawanie powracających użytkowników odbywa się za pomocą tak zwanego "cyfrowego odcisku palca", który jest przechowywany anonimowo i zmieniany co 24 godziny; dzięki "cyfrowemu odciskowi palca" ruchy użytkowników w ramach naszej oferty online są rejestrowane za pomocą pseudonimizowanych adresów IP w połączeniu z ustawieniami przeglądarki po stronie użytkownika w taki sposób, że nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości poszczególnych użytkowników. Dane użytkowników zebrane za pomocą Matomo są przetwarzane wyłącznie przez nas i nie są udostępniane osobom trzecim; strona internetowa: https://matomo.org/.
 • Matomo: Matomo to oprogramowanie służące do analizy stron internetowych i pomiaru zasięgu. W ramach korzystania z Matomo pliki cookie są generowane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Dane użytkownika zebrane w trakcie korzystania z Matomo są przetwarzane wyłącznie przez nas i nie są udostępniane osobom trzecim. Pliki cookie są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 13 miesięcy: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Usuwanie danych: Okres przechowywania plików cookie wynosi maksymalnie 13 miesięcy.

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingu internetowego, które mogą obejmować między innymi marketing powierzchni reklamowej lub wyświetlanie treści promocyjnych i innych (zwanych łącznie "Treściami") w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników oraz mierzenie ich skuteczności.

W tym celu tworzone są tzw. profile użytkowników i przechowywane w pliku (tzw. "cookie") lub stosowane są podobne procedury, za pomocą których przechowywane są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji wyżej wymienionych treści. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, wykorzystywane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie korzystania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych dotyczących ich lokalizacji, mogą one również być przetwarzane.

Zbierane są również adresy IP użytkowników. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak dostępne procedury maskowania IP (tj. pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP). W ramach procedury marketingu internetowego nie są przechowywane jasne dane użytkownika (takie jak adresy e-mail czy nazwiska), ale pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu internetowego nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach są zazwyczaj przechowywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później z reguły odczytywane także na innych stronach internetowych korzystających z tej samej procedury marketingu internetowego i analizowane w celu wyświetlania treści, a także uzupełniane o dalsze dane i przechowywane na serwerze dostawcy procedury marketingu internetowego.

W wyjątkowych przypadkach z profilami mogą być powiązane przejrzyste dane. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownicy są członkami sieci społecznej, z której procedur marketingowych korzystamy, a sieć ta łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że użytkownicy mogą zawierać dodatkowe umowy z dostawcami, np. wyrażając zgodę w ramach procesu rejestracji.

W zasadzie otrzymujemy jedynie dostęp do podsumowanych informacji o skuteczności naszych reklam. W ramach tzw. pomiarów konwersji możemy jednak sprawdzić, które z naszych metod marketingu internetowego doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, prosimy o przyjęcie założenia, że wykorzystywane pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o wykorzystywaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online), zainteresowane strony.
 • Cele przetwarzania danych: Śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowania, stosowanie plików cookie), remarketing, ocena działań związanych z wizytą, marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych), pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników), targetowanie (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia celów marketingowych lub innych wyników treści), cross-device tracking (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out): Odnosimy się do informacji o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców oraz opcji sprzeciwu (tzw. "opt-out") podanych przez dostawców. Jeśli nie określono wyraźnie opcji opt-out, masz możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy następujące dodatkowe opcje rezygnacji, które są oferowane w skrócie dla poszczególnych obszarów:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Międzyterytorialny: https://optout.aboutads.info.

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Piksel Facebooka i targetowanie (Custom Audiences): Za pomocą piksela Facebooka (lub porównywalnych funkcji do przekazywania danych o zdarzeniach lub informacji kontaktowych za pomocą interfejsów w aplikacjach) Facebook może określić osoby odwiedzające naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "reklam na Facebooku"). W związku z tym używamy piksela Facebooka w celu wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku wyłącznie takim użytkownikom w serwisie Facebook oraz w ramach usług partnerów współpracujących z Facebookiem (tzw. "Audience Network"). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami wynikającymi z odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają efektu nękania. Za pomocą Piksela Facebooka możemy dalej śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badania rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "pomiar konwersji"); dostawca usług: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacyStandardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w krajach trzecich): Obowiązuje "Suplement do umowy o przekazywaniu danych w UE" Facebooka (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) w przypadku przetwarzania zleconego przez Facebook jako podstawy do przetwarzania danych o zdarzeniach obywateli UE w USA oraz włączenie do "Warunków korzystania z platformy" Facebooka (https://developers.facebook.com/terms) w odniesieniu do samodzielnego przetwarzania danych o zdarzeniach przez Facebook w kontekście zamieszczania reklam; Dalsze informacje: "Warunki przetwarzania danych" (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) w odniesieniu do danych o zdarzeniach, które Facebook przetwarza w imieniu firm w celu dostarczenia im raportów i analiz; ponadto "aneks dla administratorów" jest umową o wspólnej odpowiedzialności (art. 26 (1) zdanie 3 GDPR), która jest istotna w przypadku przetwarzania danych o zdarzeniach przez Facebook na własną odpowiedzialność w celu targetowania oraz ulepszania i zabezpieczania produktów Facebooka.
 • Google Ad Manager: Korzystamy z Google Marketing Platform (oraz usług takich jak Google Ad Manager), aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.) Platforma Marketingowa Google charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oparciu o przypuszczalne zainteresowania użytkowników. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy dla i w ramach naszej oferty online w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych serwisach internetowych, nazywa się to "remarketingiem"; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyWięcej informacji: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych pomiędzy administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z krajów trzecich: https://business.safety.google/adscontrollertermsW przypadku gdy Google działa jako podmiot przetwarzający, warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z krajów trzecich: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads i pomiar konwersji: Korzystamy z metody marketingu internetowego "Google Ads", aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), tak aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy mają przypuszczalne zainteresowanie reklamami (tzw. "konwersja"). Ponadto mierzymy konwersję reklam. Poznajemy jednak tylko anonimową liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tak zwanym "znacznikiem śledzenia konwersji". Sami jednak nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym można by zidentyfikować użytkowników; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyWięcej informacji: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych pomiędzy administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z krajów trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Obecność w sieciach społecznych (social media)

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy dane użytkowników w tym kontekście, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Pragniemy zaznaczyć, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to spowodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ na przykład trudniejsze może być egzekwowanie ich praw.

Ponadto dane użytkowników sieci społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane w celu badania rynku i reklamy. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które prawdopodobnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są informacje o zachowaniu użytkowników i ich zainteresowaniach. Ponadto w profilach użytkowania mogą być przechowywane dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia poszczególnych form przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do oświadczeń i informacji dotyczących ochrony danych osobowych dostarczanych przez operatorów poszczególnych sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji oraz dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Prośby o kontakt i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, używanie plików cookie), remarketing, pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty internetowej włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są pozyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (dalej zwanych "dostawcami zewnętrznymi"). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub przyciski i posty w mediach społecznościowych (zwane dalej jednolicie "treścią").

Integracja zawsze wymaga od zewnętrznych dostawców tych treści przetwarzania adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby oni w stanie przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlania tych treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych "pixel tags" (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako "web beacons") w celach statystycznych lub marketingowych. Pixel tags" mogą być wykorzystywane do analizowania informacji takich jak ruch użytkowników na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o wykorzystywaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące spisu (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online), partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania danych: Dostarczanie naszej oferty online i doświadczeń użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowania, używanie plików cookie), marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), środki bezpieczeństwa, administracja i odpowiadanie na prośby.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO), zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Wtyczki i zawartość Facebooka: Wtyczki społecznościowe i treści na Facebooku - Mogą one obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski umożliwiające użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online w serwisie Facebook. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited za gromadzenie lub otrzymywanie w formie transmisji (ale nie za dalsze przetwarzanie) "Danych o zdarzeniach", które Facebook gromadzi lub otrzymuje w formie transmisji za pośrednictwem wtyczek społecznościowych Facebooka (oraz funkcji osadzania treści), które działają w ramach naszych Usług Online, w celu: a) wyświetlania treści i informacji reklamowych, które są istotne z punktu widzenia zainteresowań użytkowników; b) dostarczania wiadomości handlowych i transakcyjnych (np. kierowanie ich do użytkowników za pośrednictwem Facebook Messenger); c) poprawy dostarczania reklam oraz personalizacji funkcji i treści (np. poprawa identyfikacji, które treści lub informacje reklamowe są istotne z punktu widzenia zainteresowań użytkowników). (c) poprawa dostarczania reklam oraz personalizacja funkcji i treści (np. poprawa identyfikacji, które treści lub informacje reklamowe są prawdopodobnie istotne dla zainteresowań użytkowników). Zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem ("Uzupełnienie dla podmiotów odpowiedzialnych", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), który reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) oraz w których Facebook zgodził się przestrzegać praw osób, których dane dotyczą (tj. użytkownicy mogą na przykład przekazywać informacje lub składać wnioski o usunięcie danych bezpośrednio do Facebooka). Uwaga: Gdy Facebook dostarcza nam dane metryczne, analityczne i raporty (które są zagregowane, tzn. nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach i są dla nas anonimowe), przetwarzanie to nie odbywa się w ramach współodpowiedzialności, ale na podstawie umowy o przetwarzaniu zleconym ("Warunki przetwarzania danych", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) "warunki bezpieczeństwa danych" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) oraz w odniesieniu do przetwarzania danych w USA na podstawie standardowych klauzul umownych ("Uzupełnienie Facebooka dotyczące przekazywania danych w UE, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone przez umowy z Facebookiem; dostawcą usług: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlenia czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja ta wynika z naszych uzasadnionych interesów w zakresie bezpiecznego technicznie, bezobsługowego i wydajnego korzystania z czcionek, ich jednolitego wyświetlania oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Mapy Google: Integrujemy mapy z usługi "Google Maps" dostawcy Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj udzielanej w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych); dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://cloud.google.com/maps-platform; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Integrujemy funkcję "reCAPTCHA", aby móc rozpoznać, czy wpisy (np. w formularzach online) są dokonywane przez ludzi, a nie przez automatycznie działające maszyny (tzw. "boty"). Przetwarzane dane mogą obejmować adresy IP, informacje o systemach operacyjnych, urządzeniach lub używanych przeglądarkach, ustawienia językowe, lokalizację, ruchy myszy, naciśnięcia klawiszy, czas spędzony na stronach internetowych, poprzednio odwiedzane strony internetowe, interakcje z ReCaptcha na innych stronach internetowych, ewentualnie pliki cookie oraz wyniki ręcznych procesów rozpoznawania (np. odpowiedzi na zadane pytania lub zaznaczanie obiektów na obrazkach); dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.google.com/recaptcha/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • X wtyczek i treści: Wtyczki i przyciski X - może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online w ramach X; dostawca usług: X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, spółka dominująca: X Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; strona internetowa:https://twitter.com/de; Polityka prywatności:https://twitter.com/privacy, (Ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • Filmy z YouTube: Zawartość wideo; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa:https://www.youtube.com; Polityka prywatności:https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Zawartość wideo; Dostawca usług: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Strona internetowa: https://vimeo.com; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacyOpcja rezygnacji: Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy) oraz opcje opt-out dla Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawienia Google dotyczące wykorzystania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko zostaną cofnięte zgody na ich przetwarzanie lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one potrzebne do realizacji celu).

Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone do tych celów. Oznacza to, że dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego, lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Więcej informacji na temat usuwania danych osobowych można znaleźć w poszczególnych informacjach o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy Cię o regularne zapoznawanie się z treścią naszej deklaracji o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy deklarację ochrony danych, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu przez nas danych czynią to koniecznym. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie, dlatego przed skontaktowaniem się z nami należy sprawdzić te dane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa na mocy GDPR, które wynikają w szczególności z art. 15-21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeśli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane, oraz informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawa.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z wymogami prawa masz prawo zażądać uzupełnienia danych, które Cię dotyczą, lub poprawienia nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z przepisami ustawowymi masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Cię danych lub ewentualnie zażądać ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawowymi.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi, lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie.
 • Skarga do organu nadzorczego: Masz również prawo, zgodnie z prawem, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Definicje terminów

Ta część zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele z tych terminów pochodzi z prawa i jest zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe wyjaśnienia mają na celu przede wszystkim pomóc ci je zrozumieć. Terminy są posortowane alfabetycznie.

 • Ocena działań w ramach wizyty: "Śledzenie konwersji" to procedura, którą można wykorzystać do określenia skuteczności działań marketingowych. W tym celu plik cookie jest zwykle przechowywany na urządzeniach użytkowników w obrębie stron internetowych, na których prowadzone są działania marketingowe, a następnie ponownie pobierany na stronie docelowej. Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić, czy reklamy, które umieściliśmy na innych stronach internetowych, odniosły sukces).
 • Raport kredytowy: Zautomatyzowane decyzje opierają się na automatycznym przetwarzaniu danych bez udziału człowieka (np. w przypadku automatycznego odrzucenia zakupu na rachunek, wniosku kredytowego online lub procedury składania wniosku online bez udziału człowieka. Takie zautomatyzowane decyzje są dozwolone zgodnie z art. 22 GDPR tylko wtedy, gdy osoby, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę, gdy są one niezbędne do wykonania umowy lub gdy prawo krajowe zezwala na takie decyzje.
 • Śledzenie na różnych urządzeniach: Cross-device tracking to forma śledzenia, w której informacje o zachowaniach i zainteresowaniach użytkowników są zapisywane na różnych urządzeniach w tzw. profilach poprzez przypisanie użytkownikom identyfikatora online. Dzięki temu informacje o użytkownikach mogą być analizowane dla celów marketingowych niezależnie od używanych przeglądarek czy urządzeń (np. telefonów komórkowych czy komputerów stacjonarnych). W przypadku większości dostawców identyfikator internetowy nie jest powiązany z jawnymi danymi, takimi jak nazwiska, adresy pocztowe czy adresy e-mail.
 • Maskowanie IP: Maskowanie IP" to metoda, w której ostatni oktet, czyli dwie ostatnie cyfry adresu IP, są usuwane, tak aby adres IP nie mógł być dłużej używany do jednoznacznej identyfikacji osoby. Dlatego maskowanie IP jest sposobem na pseudonimizację procedur przetwarzania danych, zwłaszcza w marketingu internetowym.
 • Marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny: Marketing oparty na zainteresowaniach i/lub zachowaniach polega na jak najdokładniejszym określeniu potencjalnych zainteresowań użytkowników reklamami i innymi treściami. Odbywa się to na podstawie informacji o ich wcześniejszych zachowaniach (np. odwiedzanie określonych stron internetowych i pozostawanie na nich, zachowania związane z zakupami lub interakcje z innymi użytkownikami), które są przechowywane w tzw. profilu. Do tych celów zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie.
 • Miara przeliczeniowa: Pomiar konwersji to metoda, którą można wykorzystać do określenia skuteczności działań marketingowych. W tym celu plik cookie jest zazwyczaj zapisywany na urządzeniach użytkowników w obrębie stron internetowych, na których prowadzone są działania marketingowe, a następnie ponownie pobierany na stronie docelowej. Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić, czy reklamy umieszczone przez nas na innych stronach internetowych odniosły sukces.
 • Dane osobowe: "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 • Profilowanie: Profilowanie" to każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować informacje dotyczące wieku, płci, danych o lokalizacji i ruchu, interakcji ze stronami internetowymi i ich zawartością, zachowania podczas zakupów, interakcji społecznych z innymi osobami) (np. zainteresowania pewnymi treściami lub produktami, zachowania podczas klikania na stronie internetowej lub lokalizacji). Pliki cookie i sygnały nawigacyjne są często wykorzystywane do profilowania.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (zwany również analityką internetową) służy do oceny przepływu odwiedzających ofertę online i może obejmować zachowanie lub zainteresowania odwiedzających w odniesieniu do pewnych informacji, takich jak zawartość strony. Za pomocą analizy zasięgu właściciele stron internetowych mogą sprawdzić na przykład, o której godzinie użytkownicy odwiedzają ich stronę i jakie treści ich interesują. Dzięki temu mogą na przykład lepiej dostosować zawartość strony do potrzeb odwiedzających. Dla celów analizy zasięgu często używa się pseudonimowych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych, aby rozpoznać powracających użytkowników i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjne analizy korzystania z oferty internetowej.
 • Remarketing: Remarketing" lub "retargeting" polega na tym, że na przykład w celach reklamowych odnotowuje się produkty, którymi użytkownik był zainteresowany na stronie internetowej, aby przypomnieć mu o nich na innych stronach internetowych, np. w reklamach.
 • Dane dotyczące lokalizacji: Dane o lokalizacji są generowane, gdy urządzenie mobilne (lub inne urządzenie spełniające wymagania techniczne dotyczące określania lokalizacji) łączy się z komórką radiową, siecią WLAN lub podobnymi środkami technicznymi i funkcjami określania lokalizacji. Dane o lokalizacji służą do wskazania geograficznie określonej pozycji na ziemi, w której znajduje się dane urządzenie. Dane o lokalizacji mogą być wykorzystywane na przykład do wyświetlania funkcji mapy lub innych informacji zależnych od lokalizacji.
 • Śledzenie: Śledzenie" polega na tym, że zachowanie użytkowników można śledzić w różnych serwisach internetowych. Z reguły informacje o zachowaniu i zainteresowaniach w odniesieniu do wykorzystywanych ofert internetowych są zapisywane w plikach cookie lub na serwerach dostawców technologii śledzenia (tzw. profilowanie). Informacje te mogą być następnie wykorzystane na przykład do wyświetlania użytkownikom reklam, które prawdopodobnie odpowiadają ich zainteresowaniom.
 • Odpowiedzialność: Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób automatyczny lub nie. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdy sposób postępowania z danymi, czy to zbieranie, analizę, przechowywanie, przekazywanie czy usuwanie.
 • Tworzenie grupy docelowej: O tworzeniu grup docelowych (lub "custom audiences") mówimy wtedy, gdy grupy docelowe są określane w celach reklamowych, np. przy umieszczaniu reklam. Na przykład, na podstawie zainteresowania użytkownika określonymi produktami lub tematami w Internecie, można stwierdzić, że użytkownik ten jest zainteresowany reklamami podobnych produktów lub sklepu internetowego, w którym oglądał te produkty. Z kolei o "lookalike audiences" (lub podobnych grupach docelowych) mówimy, gdy treści uznane za odpowiednie są wyświetlane użytkownikom, których profile lub zainteresowania przypuszczalnie odpowiadają użytkownikom, dla których profile zostały stworzone. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne są zazwyczaj wykorzystywane do tworzenia indywidualnych odbiorców i odbiorców podobnych do siebie.