Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

1. anvendelsesområde
2. tilbud og servicebeskrivelser
3. Ordreproces og indgåelse af kontrakt
4. Priser og forsendelsesomkostninger
5 Levering, tilgængelighed af varer
6. Betalingsmetoder
7. Ejendomsforbehold
8 Garanti for materialefejl og garanti
9. Ansvar
10. opbevaring af kontraktens tekst
11. afsluttende bestemmelser

1. anvendelsesområde
1.1 Forretningsforholdet mellem [novomyo UG, ejer: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (i det følgende benævnt "sælger") og kunden (i det følgende benævnt "kunde") reguleres udelukkende af følgende generelle vilkår og betingelser i den version, der er gyldig på tidspunktet for ordren.

1.2 En forbruger er i henhold til disse vilkår enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der overvejende hverken kan tilskrives hans kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige professionelle aktivitet.

1.3 Kundens afvigende betingelser anerkendes ikke, medmindre sælgeren udtrykkeligt accepterer deres gyldighed.

2. tilbud og servicebeskrivelser
2.1 Præsentationen af produkterne i onlinebutikken udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men en opfordring til at afgive en ordre. Ydelsesbeskrivelser i kataloger og på sælgers hjemmesider har ikke karakter af en forsikring eller garanti.

2.2 Alle tilbud er gyldige "så længe lager haves", medmindre andet er angivet ved produkterne. Der tages forbehold for fejl og mangler.

Bemærk: Indtast venligst de relevante knapetiketter nedenfor.
3. Ordreproces og indgåelse af kontrakt
3.1 Kunden kan uforpligtende vælge produkter fra sælgers sortiment og samle dem i en såkaldt indkøbskurv via knappen [Læg i indkøbskurv]. Inden for indkøbskurven kan produktvalget ændres, f.eks. slettes. Efterfølgende kan kunden fortsætte til afslutningen af ordreprocessen i indkøbskurven ved at klikke på knappen [Fortsæt til kassen].

3.2 Ved at klikke på knappen [bestil med betalingsforpligtelse] afgiver kunden en bindende anmodning om at købe varerne i indkøbskurven. Før bestillingen afgives, kan kunden til enhver tid ændre og se dataene og gå tilbage til indkøbskurven ved hjælp af browserfunktionen "tilbage" eller annullere bestillingsprocessen helt. Obligatoriske oplysninger er markeret med en asterisk (*).

3.3 Sælgeren sender derefter kunden en automatisk bekræftelse af modtagelsen pr. e-mail, hvor kundens ordre igen er anført, og som kunden kan udskrive ved hjælp af funktionen "Udskriv" (ordrebekræftelse). Den automatiske modtagelsesbekræftelse dokumenterer blot, at kundens ordre er modtaget af sælgeren, og udgør ikke en accept af ansøgningen. Købsaftalen er først indgået, når sælgeren har sendt eller overdraget det bestilte produkt til kunden inden for 2 dage eller har bekræftet afsendelsen til kunden inden for 2 dage med en anden e-mail, udtrykkelig ordrebekræftelse eller afsendelse af fakturaen. Accept kan endvidere ske ved, at sælger sender en betalingsanmodning til kunden og senest ved gennemførelse af betalingstransaktionen. I tilfælde af flere acceptprocesser er den tidligste acceptdato afgørende. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for acceptperioden, indgås der ikke nogen kontrakt, og kunden er ikke længere bundet af sit tilbud.

3.4 For kunder, der er virksomheder, er den førnævnte frist for afsendelse, overdragelse eller ordrebekræftelse syv dage i stedet for to.

3.5 Hvis sælgeren tillader forudbetaling, indgås kontrakten ved levering af bankoplysninger og anmodning om betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget af sælgeren inden for 10 kalenderdage efter afsendelse af ordrebekræftelsen, på trods af forfaldsdatoen, selv efter en fornyet anmodning, skal sælgeren trække sig fra kontrakten med den konsekvens, at ordren bortfalder, og sælgeren har ingen forpligtelse til at levere. Ordren er derefter afsluttet for køber og sælger uden yderligere konsekvenser. En reservation af varen i tilfælde af forudbetaling foretages derfor i maksimalt 10 kalenderdage.

4. Priser og forsendelsesomkostninger
4.1 Alle priser angivet på sælgers hjemmeside er inklusive den gældende lovpligtige moms.

4.2 Ud over de angivne priser opkræver sælgeren forsendelsesomkostninger for levering. Forsendelsesomkostningerne vil blive tydeligt kommunikeret til køberen på en separat informationsside og under bestillingsprocessen.

5 Levering, tilgængelighed af varer
5.1 Hvis der er aftalt forudbetaling, skal levering ske efter modtagelse af fakturabeløbet.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes på grund af købers fejl på trods af tre leveringsforsøg, kan sælgeren trække sig tilbage fra kontrakten. Eventuelle betalinger vil blive refunderet til kunden uden forsinkelse.

5.3 Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, fordi sælgeren uden egen skyld ikke får leveret dette produkt af sin leverandør, kan sælgeren træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde vil sælgeren straks informere kunden og om nødvendigt foreslå levering af et sammenligneligt produkt. Hvis der ikke findes et sammenligneligt produkt, eller hvis kunden ikke ønsker, at der leveres et sammenligneligt produkt, vil sælgeren straks tilbagebetale kunden det allerede betalte vederlag.

5.4 Kunder vil blive informeret om leveringstider og leveringsbegrænsninger (f.eks. begrænsning af leverancer til visse lande) på en separat informationsside eller i den respektive produktbeskrivelse.

5.5 For kunder, der er virksomheder, overgår risikoen for varens hændelige undergang og forringelse til køberen, så snart sælgeren har overgivet varen til speditøren, fragtføreren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen; de angivne leveringsdatoer og -frister er ikke faste datoer, med forbehold for løfter og aftaler om det modsatte.

5.6 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser i levering og ydelse som følge af force majeure og som følge af uforudsigelige begivenheder, der gør levering væsentligt vanskeligere eller umulig for sælger i forhold til kunder, der er erhvervsdrivende, selv i tilfælde af bindende aftalte tidsfrister og datoer. Sælger er i så fald berettiget til at udskyde leveringen eller ydelsen med hindringens varighed plus en rimelig opstartsperiode. Retten til at udskyde fristen gælder også for kunder, der er iværksættere i tilfælde af uforudsigelige begivenheder, der påvirker driften af en underleverandør, og som hverken underleverandøren eller sælgeren er ansvarlige for. I løbet af denne hindring er kunden også frigjort fra sine kontraktlige forpligtelser, især betaling. Hvis forsinkelsen er urimelig for kunden, kan kunden trække sig ud af kontrakten ved hjælp af en skriftlig erklæring efter en rimelig periode, der skal fastsættes af kunden eller efter gensidig konsultation med sælgeren.

6. Betalingsmetoder
6.1 Kunden kan vælge mellem de tilgængelige betalingsmetoder inden for rammerne af og før afslutningen af ordreprocessen. Kunderne vil blive informeret om de tilgængelige betalingsmidler på en separat informationsside.

6.2 Hvis betaling via faktura er mulig, skal betaling ske senest 30 dage efter modtagelse af varerne og fakturaen. Ved alle andre betalingsmåder skal betaling ske forud uden fradrag.

6.3 Hvis tredjepartsudbydere er bestilt med betalingsbehandlingen, f.eks. Paypal, gælder deres generelle vilkår og betingelser.

6.4 Hvis forfaldsdatoen for betaling er bestemt af kalenderen, er kunden allerede i misligholdelse ved at overskride fristen. I dette tilfælde skal kunden betale de lovbestemte morarenter.

6.5 Kundens forpligtelse til at betale morarenter udelukker ikke sælgeren fra at kræve yderligere erstatning for misligholdelse.

6.6 Kunden har kun ret til modregning, hvis hans modkrav er lovligt fastslået eller anerkendt af sælgeren. Kunden kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis kravene stammer fra det samme kontraktforhold.

7. Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.
For kunder, der er iværksættere, gælder derudover følgende: Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten til varen, indtil alle krav fra en igangværende forretningsforbindelse er fuldt ud afviklet; køberen er forpligtet til at behandle den købte vare med omhu, så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået til ham. Han er især forpligtet til for egen regning at forsikre den tilstrækkeligt mod tyveri, brand og vandskade til genanskaffelsesværdi, for så vidt dette er hensigtsmæssigt eller sædvanligt i branchen. Hvis der skal udføres vedligeholdelses- og inspektionsarbejde, skal køberen udføre dette i god tid for egen regning. Kundens bearbejdning eller omdannelse af forbeholdsvaren skal altid ske for sælger. Forarbejdes forbeholdsvaren med andre varer, der ikke tilhører sælger, erhverver sælger medejendomsret til den nye vare i forholdet mellem forbeholdsvarens værdi og de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet. For den ved bearbejdningen fremkomne genstand gælder i øvrigt det samme som for forbeholdsvaren. Kunden overdrager også kravet til sikring af de krav mod ham, der opstår mod en tredjepart gennem kombinationen af de reserverede varer med en ejendom. Tredjemands adgang til de varer, som sælger ejer eller er medejer af, skal straks meddeles af kunden. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med et tredjemandssøgsmål eller omkostninger i forbindelse med en udenretslig frigivelse som følge af sådanne indgreb. Kunden er berettiget til at videresælge varerne under ejendomsforbehold i forbindelse med den almindelige forretningsgang. Kunden overdrager allerede nu alle krav, der opstår som følge af videresalg eller af andre juridiske grunde med hensyn til varerne under ejendomsforbehold (herunder alle saldokrav fra den løbende konto), til sælgeren som sikkerhed. Sælgeren bemyndiger tilbagekaldeligt kunden til at inddrive de fordringer, der er overdraget til sælgeren, for hans regning og i hans eget navn. Denne inddrivelsesbemyndigelse kan tilbagekaldes, hvis kunden ikke behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser. Sælgeren forpligter sig til på kundens anmodning at frigive de sikkerheder, som sælgeren er berettiget til, når deres samlede salgsværdi overstiger summen af alle sælgers udestående fordringer fra forretningsforholdet med mere end 10% (i tilfælde af en realisationsrisiko med mere end 50%). Valget af de sikkerheder, der skal frigives, påhviler sælgeren. Ved afvikling af alle sælgers krav fra leveringstransaktioner overgår ejendomsretten til de reserverede varer og de overdragne krav til køberen. Valget af de sikkerheder, der skal frigives, påhviler sælger.

8 Garanti for materialefejl og garanti
8.1 Garantien (mangelsansvaret) fastlægges i henhold til de lovmæssige bestemmelser med forbehold for følgende bestemmelser.

8.2 De af sælger leverede varer er kun dækket af en garanti, hvis denne udtrykkeligt er givet. Kunden vil blive informeret om vilkårene for garantien, før ordreprocessen påbegyndes.

8.3 Hvis kunden er erhvervsdrivende, skal han straks undersøge varen, uden at dette berører lovbestemte forpligtelser til at gøre opmærksom på mangler, og straks, senest to uger efter levering, skriftligt underrette leverandøren om eventuelle genkendelige materialefejl og straks, senest to uger efter opdagelsen, om eventuelle ikke-genkendelige materialefejl. Afvigelser i kvalitet, vægt, størrelse, tykkelse, bredde, finish, mønster og farve, som er sædvanlige i branchen, tilladte i henhold til kvalitetsstandarder eller mindre afvigelser, udgør ikke mangler.

8.4 Hvis kunden er erhvervsdrivende, skal valget være mellem afhjælpning eller efterfølgende levering af defekte varer fra sælgerens side.

8.5 Uanset ansvarsbestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser forældes materielle mangler et år efter risikoovergangen for kunder, der er iværksættere, medmindre længere perioder er foreskrevet i loven, især i tilfælde af særlige bestemmelser om iværksætterens regres. I tilfælde af brugte varer er garantien for kunder, der er iværksættere, udelukket.

8.6 Hvis kunden, der er erhvervsdrivende, har installeret den defekte genstand i henhold til § 439, stk. 3 i den tyske civillovbog (BGB) i en anden genstand eller fastgjort den til en anden genstand i overensstemmelse med dens type og tilsigtede anvendelse, er sælgeren ikke forpligtet til at godtgøre kunden de nødvendige udgifter til fjernelse af den defekte genstand og installation eller fastgørelse af den reparerede eller leverede mangelfri genstand inden for rammerne af efterfølgende ydelse, medmindre det er udtrykkeligt aftalt, og uden at det berører de øvrige garantiforpligtelser. Sælgeren er derfor heller ikke forpligtet til at godtgøre udgifter til fjernelse af den defekte genstand og installation eller montering af den reparerede eller leverede mangelfrie genstand i forbindelse med kundens regres inden for forsyningskæden (dvs. mellem kunden og dennes kunder).

9. Ansvar
9.1 Følgende ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder for sælgers erstatningsansvar, uden at dette berører de øvrige lovmæssige krav til krav.

9.2 Sælger er ansvarlig uden begrænsning, såfremt årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed.

9.3 Sælgeren er desuden ansvarlig for let uagtsom tilsidesættelse af væsentlige forpligtelser, hvis tilsidesættelse bringer opfyldelsen af aftalens formål i fare, eller for tilsidesættelse af forpligtelser, hvis opfyldelse i første omgang muliggør en korrekt opfyldelse af aftalen, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt stoler på. I dette tilfælde er sælgeren dog kun ansvarlig for den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. Sælgeren er ikke ansvarlig for let uagtsom overtrædelse af andre forpligtelser end dem, der er angivet i ovenstående sætninger.

9.4 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af skade på liv, lemmer og helbred, for en defekt efter overtagelse af en garanti for produktets kvalitet og i tilfælde af svigagtigt skjulte defekter. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

9.5 I det omfang sælgerens ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for medarbejderes, repræsentanters og stedfortræderes personlige ansvar.

10. opbevaring af kontraktens tekst
10.1 Kunden kan udskrive kontraktteksten, før han afgiver ordren til sælgeren, ved at bruge udskrivningsfunktionen i sin browser i det sidste trin af ordren.

10.2 Sælger sender også kunden en ordrebekræftelse med alle ordredata til den e-mailadresse, som kunden har oplyst. Sammen med ordrebekræftelsen, men senest ved levering af varerne, vil kunden også modtage en kopi af de generelle vilkår og betingelser sammen med annulleringspolitikken og oplysningerne om forsendelsesomkostninger samt leverings- og betalingsbetingelser. Hvis du har registreret dig i vores butik, kan du se dine ordrer i dit profilområde. Derudover gemmer vi kontraktteksten, men gør den ikke tilgængelig på internettet.

10.3 Kunder, der er entreprenører, kan modtage udbudsmaterialet pr. e-mail, skriftligt eller ved henvisning til en onlinekilde.

11. afsluttende bestemmelser
11.1 Hvis køber er erhvervsdrivende, er opfyldelsesstedet sælgers hjemsted med forbehold for andre aftaler eller ufravigelige lovbestemmelser, mens værnetinget er sælgers hjemsted, hvis kunden er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, eller hvis køber ikke har et almindeligt værneting i sælgers hjemland. Sælger forbeholder sig ret til at vælge et andet lovligt værneting.

11.2 I tilfælde af iværksættere gælder loven i [Forbundsrepublikken Tyskland / Republikken Østrig] med udelukkelse af FN-konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer, så længe der ikke er nogen ufravigelige lovbestemmelser om det modsatte.

11.3 Kontraktsproget er tysk.

Bemærk: Bemærk venligst i det følgende, at linket http://ec.europa.eu/consumers/odr/ skal være klikbar
11.4. Europa-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse (ODR) for forbrugere: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke villige og ikke forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.