Polityka prywatności

Wprowadzenie

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als “Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, mobil, als auch innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als “Onlineangebot“).

Używane terminy nie są zależne od płci.

Status: 01 października 2022 r. 

! Wsparcie poniżej prawej strony, użyj czatu!

Spis treści

Odpowiedzialny

Adres e-mail: pozdrawiam @followerninja.com

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Przegląd procesu przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą..

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane z inwentaryzacji (np. nazwiska, adresy).
 • Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Dane o lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby).
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).

Kategorie osób zainteresowanych

 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi.
 • Zainteresowane strony.
 • Partner w komunikacji.
 • Klienci.
 • Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).

Cele przetwarzania danych

 • Ocena zdolności kredytowej i zdolności kredytowej.
 • Dostarczanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • Ocena działań w ramach wizyty.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Cross-device tracking (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych).
 • Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny.
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Pomiar konwersji (mierzenie skuteczności działań marketingowych).
 • Profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Remarketing.
 • Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/ zachowań, używanie plików cookie).
 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.
 • Tworzenie grup docelowych (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia marketingu lub innych materiałów wyjściowych).

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach

 • Raport kredytowy (decyzja oparta na kontroli kredytowej).

Odpowiednie podstawy prawne

W dalszej części informujemy o podstawach prawnych Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO), na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Twoim lub naszym kraju zamieszkania i siedziby. Jeśli w poszczególnych przypadkach będą miały zastosowanie bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o nich w deklaracji ochrony danych.

 • Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wypełnienie umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 • Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu, wglądu, ujawniania, zapewniania dostępności i rozdzielania danych. Stosujemy również procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na naruszanie danych. Ponadto już teraz uwzględniamy ochronę danych osobowych przy tworzeniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https)Aby chronić Twoje dane przesyłane za pośrednictwem naszej oferty internetowej, stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po przedrostku https:// w linii adresowej przeglądarki.

 

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych, dane te mogą być przekazywane lub ujawniane innym organom, firmom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być na przykład instytucje płatnicze w kontekście transakcji płatniczych, usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Twoich danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Twoich danych.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych innym osobom, organom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami ustawowymi.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania danych zgodnie z umową lub wymogami prawnymi, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony danych (Art. 44 do 49 DSGVO, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Używanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne notatki pamięciowe, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują informacje z tych urządzeń. Na przykład, aby zapisać status logowania na koncie użytkownika, zawartość koszyka w sklepie internetowym, wywołane treści lub funkcje wykorzystane w ofercie online. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do różnych celów, np. do zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody ofert online, a także do tworzenia analiz przepływu odwiedzających.

Uwagi na temat zgody: Używamy plików cookie zgodnie z prawem. Dlatego też uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest to wymagane przez prawo. W szczególności zgoda nie jest wymagana, jeśli przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne do świadczenia usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online) wyraźnie zamówionej przez użytkowników. Odwołalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje o stosowaniu plików cookie.

Informacje o podstawach prawnych ochrony danych: Podstawa prawna w świetle prawa o ochronie danych osobowych, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy pytamy użytkowników o zgodę. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest ich deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w zakresie obsługi biznesowej naszej oferty internetowej i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w kontekście wykonywania naszych zobowiązań umownych, jeśli stosowanie plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Cele, dla których przetwarzamy pliki cookie, wyjaśniamy w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych lub w ramach naszych procedur udzielania zgody i przetwarzania danych.

Okres przechowywania: Jeśli chodzi o okres przechowywania, wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (także: pliki cookie sesji): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Stałe pliki cookie: Trwałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Na przykład status logowania może zostać zapisany lub preferowana treść może zostać wyświetlona bezpośrednio przy ponownym wejściu na stronę. Podobnie, dane o użytkownikach zebrane za pomocą plików cookie mogą być wykorzystane do pomiaru zasięgu. O ile nie udzielimy użytkownikom wyraźnej informacji o rodzaju i czasie przechowywania plików cookie (np. podczas uzyskiwania zgody), użytkownicy powinni założyć, że pliki cookie są trwałe i mogą być przechowywane przez okres do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): Abhängig davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder gesetzlichen Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu widersprechen (zusammenfassend als “Opt-Out” bezeichnet). Sie können Ihren Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, z.B., indem Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies zu Zwecken des Onlinemarketings kann auch mittels einer Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die Webseiten https://optout.aboutads.info oraz https://www.youronlinechoices.com/ zostać ogłoszone. Ponadto, w ramach informacji o dostawcach usług i stosowanych plikach cookie, możesz otrzymać dalsze instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania sprzeciwu.

Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgody: Stosujemy procedurę zarządzania zgodą na wykorzystanie plików cookie, w której zgoda użytkowników na wykorzystanie plików cookie lub na przetwarzanie i dostawców wymienionych w procedurze zarządzania zgodą na wykorzystanie plików cookie może być uzyskana i zarządzana, a także cofnięta przez użytkowników. Deklaracja zgody jest przechowywana, aby nie trzeba było powtarzać prośby i aby można było udowodnić zgodę zgodnie z obowiązkiem prawnym. Przechowywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub za pomocą porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji o podmiotach świadczących usługi zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają następujące informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. Pseudonimowy identyfikator użytkownika jest tworzony i przechowywany wraz z czasem wyrażenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub dostawcy usług) oraz używaną przeglądarką, systemem i urządzeniem końcowym.

Ustawienia plików cookie/opcja sprzeciwu:

Usługi handlowe i biznesowe

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als “Vertragspartner”) im Rahmen von vertraglichen und vergleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen Maßnahmen und im Rahmen der Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beantworten.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi informacjami, jak również w celu organizacji przedsiębiorstwa. Dane partnerów umownych ujawniamy osobom trzecim w ramach obowiązującego prawa tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów lub dla wypełnienia zobowiązań prawnych lub za zgodą osób, których dane dotyczą (np. uczestniczącym w projekcie firmom telekomunikacyjnym, transportowym i innym służbom pomocniczym, a także podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, dostawcom usług płatniczych lub organom podatkowym). Partnerzy umowy zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania danych, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych.

Informujemy partnerów umowy o danych wymaganych do wyżej wymienionych celów przed lub w trakcie zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnych oznaczeń (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych), lub osobiście.

Usuwamy dane po upływie ustawowego okresu gwarancji i porównywalnych zobowiązań, czyli zasadniczo po upływie 4 lat, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane ze względu na archiwizację prawną (np. dla celów podatkowych, zwykle 10 lat). Usuwamy dane ujawnione nam przez partnera umowy w ramach zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamówienia, zasadniczo po zakończeniu zamówienia.

Jeśli do świadczenia naszych usług wykorzystujemy zewnętrznych dostawców lub platformy, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

Konto klienta: Vertragspartner können innerhalb unseres Onlineangebotes ein Konto anlegen (z.B. Kunden- bzw. Nutzerkonto, kurz “Kundenkonto”). Falls die Registrierung eines Kundenkontos erforderlich ist, werden Vertragspartner hierauf ebenso hingewiesen wie auf die für die Registrierung erforderlichen Angaben. Die Kundenkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldungen und Nutzungen des Kundenkontos speichern wir die IP-Adressen der Kunden nebst den Zugriffszeitpunkten, um die Registrierung nachweisen und etwaigem Missbrauch des Kundenkontos vorbeugen zu können.

Jeśli klient zlikwiduje swoje konto klienta, dane związane z tym kontem zostaną usunięte, chyba że ich zachowanie jest wymagane ze względów prawnych. Klient jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej swoich danych po zamknięciu konta.

Analizy ekonomiczne i badania rynkuZe względów biznesowych oraz aby móc rozpoznać trendy rynkowe, życzenia partnerów umownych i użytkowników, analizujemy posiadane dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp., przy czym grupa osób, których to dotyczy, może obejmować partnerów umownych, strony zainteresowane, klientów, gości i użytkowników naszej oferty online.

Analizy są przeprowadzane w celu oceny działalności gospodarczej, marketingu i badań rynkowych (np. w celu określenia grup klientów o różnych cechach). Tam, gdzie jest to możliwe, możemy brać pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników wraz z ich szczegółami, np. wykorzystywanymi usługami. Analizy służą tylko nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to anonimowe analizy z podsumowanymi, czyli zanonimizowanymi wartościami. Ponadto bierzemy pod uwagę prywatność użytkowników i przetwarzamy dane do celów analizy w sposób jak najbardziej pseudonimowy, a jeśli to możliwe - anonimowy (np. jako dane podsumowujące).

Sklep i handel elektronicznyPrzetwarzamy dane naszych klientów, aby umożliwić im wybór, zakup lub zamówienie wybranych produktów, towarów i usług towarzyszących, a także ich opłacenie i dostarczenie lub realizację. Jeśli jest to konieczne do realizacji zamówienia, korzystamy z usług dostawców, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i wysyłkowych, w celu realizacji dostawy lub wykonania zamówienia dla naszych klientów. W celu przetwarzania transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są oznaczone jako takie w kontekście zamówienia lub porównywalnego procesu zakupu i obejmują informacje wymagane do dostarczenia lub udostępnienia oraz rozliczenia, a także informacje kontaktowe, aby w razie potrzeby móc się z Tobą skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące inwentarza (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i kontraktowi, klienci.
 • Cele przetwarzania danych: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, procedury biurowe i organizacyjne, administracja i odpowiedź na prośby, środki bezpieczeństwa, ocena działań związanych z wizytami, marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Obowiązek prawny (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Dostawca usług płatniczych

Im Rahmen von Vertrags- und sonstigen Rechtsbeziehungen, aufgrund gesetzlicher Pflichten oder sonst auf Grundlage unserer berechtigten Interessen bieten wir den betroffenen Personen effiziente und sichere Zahlungsmöglichkeiten an und setzen hierzu neben Banken und Kreditinstituten weitere Zahlungsdienstleister ein (zusammenfassend “Zahlungsdienstleister”).

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane ewidencyjne, takie jak imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub karty kredytowej, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także dane dotyczące umowy, kwoty i odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane są jednak przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. Tzn. nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących konta lub karty kredytowej, a jedynie informacje o potwierdzeniu lub odrzuceniu płatności. W pewnych okolicznościach dostawcy usług płatniczych mogą przekazać te dane agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami i informacjami o ochronie danych osobowych dostawców usług płatniczych.

Do transakcji płatniczych mają zastosowanie warunki i zasady oraz informacje o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców usług płatniczych, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odnosimy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji oraz potwierdzenia prawa do odwołania, informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Klienci, osoby zainteresowane.
 • Cele przetwarzania danych: Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

 

Kontrola kredytowa

Jeśli dokonujemy płatności z góry lub podejmujemy porównywalne ryzyko ekonomiczne (np. przy zamówieniach na rachunek), zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji o tożsamości i zdolności kredytowej w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od firm usługowych specjalizujących się w tej dziedzinie (agencji kredytowych), aby chronić nasze uzasadnione interesy.

Otrzymane od agencji kredytowych informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności przetwarzamy w ramach odpowiednich decyzji uznaniowych dotyczących nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpłaty na konto lub innego świadczenia z góry w przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej.

Zgodnie z art. 22 DSGVO decyzja o tym, czy wypłacimy zaliczkę, jest podejmowana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji w indywidualnym przypadku, która jest podejmowana przez nasze oprogramowanie na podstawie informacji dostarczonych przez agencję kredytową.

Jeśli otrzymamy wyraźną zgodę od partnerów umownych, podstawą prawną informacji o ratingu kredytowym oraz przekazywania danych klienta do agencji kredytowych jest zgoda. W przypadku braku zgody, informacje o zdolności kredytowej są przekazywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z zabezpieczeniem naszych roszczeń płatniczych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Osoby zainteresowane: Klienci, osoby zainteresowane.
 • Cele przetwarzania danych: Ocena zdolności kredytowej i zdolności kredytowej.
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach: Raport kredytowy (decyzja oparta na kontroli kredytowej).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu

W celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej oferty internetowej korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty internetowej. W tym celu możemy korzystać z usług związanych z infrastrukturą i platformą, z mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług związanych z bazami danych, a także z usług związanych z bezpieczeństwem i konserwacją techniczną.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia oferty hostingowej mogą obejmować wszelkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczenia zawartości ofert online do przeglądarek oraz wszystkie wejścia dokonywane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

Wysyłanie i hosting poczty elektronicznejUsługi hostingowe, z których korzystamy, obejmują również wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości e-mail. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców, a także dalsze informacje dotyczące wysyłki e-maili (np. o zaangażowanych dostawcach) oraz treść poszczególnych e-maili. Powyższe dane mogą być również przetwarzane w celu rozpoznawania SPAMu. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail wysyłane przez Internet zazwyczaj nie są szyfrowane. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane w trakcie przesyłania, ale (o ile nie jest stosowana tzw. procedura szyfrowania end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za drogę transmisji e-maili między nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze.

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennikaMy sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę odwiedzanych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony) oraz, z reguły, adresy IP i żądającego dostawcy.

Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony do celów bezpieczeństwa, np. aby uniknąć przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku ataków o charakterze abuzywnym, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony do zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych), informacje o osobach pytających są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie o kontakt i podjęcie żądanych działań.

Odpowiedź na prośby o kontakt w kontekście stosunków umownych lub przedumownych jest udzielana w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub odpowiedzi na (przed)umowne prośby oraz w innych przypadkach na podstawie uzasadnionych interesów związanych z odpowiedzią na prośby.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Partnerzy w komunikacji, zainteresowane strony.
 • Cele przetwarzania danych: Wnioski o kontakt i komunikacja, zarządzanie i odpowiadanie na wnioski.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy dane przekazane nam w tym kontekście w celu realizacji przekazanego żądania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w kontekście przedumownych i umownych relacji biznesowych, o ile jest to niezbędne do ich realizacji, a także w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jak również interesy partnerów komunikacyjnych w zakresie reagowania na wątpliwości oraz nasze ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.
 • Pomóż harcerzowi: Zarządzanie prośbami o kontakt i komunikacją; Dostawca usług: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Strona internetowa: https://www.helpscout.net; Polityka prywatności: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Standardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Umowa o realizację zamówienia: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Newsletter i powiadomienia elektroniczne

Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen (nachfolgend “Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns.

Aby zapisać się na nasze biuletyny, wystarczy podać swój adres e-mail. Możemy jednak poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska w celu umieszczenia adresu w biuletynie lub innych danych, jeśli są one wymagane dla celów biuletynu.

Procedura double opt-in: Rejestracja na nasz newsletter odbywa się zawsze w ramach tzw. procesu double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować, używając adresów e-mail innych osób. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawa. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych.

usuwanie i ograniczanie przetwarzania danych: Wir können die ausgetragenen E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Widersprüchen behalten wir uns die Speicherung der E-Mail-Adresse alleine zu diesem Zweck in einer Sperrliste (sogenannte “Blacklist”) vor.

Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu udowodnienia, że proces ten został przeprowadzony prawidłowo. Jeśli zlecamy dostawcy usług wysyłanie e-maili, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z efektywnym i bezpiecznym systemem wysyłania.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Newslettery są wysyłane na podstawie zgody odbiorców lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie marketingu bezpośredniego, jeśli i w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, np. w przypadku reklamy istniejących klientów. Jeśli zlecamy dostawcy usług wysyłanie e-maili, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów, aby udowodnić, że został przeprowadzony zgodnie z prawem.

Zawartość: Informacje o nas, naszych usługach, promocjach i ofertach.

Analiza i pomiar wydajności: Die Newsletter enthalten einen sogenannte “web-beacon“, d.h., eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw., sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und der Zeitpunkt des Abrufs, erhoben.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania naszego newslettera na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Analiza ta obejmuje również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak naszym zamiarem, ani też zamiarem dostawcy usług dyspozytorskich, jeśli są one stosowane, obserwowanie poszczególnych użytkowników. Analizy te wykorzystujemy raczej w celu określenia nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Ocena biuletynu i pomiar jego skuteczności są przeprowadzane, za wyraźną zgodą użytkowników, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu stosowania przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynu, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

Oddzielne odwołanie pomiaru wyników nie jest niestety możliwe; w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję newslettera lub zaprzeczyć jej istnieniu.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Osoby zainteresowane: Partner w komunikacji.
 • Cele przetwarzania danych: Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out): W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę lub sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu. Link do rezygnacji z biuletynu znajdziesz na końcu każdego biuletynu lub możesz w tym celu skorzystać z jednej z powyższych opcji kontaktu, najlepiej z poczty elektronicznej.

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Die Webanalyse (auch als “Reichweitenmessung” bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme unseres Onlineangebotes und kann Verhalten, Interessen oder demographische Informationen zu den Besuchern, wie z.B. das Alter oder das Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse können wir z.B. erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen Funktionen oder Inhalte am häufigsten genutzt werden oder zur Wiederverwendung einladen. Ebenso können wir nachvollziehen, welche Bereiche der Optimierung bedürfen.

Oprócz analiz internetowych możemy również stosować procedury testowe, np. w celu przetestowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

Zu diesen Zwecken können sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte “Cookie”) gespeichert oder ähnliche Verfahren mit dem gleichen Zweck genutzt werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten und dort genutzte Elemente und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können je nach Anbieter auch diese verarbeitet werden.

Zbierane są również adresy IP użytkowników. Jednak w celu ochrony użytkowników stosujemy procedurę maskowania IP (czyli pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP). W kontekście analiz internetowych, testów A/B i optymalizacji nie przechowuje się wyraźnych danych użytkowników (takich jak adresy e-mail czy nazwiska), lecz pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy używanego oprogramowania nie znają rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o wykorzystywaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników), śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowań, stosowanie plików cookie), ocena działań związanych z odwiedzinami, profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • etracker: Analityka internetowa/pomiar zasięgu; Dostawca usługi: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Niemcy; Strona internetowa: https://www.etracker.com; Polityka prywatności: https://www.etracker.com/datenschutz/Umowa o realizację zamówienia: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Analityka internetowa, pomiar zasięgu i pomiar przepływu użytkowników; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyUmowa o realizację zamówienia: https://business.safety.google/adsprocessortermsStandardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated; Więcej informacji: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych za pomocą interfejsu i w ten sposób integrować inne usługi z naszą ofertą online (proszę zapoznać się z dalszymi informacjami w niniejszej deklaracji ochrony danych). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie tworzy profili użytkowników ani nie przechowuje plików cookie. Google poznaje jedynie adres IP użytkownika, który jest niezbędny do uruchomienia programu Google Tag Manager; usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyUmowa o realizację zamówienia:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsStandardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych w przypadku przetwarzania w krajach trzecich): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Więcej informacji: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane).
 • Matomo (bez ciasteczek): Bei Matomo handelt es sich um eine datenschutzfreundliche Webanalysesoftware, die ohne Cookies eingesetzt wird und bei der die Erkennnung wiederkehrender Nutzer mit Hilfe eines so genannten “digitalen Fingerabdrucks” erfolgt, der anonymisiert gespeichert und alle 24 Stunden geändert wird; Beim “digitalen Fingerabdruck” werden Nutzerbewegungen innerhalb unseres Onlineangebotes mit Hilfe von pseudonymisierten IP-Adressen in Kombination mit nutzerseitige Browsereinstellungen so erfasst, dass Rückschlüsse auf die Identität einzelner Nutzer nicht möglich sind. Die im Rahmen der Nutzung von Matomo erhobenen Daten der Nutzer werden nur von uns verarbeitet und nicht mit Dritten geteilt; Website: https://matomo.org/.
 • Matomo: Matomo to oprogramowanie służące do analizy stron internetowych i pomiaru zasięgu. W ramach korzystania z Matomo pliki cookie są generowane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Dane użytkownika zebrane w trakcie korzystania z Matomo są przetwarzane wyłącznie przez nas i nie są udostępniane osobom trzecim. Pliki cookie są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 13 miesięcy: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Usuwanie danych: Okres przechowywania plików cookie wynosi maksymalnie 13 miesięcy.

Marketing internetowy

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemarketings, worunter insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen oder Darstellung von werbenden und sonstigen Inhalten (zusammenfassend als “Inhalte” bezeichnet) anhand potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität fallen kann.

Zu diesen Zwecken werden sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte “Cookie”) gespeichert oder ähnliche Verfahren genutzt, mittels derer die für die Darstellung der vorgenannten Inhalte relevante Angaben zum Nutzer gespeichert werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten, genutzte Onlinenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden.

Zbierane są również adresy IP użytkowników. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak dostępne procedury maskowania IP (tj. pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP). W ramach procedury marketingu internetowego nie są przechowywane jasne dane użytkownika (takie jak adresy e-mail czy nazwiska), ale pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu internetowego nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach są zazwyczaj przechowywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później z reguły odczytywane także na innych stronach internetowych korzystających z tej samej procedury marketingu internetowego i analizowane w celu wyświetlania treści, a także uzupełniane o dalsze dane i przechowywane na serwerze dostawcy procedury marketingu internetowego.

W wyjątkowych przypadkach z profilami mogą być powiązane przejrzyste dane. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownicy są członkami sieci społecznej, z której procedur marketingowych korzystamy, a sieć ta łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że użytkownicy mogą zawierać dodatkowe umowy z dostawcami, np. wyrażając zgodę w ramach procesu rejestracji.

W zasadzie otrzymujemy jedynie dostęp do podsumowanych informacji o skuteczności naszych reklam. W ramach tzw. pomiarów konwersji możemy jednak sprawdzić, które z naszych metod marketingu internetowego doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, prosimy o przyjęcie założenia, że wykorzystywane pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o wykorzystywaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online), zainteresowane strony.
 • Cele przetwarzania danych: Śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowania, stosowanie plików cookie), remarketing, ocena działań związanych z wizytą, marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych), pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników), targetowanie (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia celów marketingowych lub innych wyników treści), cross-device tracking (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out): Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern angegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (sog. “Opt-Out”). Sofern keine explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum einen die Möglichkeit, dass Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers abschalten. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die folgenden Opt-Out-Möglichkeiten, die zusammenfassend auf jeweilige Gebiete gerichtet angeboten werden:a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Międzyterytorialny: https://optout.aboutads.info.

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Piksel Facebooka i targetowanie (Custom Audiences): Mit Hilfe des Facebook-Pixels (oder vergleichbarer Funktionen, zur Übermittlung von Event-Daten oder Kontaktinformationen mittels von Schnittstellen in Apps) ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sogenannte “Facebook-Ads”) zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Nutzern bei Facebook und innerhalb der Dienste der mit Facebook kooperierenden Partner (so genanntes “Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interesse an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten ersichtlich werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sogenannte “Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, indem wir sehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Webseite weitergeleitet wurden (sogenannte “Konversionsmessung“); Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Website: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): Es gilt der “Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz” (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) im Fall der Auftragsverarbeitung durch Facebook als Grundlage der Verarbeitung von Event-Daten von EU-Bürgern in den USA und die Einbeziehung in den “Plattform-Nutzungsbedingungen von Facebook” (https://developers.facebook.com/terms) im Hinblick auf die eigenverantwortliche Verarbeitung von Eventdaten von Facebook im Rahmen der Anzeigenschaltung; Weitere Informationen: Es gelten die “Datenverarbeitungsbedingungen” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) im Hinblick auf Eventdaten, die Facebook im Auftrag verarbeitet, um Unternehmen Berichte und Analysen bereitzustellen; Ferner gilt der “Zusatz für Verantwortliche” als Vereinbarung über gemeinsame Verantwortlichkeit (Art. 26 Abs. 1 S. 3 DSGVO), die im Fall der eigenverantwortlichen Verarbeitung von Event-Daten durch Facebook zu Zwecken des Targetings sowie Verbesserung und Sicherung der Facebook-Produkte, maßgeblich ist.
 • Google Ad Manager: Wir nutzen die “Google Marketing Platform” (und Dienste wie z.B. “Google Ad Manager”), um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.). Die Google Marketing Platform zeichnet sich dadurch aus, dass Anzeigen in Echtzeit anhand mutmaßlicher Interessen der Nutzer angezeigt werden. Dies erlaubt uns Anzeigen für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom “Remarketing“; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyWięcej informacji: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych pomiędzy administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z krajów trzecich: https://business.safety.google/adscontrollertermsW przypadku gdy Google działa jako podmiot przetwarzający, warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z krajów trzecich: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads i pomiar konwersji: Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren “Google Ads”, um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben (sog. “Konversion”). Ferner messen wir die Konversion der Anzeigen. Wir erfahren jedoch nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem sog “Conversion-Tracking-Tag” versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir selbst erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer identifizieren lassen; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacyWięcej informacji: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google: Informacje o usługach Warunki przetwarzania danych pomiędzy administratorami danych oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z krajów trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Obecność w sieciach społecznych (social media)

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy dane użytkowników w tym kontekście, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Pragniemy zaznaczyć, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to spowodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ na przykład trudniejsze może być egzekwowanie ich praw.

Ponadto dane użytkowników sieci społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane w celu badania rynku i reklamy. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które prawdopodobnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są informacje o zachowaniu użytkowników i ich zainteresowaniach. Ponadto w profilach użytkowania mogą być przechowywane dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia poszczególnych form przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do oświadczeń i informacji dotyczących ochrony danych osobowych dostarczanych przez operatorów poszczególnych sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji oraz dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Prośby o kontakt i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, używanie plików cookie), remarketing, pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als “Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Social-Media-Schaltflächen sowie Beiträge handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).

Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o wykorzystywaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące spisu (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online), partnerzy komunikacyjni.
 • Cele przetwarzania danych: Dostarczanie naszej oferty online i doświadczeń użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie pod kątem zainteresowań/zachowania, używanie plików cookie), marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), środki bezpieczeństwa, administracja i odpowiadanie na prośby.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO), zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Wtyczki i zawartość Facebooka: Wtyczki społecznościowe i treści na Facebooku - Mogą one obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online w serwisie Facebook. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ – Wir sind gemeinsam mitMeta Platforms Ireland Limited für die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von “Event-Daten”, die Facebook mittels der Facebook-Social-Plugins (und Einbettungsfunktionen für Inhalte), die auf unserem Onlineangebot ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten sowie Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b) Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen (“Zusatz für Verantwortliche”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), który reguluje w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d. h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit, sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages (“Datenverarbeitungsbedingungen “, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der “Datensicherheitsbedingungen” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln (“Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone przez umowy z Facebookiem; dostawcą usług: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Wir binden die Schriftarten (“Google Fonts”) des Anbieters Google ein, wobei die Daten der Nutzer allein zu Zwecken der Darstellung der Schriftarten im Browser der Nutzer verwendet werden. Die Einbindung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer technisch sicheren, wartungsfreien und effizienten Nutzung von Schriftarten, deren einheitlicher Darstellung sowie unter Berücksichtigung möglicher lizenzrechtlicher Restriktionen für deren Einbindung; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://fonts.google.com/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Mapy Google: Integrujemy mapy z usługi "Google Maps" dostawcy Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj udzielanej w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych); dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://cloud.google.com/maps-platform; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Wir binden die Funktion “reCAPTCHA” ein, um erkennen zu können, ob Eingaben (z.B. in Onlineformularen) von Menschen und nicht von automatisch agierenden Maschinen (sogenannten “Bots”) getätigt werden. Zu den verarbeiteten Daten können IP-Adressen, Informationen zu Betriebssystemen, Geräten oder verwendeten Browsern, Spracheinstellungen, Standort, Mausbewegungen, Tastaturanschläge, Verweildauer auf Webseiten, zuvor besuchte Webseiten, Interaktionen mit ReCaptcha auf anderen Webseiten, unter Umständen Cookies sowie Ergebnisse von manuellen Erkennungsvorgängen (z. B. Beantwortung von gestellten Fragen oder Auswahl von Objekten in Bildern) gehören; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Wtyczki i zawartość Twittera: wtyczki i przyciski Twittera - może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści tej oferty online w serwisie Twitter; dostawca usług: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia, Spółka dominująca: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Strona internetowa:https://twitter.com/de; Polityka prywatności:https://twitter.com/privacy, (Ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • Filmy z YouTube: Zawartość wideo; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa:https://www.youtube.com; Polityka prywatności:https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Zawartość wideo; Dostawca usług: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Strona internetowa: https://vimeo.com; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacyOpcja rezygnacji: Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy) oraz opcje opt-out dla Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawienia Google dotyczące wykorzystania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko zostaną cofnięte zgody na ich przetwarzanie lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one potrzebne do realizacji celu).

Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone do tych celów. Oznacza to, że dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego, lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Więcej informacji na temat usuwania danych osobowych można znaleźć w poszczególnych informacjach o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy Cię o regularne zapoznawanie się z treścią naszej deklaracji o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy deklarację ochrony danych, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu przez nas danych czynią to koniecznym. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie, dlatego przed skontaktowaniem się z nami należy sprawdzić te dane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa na mocy GDPR, które wynikają w szczególności z art. 15-21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeśli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane, oraz informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawa.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z wymogami prawa masz prawo zażądać uzupełnienia danych, które Cię dotyczą, lub poprawienia nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z przepisami ustawowymi masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Cię danych lub ewentualnie zażądać ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawowymi.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi, lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie.
 • Skarga do organu nadzorczego: Masz również prawo, zgodnie z prawem, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Definicje terminów

Ta część zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele z tych terminów pochodzi z prawa i jest zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe wyjaśnienia mają na celu przede wszystkim pomóc ci je zrozumieć. Terminy są posortowane alfabetycznie.

 • Ocena działań w ramach wizyty: “Besuchsaktionsauswertung” (englisch “Conversion Tracking”) bezeichnet ein Verfahren, mit dem die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen festgestellt werden kann. Dazu wird im Regelfall ein Cookie auf den Geräten der Nutzer innerhalb der Webseiten, auf denen die Marketingmaßnahmen erfolgen, gespeichert und dann erneut auf der Zielwebseite abgerufen. Beispielsweise können wir so nachvollziehen, ob die von uns auf anderen Webseiten geschalteten Anzeigen erfolgreich waren).
 • Raport kredytowy: Zautomatyzowane decyzje opierają się na automatycznym przetwarzaniu danych bez udziału człowieka (np. w przypadku automatycznego odrzucenia zakupu na rachunek, wniosku kredytowego online lub procedury składania wniosku online bez udziału człowieka. Takie zautomatyzowane decyzje są dozwolone zgodnie z art. 22 GDPR tylko wtedy, gdy osoby, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę, gdy są one niezbędne do wykonania umowy lub gdy prawo krajowe zezwala na takie decyzje.
 • Śledzenie na różnych urządzeniach: Cross-device tracking to forma śledzenia, w której informacje o zachowaniach i zainteresowaniach użytkowników są zapisywane na różnych urządzeniach w tzw. profilach poprzez przypisanie użytkownikom identyfikatora online. Dzięki temu informacje o użytkownikach mogą być analizowane dla celów marketingowych niezależnie od używanych przeglądarek czy urządzeń (np. telefonów komórkowych czy komputerów stacjonarnych). W przypadku większości dostawców identyfikator internetowy nie jest powiązany z jawnymi danymi, takimi jak nazwiska, adresy pocztowe czy adresy e-mail.
 • Maskowanie IP: Als “IP-Masking” wird eine Methode bezeichnet, bei der das letzte Oktett, d.h., die letzten beiden Zahlen einer IP-Adresse, gelöscht wird, damit die IP-Adresse nicht mehr der eindeutigen Identifizierung einer Person dienen kann. Daher ist das IP-Masking ein Mittel zur Pseudonymisierung von Verarbeitungsverfahren, insbesondere im Onlinemarketing
 • Marketing oparty na zainteresowaniach i marketing behawioralny: Marketing oparty na zainteresowaniach i/lub zachowaniach polega na jak najdokładniejszym określeniu potencjalnych zainteresowań użytkowników reklamami i innymi treściami. Odbywa się to na podstawie informacji o ich wcześniejszych zachowaniach (np. odwiedzanie określonych stron internetowych i pozostawanie na nich, zachowania związane z zakupami lub interakcje z innymi użytkownikami), które są przechowywane w tzw. profilu. Do tych celów zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookie.
 • Miara przeliczeniowa: Pomiar konwersji to metoda, którą można wykorzystać do określenia skuteczności działań marketingowych. W tym celu plik cookie jest zazwyczaj zapisywany na urządzeniach użytkowników w obrębie stron internetowych, na których prowadzone są działania marketingowe, a następnie ponownie pobierany na stronie docelowej. Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić, czy reklamy umieszczone przez nas na innych stronach internetowych odniosły sukces.
 • Dane osobowe: “Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden “betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
 • Profilowanie: Als “Profiling“ wird jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten bezeichnet, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen (je nach Art des Profilings gehören dazu Informationen betreffend das Alter, das Geschlecht, Standortdaten und Bewegungsdaten, Interaktion mit Webseiten und deren Inhalten, Einkaufsverhalten, soziale Interaktionen mit anderen Menschen) zu analysieren, zu bewerten oder, um sie vorherzusagen (z.B. die Interessen an bestimmten Inhalten oder Produkten, das Klickverhalten auf einer Webseite oder den Aufenthaltsort). Zu Zwecken des Profilings werden häufig Cookies und Web-Beacons eingesetzt.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (zwany również analityką internetową) służy do oceny przepływu odwiedzających ofertę online i może obejmować zachowanie lub zainteresowania odwiedzających w odniesieniu do pewnych informacji, takich jak zawartość strony. Za pomocą analizy zasięgu właściciele stron internetowych mogą sprawdzić na przykład, o której godzinie użytkownicy odwiedzają ich stronę i jakie treści ich interesują. Dzięki temu mogą na przykład lepiej dostosować zawartość strony do potrzeb odwiedzających. Dla celów analizy zasięgu często używa się pseudonimowych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych, aby rozpoznać powracających użytkowników i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjne analizy korzystania z oferty internetowej.
 • Remarketing: Vom “Remarketing“ bzw. “Retargeting“ spricht man, wenn z.B. zu Werbezwecken vermerkt wird, für welche Produkte sich ein Nutzer auf einer Webseite interessiert hat, um den Nutzer auf anderen Webseiten an diese Produkte, z.B. in Werbeanzeigen, zu erinnern.
 • Dane dotyczące lokalizacji: Dane o lokalizacji są generowane, gdy urządzenie mobilne (lub inne urządzenie spełniające wymagania techniczne dotyczące określania lokalizacji) łączy się z komórką radiową, siecią WLAN lub podobnymi środkami technicznymi i funkcjami określania lokalizacji. Dane o lokalizacji służą do wskazania geograficznie określonej pozycji na ziemi, w której znajduje się dane urządzenie. Dane o lokalizacji mogą być wykorzystywane na przykład do wyświetlania funkcji mapy lub innych informacji zależnych od lokalizacji.
 • Śledzenie: Vom “Tracking“ spricht man, wenn das Verhalten von Nutzern über mehrere Onlineangebote hinweg nachvollzogen werden kann. Im Regelfall werden im Hinblick auf die genutzten Onlineangebote Verhaltens- und Interessensinformationen in Cookies oder auf Servern der Anbieter der Trackingtechnologien gespeichert (sogenanntes Profiling). Diese Informationen können anschließend z.B. eingesetzt werden, um den Nutzern Werbeanzeigen anzuzeigen, die voraussichtlich deren Interessen entsprechen.
 • Odpowiedzialność: Als “Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
 • Przetwarzanie: “Verarbeitung” ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das Erheben, das Auswerten, das Speichern, das Übermitteln oder das Löschen.
 • Tworzenie grupy docelowej: Von Zielgruppenbildung (bzw. “Custom Audiences“) spricht man, wenn Zielgruppen für Werbezwecke, z.B. Einblendung von Werbeanzeigen, bestimmt werden. So kann z.B. anhand des Interesses eines Nutzers an bestimmten Produkten oder Themen im Internet geschlussfolgert werden, dass dieser Nutzer sich für Werbeanzeigen für ähnliche Produkte oder den Onlineshop, in dem er die Produkte betrachtet hat, interessiert. Von “Lookalike Audiences“ (bzw. ähnlichen Zielgruppen) spricht man wiederum, wenn die als geeignet eingeschätzten Inhalte Nutzern angezeigt werden, deren Profile bzw. Interessen mutmaßlich den Nutzern, zu denen die Profile gebildet wurden, entsprechen. Zu Zwecken der Bildung von Custom Audiences und Lookalike Audiences werden im Regelfall Cookies und Web-Beacons eingesetzt.