Warunki ogólne z informacją dla klienta

1. zakres stosowania
2. oferty i opisy usług
3. proces składania zamówienia i zawarcie umowy
4. ceny i koszty wysyłki
5 Dostawa, dostępność towarów
6. sposoby płatności
7. zachowanie tytułu
8 Rękojmia za wady materiałowe i gwarancja
9. odpowiedzialność
10. przechowywanie tekstu umowy
11. postanowienia końcowe

1. zakres stosowania
1.1 Stosunki handlowe pomiędzy [novomyo UG, właściciel: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (zwanym dalej "Sprzedawcą") a klientem (zwanym dalej "Klientem") regulują wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

1.3 Odmienne warunki klienta nie będą uznawane, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich obowiązywanie.

2. oferty i opisy usług
2.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, ale zaproszenie do złożenia zamówienia. Opisy działania w katalogach i na stronach internetowych Sprzedawcy nie mają charakteru zapewnienia ani gwarancji.

2.2 Wszystkie oferty są ważne "do wyczerpania zapasów", chyba że przy produktach podano inaczej. Wyjątek stanowią błędy i pominięcia.

Uwaga: Wpisz poniżej odpowiednie etykiety przycisków.
3. proces składania zamówienia i zawarcie umowy
3.1 Klient może bez zobowiązań wybierać produkty z oferty Sprzedawcy i gromadzić je w tzw. koszyku za pomocą przycisku [dodaj do koszyka]. W koszyku można zmienić wybrane produkty, np. usunąć je. Następnie klient może przejść do zakończenia procesu składania zamówienia w koszyku, klikając przycisk [Przejdź do kasy].

3.2 Klikając przycisk [Zamówienie z obowiązkiem zapłaty], klient składa wiążący wniosek o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i przejrzeć dane oraz wrócić do koszyka za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz" lub całkowicie anulować proces składania zamówienia. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).

3.3 Sprzedawca prześle Klientowi automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną, w którym zamówienie Klienta zostanie ponownie wymienione i które Klient będzie mógł wydrukować za pomocą funkcji "Drukuj" (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie, że zamówienie klienta zostało otrzymane przez sprzedawcę i nie stanowi akceptacji wniosku. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy sprzedawca wyśle lub przekaże klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni lub potwierdzi wysyłkę do klienta w ciągu 2 dni drugim e-mailem, ekspresowym potwierdzeniem zamówienia lub wysłaniem faktury. Akceptacja może być ponadto dokonana poprzez wezwanie do zapłaty wysłane przez Sprzedawcę do Klienta, a najpóźniej poprzez dokonanie transakcji płatniczej. W przypadku kilku procesów akceptacji, decyduje najwcześniejsza data akceptacji. Jeśli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w okresie akceptacji, nie dojdzie do zawarcia umowy, a Klient nie będzie związany swoją ofertą.

3.4 W przypadku klientów będących spółkami wspomniany wyżej termin na wysyłkę, przekazanie lub potwierdzenie zamówienia wynosi siedem dni zamiast dwóch.

3.5 Jeśli Sprzedawca dopuszcza płatność z góry, umowa zostanie zawarta po przekazaniu danych bankowych i wezwaniu do zapłaty. Jeśli sprzedawca nie otrzyma zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, mimo upływu terminu płatności, odstąpi od umowy, w wyniku czego zamówienie wygaśnie, a sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostawy. Zamówienie jest wtedy realizowane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. W przypadku wpłaty zaliczki rezerwacja przedmiotu jest dokonywana na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. ceny i koszty wysyłki
4.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

4.2 Oprócz podanych cen Sprzedawca nalicza koszty wysyłki w celu dostarczenia towaru. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane do wiadomości Kupującego na osobnej stronie informacyjnej oraz w trakcie procesu składania zamówienia.

5 Dostawa, dostępność towarów
5.1 Jeśli uzgodniono płatność z góry, dostawa zostanie zrealizowana po otrzymaniu kwoty z faktury.

5.2 Jeśli dostawa towarów nie nastąpi z winy Kupującego pomimo trzech prób dostawy, Sprzedawca może odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

5.3 Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ Sprzedawca nie z własnej winy nie został zaopatrzony w ten produkt przez swojego dostawcę, Sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta i, jeśli to konieczne, zaproponuje dostarczenie porównywalnego produktu. Jeśli żaden porównywalny produkt nie jest dostępny lub jeśli klient nie życzy sobie, aby porównywalny produkt został dostarczony, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie świadczenia już zapłacone.

5.4 Klienci będą informowani o czasie dostawy oraz ograniczeniach w dostawie (np. ograniczenie dostaw do niektórych krajów) na osobnej stronie informacyjnej lub w opisie danego produktu.

5.5 W przypadku klientów będących spółkami ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na kupujących z chwilą dostarczenia przez sprzedającego towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki; podane daty i terminy dostaw nie są datami stałymi, podlegają innym obietnicom i umowom.

5.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i spełnieniu świadczenia spowodowane siłą wyższą oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę Sprzedawcy w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami, nawet w przypadku wiążąco uzgodnionych terminów i dat. W takim przypadku Sprzedawca będzie uprawniony do przesunięcia dostawy lub usługi o czas trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. Prawo do przesunięcia terminu dotyczy również klientów będących przedsiębiorcami w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń, które mają wpływ na działalność przeddostawcy i za które ani przeddostawca, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności. Na czas trwania tej przeszkody klient jest również zwolniony ze swoich zobowiązań umownych, w szczególności z obowiązku zapłaty. Jeśli opóźnienie jest nieuzasadnione dla klienta, może on odstąpić od umowy w drodze pisemnego oświadczenia po upływie rozsądnego terminu wyznaczonego przez klienta lub po wzajemnych konsultacjach ze sprzedawcą.

6. sposoby płatności
6.1 Klient może wybrać jedną z dostępnych metod płatności w ramach procesu składania zamówienia i przed jego zakończeniem. O dostępnych sposobach płatności klienci zostaną poinformowani na osobnej stronie informacyjnej.

6.2 Jeśli możliwa jest płatność za pomocą faktury, płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury. W przypadku wszystkich innych sposobów płatności, płatność powinna być dokonana z góry bez potrąceń.

6.3 Jeśli przetwarzanie płatności zleca się osobom trzecim, np. firmie Paypal, obowiązują ich ogólne zasady i warunki.

6.4 Jeśli termin płatności jest określony kalendarzowo, klient jest w zwłoce już w momencie przekroczenia tego terminu. W takim przypadku klient zapłaci ustawowe odsetki za zwłokę.

6.5 Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę dalszych odszkodowań za zwłokę.

6.6 Klientowi przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone lub uznane przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

7. zachowanie tytułu
Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu dokonania pełnej zapłaty.
W przypadku klientów będących przedsiębiorcami stosuje się dodatkowo następujące zasady: Sprzedawca zachowuje prawo własności do towarów do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych; Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z zakupionymi towarami, dopóki nie przejdzie na niego prawo własności. W szczególności będzie on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od kradzieży, pożaru i zalania wodą według wartości odtworzeniowej, o ile jest to właściwe lub zwyczajowo przyjęte w danej branży. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i kontrolnych, kupujący przeprowadzi je w odpowiednim czasie na własny koszt. Przetwarzanie lub przekształcanie zastrzeżonych towarów przez klienta będzie zawsze wykonywane na rzecz sprzedawcy. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z innymi przedmiotami nienależącymi do Sprzedawcy, Sprzedawca nabędzie współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do innych przetworzonych przedmiotów w chwili przetworzenia. We wszystkich innych aspektach do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia stosuje się te same zasady, co do towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności. Klient dokonuje również cesji wierzytelności w celu zabezpieczenia roszczeń wobec niego, które powstaną wobec osoby trzeciej w wyniku połączenia towaru zastrzeżonego z nieruchomością. Dostęp osób trzecich do towarów będących własnością lub współwłasnością sprzedawcy zostanie niezwłocznie zgłoszony przez klienta. Klient poniesie wszelkie koszty związane z powództwem osoby trzeciej lub koszty pozasądowego zwolnienia wynikające z takich interwencji. Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Klient już teraz ceduje na sprzedawcę w drodze zabezpieczenia wszystkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw prawnych w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności (w tym wszystkie roszczenia z tytułu salda na rachunku bieżącym). Sprzedawca nieodwołalnie upoważnia klienta do ściągania należności przypisanych sprzedawcy na jego rachunek i we własnym imieniu. Upoważnienie do polecenia zapłaty może zostać cofnięte, jeśli klient nie będzie należycie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie klienta, gdy ich łączna wartość sprzedaży przekracza sumę wszystkich nieuregulowanych należności sprzedawcy ze stosunku handlowego o więcej niż 10% (w przypadku ryzyka realizacji o więcej niż 50%). Wybór papierów wartościowych, które mają zostać wydane, należy do sprzedającego. Po zaspokojeniu wszystkich roszczeń sprzedawcy z tytułu transakcji dostawy, własność zastrzeżonego towaru i przeniesionych roszczeń przechodzi na kupującego. Wybór papierów wartościowych, które mają zostać wydane, należy do sprzedającego.

8 Rękojmia za wady materiałowe i gwarancja
8.1 Gwarancja (odpowiedzialność za wady) zostanie określona zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem następujących postanowień.

8.2 Towary dostarczane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy została ona wyraźnie udzielona. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

8.3 Jeśli klient jest przedsiębiorcą, powinien bezzwłocznie sprawdzić towary, bez uszczerbku dla ustawowego obowiązku powiadomienia o wadach i powiadomić dostawcę na piśmie o wszelkich rozpoznawalnych wadach materiałowych bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dostawy, a o wszelkich nierozpoznawalnych wadach materiałowych bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia. Odchylenia w jakości, wadze, rozmiarze, grubości, szerokości, wykończeniu, wzorze i kolorze, które są zwyczajowo przyjęte w handlu, dopuszczalne zgodnie ze standardami jakości lub niewielkie odchylenia, nie stanowią wad.

8.4 Jeśli klient jest przedsiębiorcą, wybór należy do niego pomiędzy usunięciem wad a późniejszym dostarczeniem wadliwego towaru przez Sprzedawcę.

8.5 Niezależnie od postanowień niniejszych OWU dotyczących odpowiedzialności, wady materialne przedawniają się po upływie roku od przeniesienia ryzyka dla klientów będących przedsiębiorcami, chyba że prawo przewiduje dłuższe terminy, w szczególności w przypadku szczególnych przepisów dotyczących regresu przedsiębiorcy. W przypadku towarów używanych wyłączona jest gwarancja klientów będących przedsiębiorcami.

8.6 Jeśli Klient, będący przedsiębiorcą, zainstalował wadliwą rzecz w rozumieniu § 439 (3) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w innej rzeczy lub przymocował ją do innej rzeczy zgodnie z jej rodzajem i przeznaczeniem, Sprzedawca nie jest zobowiązany, z zastrzeżeniem wyraźnego porozumienia i bez uszczerbku dla innych zobowiązań gwarancyjnych, do zwrotu Klientowi niezbędnych wydatków na usunięcie wadliwej rzeczy i zainstalowanie lub przymocowanie naprawionej lub dostarczonej rzeczy wolnej od wad w ramach kolejnego świadczenia. W związku z tym Sprzedawca nie jest również zobowiązany do zwrotu kosztów usunięcia wadliwej rzeczy oraz instalacji lub montażu naprawionej lub dostarczonej rzeczy wolnej od wad w ramach regresu klienta w łańcuchu dostaw (tj. między klientem a jego klientami).

9. odpowiedzialność
9.1 Następujące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy, bez uszczerbku dla innych ustawowych wymogów dotyczących roszczeń.

9.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, o ile przyczyną szkody jest działanie umyślne lub rażące zaniedbanie.

9.3 Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenie istotnych obowiązków, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu Klient regularnie polega. W tym przypadku jednak Sprzedawca odpowiada jedynie za przewidywalną szkodę typową dla umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie innych obowiązków niż wymienione w powyższych zdaniach.

9.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, w przypadku wad powstałych w wyniku przyjęcia gwarancji jakości produktu oraz w przypadku wad ukrytych podstępnie. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje bez zmian.

9.5 W zakresie, w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

10. przechowywanie tekstu umowy
10.1 Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia u sprzedawcy, korzystając z funkcji drukowania w swojej przeglądarce w ostatnim kroku zamówienia.

10.2 Sprzedawca prześle również Klientowi potwierdzenie zamówienia wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, a najpóźniej w momencie dostarczenia towaru, klient otrzyma również kopię Ogólnych Warunków Handlowych wraz z zasadami anulowania zamówienia oraz informacjami o kosztach wysyłki, a także warunkami dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz zobaczyć swoje zamówienia w swoim profilu. Ponadto przechowujemy tekst umowy, ale nie udostępniamy go w Internecie.

10.3 Klienci będący przedsiębiorcami mogą otrzymywać Dokumenty Kontraktowe pocztą elektroniczną, na piśmie lub poprzez odniesienie do źródła internetowego.

11. postanowienia końcowe
11.1 Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Sprzedawcy, z zastrzeżeniem innych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, natomiast miejscem jurysdykcji będzie siedziba Sprzedawcy, jeśli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub jeśli Kupujący nie ma ogólnej siedziby w kraju zamieszkania Sprzedawcy. Zastrzega się prawo sprzedawcy do wyboru innego dopuszczalnego miejsca jurysdykcji.

11.2 W przypadku przedsiębiorców zastosowanie ma prawo [Republiki Federalnej Niemiec / Republiki Austrii] z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, o ile nie ma przeciwnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11.3 Językiem umowy jest język niemiecki.

Uwaga: Zwróć uwagę na to, że w poniższym tekście znajduje się link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ muszą być klikalne
11.4. platforma Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów online (ODR) dla konsumentów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.