Zasady odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym
Polityka anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przesłać nam ([Wstaw: Imię i nazwisko/firmę, adres, numer telefonu i adres e-mail. Możesz również użyć do tego skrótu i zapisać adres w ustawieniach]) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub wiadomości e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot.

Przykładowy formularz rezygnacji
(Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
- Aby [wstawić: Nazwa/firma, adres, adres e-mail oraz, jeśli to możliwe, numer faksu]:
- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(ów)
- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
- Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy dopiero po tym, jak: a) wyraziłeś na to wyraźną zgodę i jednocześnie potwierdziłeś, że wiesz, że tracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy przez nas oraz b) udostępniliśmy Ci treść Twojego oświadczenia na trwałym nośniku danych w rozsądnym terminie po zawarciu umowy, ale nie później niż w momencie dostawy towarów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zwróć uwagę, że możemy uzależnić zawarcie umowy od wyżej wymienionej zgody i potwierdzenia. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy dopiero po udzieleniu przez Ciebie wyraźnej zgody na to i jednocześnie potwierdzeniu, że wiesz, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy, gdy rozpoczniemy wykonywanie umowy. Zwracamy uwagę, że możemy uzależnić zawarcie umowy od ww. zgody i potwierdzenia.