Tietosuojakäytäntö

Johdanto

Seuraavalla tietosuojaselosteella haluamme kertoa sinulle, minkälaisia henkilötietojasi (jäljempänä myös "tiedot") käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa. Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritamme sekä palveluidemme tarjoamisen yhteydessä että erityisesti verkkosivustoillamme, mobiililaitteissamme sekä ulkoisissa verkkoesityksissämme, kuten sosiaalisen median profiileissamme (jäljempänä yhteisesti "verkkotarjous").

Käytetyt termit eivät ole sukupuolisidonnaisia.

Tila: 01. lokakuuta 2022 

! Tuki alla oikealla, käytä chattia !

Sisällysluettelo

Vastuullinen

Sähköpostiosoite: hei @followerninja.com

Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan

Yleiskatsaus käsittelyyn

Seuraavassa yleiskatsauksessa esitetään yhteenveto käsiteltävistä tietotyypeistä ja niiden käsittelyn tarkoituksista sekä viitataan rekisteröityihin henkilöihin..

Käsiteltävät tietotyypit

 • Inventointitiedot (esim. nimet, osoitteet).
 • Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden merkinnät).
 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumerot).
 • Meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat).
 • sijaintitiedot (tiedot laitteen tai henkilön maantieteellisestä sijainnista).
 • Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasryhmä).
 • Maksutiedot (esim. pankkitiedot, laskut, maksuhistoria).

Asianomaisten henkilöiden ryhmät

 • Liikekumppanit ja sopimuskumppanit.
 • Asianomaiset osapuolet.
 • Viestintäkumppani.
 • Asiakkaat.
 • Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).

Käsittelyn tarkoitukset

 • Luottokelpoisuuden ja luottokelpoisuuden arviointi.
 • Verkkotarjontamme tarjoaminen ja käyttäjäystävällisyys.
 • Vierailun toiminnan arviointi.
 • Toimisto- ja organisaatiomenettelyt.
 • Laiterajat ylittävä seuranta (käyttäjätietojen käsittely eri laitteilla markkinointitarkoituksiin).
 • Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).
 • Kiinnostukseen perustuva ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi.
 • Yhteydenottopyynnöt ja viestintä.
 • Konversiomittaus (markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen).
 • Profilointi (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Uudelleenmarkkinointi.
 • tavoittavuuden mittaaminen (esim. kävijätilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen).
 • Turvatoimet.
 • Seuranta (esim. kiinnostuksen/käyttäytymisen profilointi, evästeiden käyttö).
 • Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Tiedustelujen hallinnointi ja niihin vastaaminen.
 • Kohderyhmän muodostaminen (markkinoinnin tai muun sisällön tuottamisen kannalta merkityksellisten kohderyhmien määrittäminen).

Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa

 • Luottotiedot (luottotietojen tarkistukseen perustuva päätös).

Asiaa koskevat oikeusperustat

Seuraavassa ilmoitamme sinulle tietosuoja-asetuksen (DSGVO) mukaisen oikeusperustan, jonka perusteella käsittelemme henkilötietoja. Huomaa, että yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten lisäksi voidaan soveltaa asuin- ja kotipaikkamaasi tai asuin- ja kotipaikkamaamme kansallisia tietosuojasäännöksiä. Jos yksittäistapauksissa on tarpeen käyttää tarkempia oikeusperustoja, ilmoitamme niistä tietosuojaselosteessa.

 • Suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta). - Rekisteröity on antanut suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta tai tiettyjä tarkoituksia varten.
 • Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta). - Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
 • Oikeudellinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta). - Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta). - Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät nämä edut, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa.

Turvatoimet

Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme riskiin nähden asianmukaisen tietosuojan tason oikeudellisten vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon tekniikan tason, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, olosuhteet ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan uhan erilaiset esiintymistodennäköisyydet ja laajuuden.

Toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen valvomalla fyysistä ja sähköistä pääsyä tietoihin sekä pääsyä tietoihin, niihin pääsyä, niiden luovuttamista, niiden saatavuuden varmistamista ja niiden erottelua. Käytössämme on myös menettelyt, joilla varmistetaan rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen, tietojen poistaminen ja vastaaminen tietoihin kohdistuviin vaaratilanteisiin. Lisäksi otamme henkilötietojen suojan huomioon jo nyt kehitettäessä tai valittaessa laitteistoja, ohjelmistoja ja menettelyjä tietosuojaperiaatteen mukaisesti, tekniikan suunnittelussa ja tietosuojaystävällisissä oletusasetuksissa.

SSL-salaus (https)Verkkotarjouksemme kautta siirrettyjen tietojen suojaamiseksi käytämme SSL-salausta. Tunnistat tällaiset salatut yhteydet selaimesi osoiterivillä olevasta etuliitteestä https://.

 

Henkilötietojen siirto ja luovuttaminen

Henkilötietoja käsitellessämme voi käydä niin, että tietoja siirretään muille elimille, yrityksille, oikeudellisesti itsenäisille organisaatioyksiköille tai henkilöille tai että niitä luovutetaan näille. Näiden tietojen vastaanottajia voivat olla esimerkiksi maksulaitokset maksutapahtumien yhteydessä, tietoteknisistä tehtävistä vastaavat palveluntarjoajat tai verkkosivustoon integroitujen palvelujen ja sisällön tarjoajat. Tällaisissa tapauksissa noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja erityisesti teemme tietojesi vastaanottajien kanssa asianmukaiset sopimukset, joilla suojellaan tietojasi.

Tietojen käsittely kolmansissa maissa

Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai jos käsittely tapahtuu kolmannen osapuolen palvelujen käytön yhteydessä tai tietojen luovuttamisen tai siirtämisen yhteydessä muille henkilöille, elimille tai yrityksille, tämä tapahtuu vain lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Jollei nimenomaisesta suostumuksesta tai sopimuksen tai lain edellyttämästä siirrosta muuta johdu, käsittelemme tai käsittelemme tietoja vain sellaisissa kolmansissa maissa, joissa on tunnustettu tietosuojan taso, sopimusvelvoite EU:n komission niin sanottujen vakiosuojalausekkeiden avulla, sertifioinnit tai sitovat sisäiset tietosuojasäännökset (DSGVO 44-49 artikla, EU:n komission tietosivu): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai muita muistilappuja, jotka tallentavat tietoja päätelaitteisiin ja lukevat tietoja päätelaitteista. Esimerkiksi käyttäjätilin kirjautumistilan, verkkokaupan ostoskorin sisällön, sisällön tai verkkotarjouksessa käytettyjen toimintojen tallentaminen. Evästeitä voidaan käyttää myös erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi verkkotarjousten toimivuuden, turvallisuuden ja mukavuuden parantamiseen sekä kävijävirtojen analysointiin.

Suostumusta koskevat huomautukset: Käytämme evästeitä lain mukaisesti. Sen vuoksi hankimme käyttäjiltä ennakkosuostumuksen, paitsi jos laki ei sitä edellytä. Suostumusta ei erityisesti tarvita, jos tietojen tallentaminen ja lukeminen, eli evästeet mukaan lukien, on ehdottoman välttämätöntä käyttäjien nimenomaisesti pyytämän telemediapalvelun (eli verkkotarjontamme) tarjoamiseksi. Peruutettavissa oleva suostumus ilmoitetaan käyttäjille selkeästi, ja se sisältää tiedot evästeiden käytöstä.

Tietosuojaa koskevaa oikeusperustaa koskevat tiedot: Tietosuojalainsäädännön mukainen oikeusperusta, jonka perusteella käsittelemme käyttäjien henkilötietoja evästeiden avulla, riippuu siitä, pyydämmekö käyttäjiltä suostumusta. Jos käyttäjät antavat suostumuksensa, heidän tietojensa käsittelyn oikeusperusteena on heidän ilmoittamansa suostumus. Muussa tapauksessa evästeiden avulla käsiteltyjä tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (esim. verkkotarjontamme liiketoiminnassa ja sen käytettävyyden parantamisessa) tai, jos tämä tapahtuu sopimusvelvoitteidemme täyttämisen yhteydessä, jos evästeiden käyttö on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Kerromme evästeiden käsittelyn tarkoituksista tässä tietosuojaselosteessa tai osana suostumus- ja käsittelymenettelyjämme.

Varastointiaika: Säilytysajan osalta voidaan erottaa seuraavat evästetyypit:

 • Väliaikaiset evästeet (myös: istuntoevästeet): Väliaikaiset evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut verkkotarjouksesta ja sulkenut päätelaitteensa (esim. selaimen tai mobiilisovelluksen).
 • Pysyvät evästeet: Pysyvät evästeet säilyvät tallessa myös sen jälkeen, kun päätelaite on suljettu. Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa tai haluttu sisältö voidaan näyttää suoraan, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla uudelleen. Samoin evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja voidaan käyttää tavoittavuuden mittaamiseen. Ellemme anna käyttäjille nimenomaista tietoa evästeiden tyypistä ja säilytysajasta (esim. suostumusta pyydettäessä), käyttäjien tulisi olettaa, että evästeet ovat pysyviä ja että niitä voidaan säilyttää enintään kaksi vuotta.

Yleistä tietoa peruuttamisesta ja vastustamisesta (opt-out): Riippuen siitä, perustuuko käsittely suostumukseen vai lakisääteiseen lupaan, sinulla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus tai vastustaa tietojesi käsittelyä evästeteknologioiden avulla (yhteisesti "opt-out"). Voit aluksi ilmoittaa vastalauseesi selaimesi asetusten avulla, esimerkiksi poistamalla evästeiden käytön käytöstä (jolloin tämä voi myös rajoittaa verkkotarjontamme toimivuutta). Evästeiden käyttöä verkkomarkkinointitarkoituksiin voi vastustaa myös erilaisten palvelujen avulla, erityisesti seurannan osalta verkkosivujen kautta https://optout.aboutads.info ja https://www.youronlinechoices.com/ julistetaan. Lisäksi voit saada lisäohjeita siitä, miten voit vastustaa palveluntarjoajia ja käytettyjä evästeitä koskevien tietojen yhteydessä.

Evästetietojen käsittely suostumuksen perusteella: Käytämme evästeiden suostumuksenhallintamenettelyä, jossa käyttäjät voivat hankkia ja hallinnoida evästeiden käyttöä tai evästeiden suostumuksenhallintamenettelyssä mainittua käsittelyä ja palveluntarjoajia koskevan suostumuksen ja jonka käyttäjät voivat peruuttaa. Suostumusilmoitus tallennetaan, jotta pyyntöä ei tarvitse toistaa ja jotta suostumus voidaan todistaa oikeudellisen velvoitteen mukaisesti. Tallennus voi tapahtua palvelimen puolella ja/tai evästeeseen (niin sanottu opt-in-eväste tai vastaavien tekniikoiden avulla), jotta suostumus voidaan määrittää käyttäjälle tai hänen laitteelleen. Jollei evästeiden hallintapalvelujen tarjoajia koskevista yksittäisistä tiedoista muuta johdu, sovelletaan seuraavia tietoja: Suostumuksen säilytysaika voi olla enintään kaksi vuotta. Pseudonyymi käyttäjätunnus luodaan ja tallennetaan yhdessä suostumuksen antamisajankohdan, suostumuksen laajuutta koskevien tietojen (esim. evästeluokat ja/tai palveluntarjoajat) sekä käytetyn selaimen, järjestelmän ja päätelaitteen kanssa.

Evästeasetukset/ vastustamismahdollisuus:

Kaupalliset ja yrityspalvelut

Käsittelemme sopimus- ja liikekumppaneidemme, esim. asiakkaiden ja sidosryhmien (jäljempänä yhdessä "sopimuskumppanit") tietoja sopimus- ja vastaavien oikeussuhteiden sekä niihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja sopimuskumppaneiden kanssa tapahtuvan (tai sopimusta edeltävän) viestinnän yhteydessä, esim. kyselyihin vastaamiseksi.

Käsittelemme näitä tietoja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, oikeuksiemme turvaamiseksi ja näihin tietoihin liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamiseksi sekä yrittäjyyden järjestämiseksi. Luovutamme sopimuskumppaneiden tietoja kolmansille osapuolille sovellettavan lainsäädännön puitteissa vain siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai rekisteröityjen suostumuksella (esim. osallistuville televiestintä-, kuljetus- ja muille apupalveluille sekä alihankkijoille, pankeille, vero- ja oikeudellisille neuvonantajille, maksupalveluntarjoajille tai veroviranomaisille). Sopimuskumppaneille ilmoitetaan tämän tietosuojaselosteen puitteissa käsittelyn muista muodoista, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Ilmoitamme sopimuskumppaneille edellä mainittuihin tarkoituksiin tarvittavista tiedoista ennen tietojen keräämistä tai sen aikana, esimerkiksi verkkolomakkeissa, erityismerkinnöillä (esim. väreillä) tai symboleilla (esim. tähdillä tai vastaavilla) tai henkilökohtaisesti.

Poistamme tiedot lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvoitteiden päätyttyä eli periaatteessa 4 vuoden kuluttua, paitsi jos tietoja säilytetään asiakastilillä, esim. niin kauan kuin niitä on säilytettävä lakisääteisistä arkistointisyistä (esim. verotusta varten, yleensä 10 vuotta). Poistamme sopimuskumppanin meille tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot tilauksen määrittelyjen mukaisesti, periaatteessa tilauksen päätyttyä.

Siltä osin kuin käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tai alustoja palveluidemme tarjoamiseen, käyttäjien ja palveluntarjoajien väliseen suhteeseen sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tai alustan ehtoja ja tietosuojailmoituksia.

AsiakastiliSopimuskumppanit voivat luoda tilin verkkotarjouksessamme (esim. asiakas- tai käyttäjätili, lyhyesti "asiakastili"). Jos asiakastilin rekisteröintiä edellytetään, sopimuskumppaneille ilmoitetaan tästä sekä rekisteröintiin tarvittavista tiedoista. Asiakastilit eivät ole julkisia, eivätkä hakukoneet voi indeksoida niitä. Rekisteröinnin ja asiakastilin myöhempien kirjautumisten ja käyttökertojen yhteydessä tallennamme asiakkaiden IP-osoitteet ja käyttöajat, jotta voimme todistaa rekisteröinnin ja estää asiakastilin väärinkäytön.

Jos asiakas on irtisanonut asiakastilinsä, asiakastiliin liittyvät tiedot poistetaan, ellei niiden säilyttämistä vaadita oikeudellisista syistä. Asiakkaiden vastuulla on varmuuskopioida tietonsa, kun heidän tilinsä irtisanotaan.

Taloudelliset analyysit ja markkinatutkimuksetLiiketoiminnallisista syistä ja voidaksemme tunnistaa markkinasuuntauksia, sopimuskumppaneiden ja käyttäjien toiveita analysoimme liiketoimia, sopimuksia, kyselyitä jne. koskevia tietoja, jolloin asianomaisten henkilöiden ryhmään voivat kuulua sopimuskumppanit, sidosryhmät, asiakkaat, vierailijat ja verkkotarjontamme käyttäjät.

Analyysejä tehdään liiketoiminnan arviointia, markkinointia ja markkinatutkimusta varten (esim. ominaisuuksiltaan erilaisten asiakasryhmien määrittämiseksi). Jos se on saatavilla, voimme ottaa huomioon rekisteröityneiden käyttäjien profiilit ja heidän tietonsa, esimerkiksi käytetyt palvelut. Analyysit palvelevat ainoastaan meitä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, paitsi jos ne ovat nimettömiä analyysejä, joissa on yhteenvetoja eli nimettömiä arvoja. Lisäksi otamme huomioon käyttäjien yksityisyyden ja käsittelemme tietoja analyysitarkoituksiin mahdollisimman pseudonyymisti ja mahdollisuuksien mukaan nimettöminä (esim. tiivistettyinä tietoina).

Kauppa ja sähköinen kaupankäyntiKäsittelemme asiakkaidemme tietoja, jotta he voivat valita, ostaa tai tilata valitsemansa tuotteet, tavarat ja niihin liittyvät palvelut sekä maksaa ja toimittaa tai toteuttaa ne. Jos se on tarpeen tilauksen toteuttamiseksi, käytämme palveluntarjoajia, erityisesti posti-, huolinta- ja kuljetusyrityksiä, suorittamaan toimituksen tai toteuttamisen asiakkaidemme puolesta. Maksutapahtumien käsittelyyn käytämme pankkien ja maksupalveluntarjoajien palveluja. Tarvittavat tiedot merkitään sellaisiksi tilauksen tai vastaavan ostoprosessin yhteydessä, ja niihin sisältyvät toimituksen tai toimituksen ja laskutuksen edellyttämät tiedot sekä yhteystiedot, jotta voimme tarvittaessa ottaa sinuun yhteyttä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), maksutiedot (esim. pankkitiedot, laskut, maksuhistoria), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasluokka), käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyntiajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Asianomaiset osapuolet, liike- ja sopimuskumppanit, asiakkaat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen, yhteydenottopyynnöt ja viestintä, toimisto- ja organisaatiomenettelyt, hallinto ja pyyntöihin vastaaminen, turvatoimenpiteet, vierailutoimien arviointi, kiinnostukseen perustuva ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi, profilointi (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta), lakisääteinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta), oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Maksupalvelujen tarjoaja

Sopimus- ja muiden oikeudellisten suhteiden puitteissa, oikeudellisten velvoitteiden vuoksi tai muuten oikeutettujen etujemme perusteella tarjoamme tehokkaita ja turvallisia maksuvaihtoehtoja rekisteröidyille ja käytämme tähän tarkoitukseen pankkien ja luottolaitosten lisäksi muita maksupalveluntarjoajia (yhdessä "maksupalveluntarjoajat").

Maksupalveluntarjoajien käsittelemiin tietoihin kuuluvat varastotiedot, kuten nimi ja osoite, pankkitiedot, kuten tilinumerot tai luottokorttinumerot, salasanat, TAN-tunnukset ja tarkistussummat, sekä sopimukseen, summaan ja vastaanottajaan liittyvät tiedot. Tietoja tarvitaan liiketoimien toteuttamiseksi. Maksupalveluntarjoajat käsittelevät kuitenkin vain syötetyt tiedot ja tallentavat ne. Emme siis saa mitään tiliin tai luottokorttiin liittyviä tietoja, vaan ainoastaan tiedot, jotka sisältävät maksun vahvistuksen tai negatiivisen tiedon. Tietyissä olosuhteissa maksupalveluntarjoajat voivat välittää tiedot luottolaitoksille. Tämän lähetyksen tarkoituksena on tarkistaa henkilöllisyys ja luottokelpoisuus. Tutustu maksupalveluntarjoajien yleisiin käyttöehtoihin ja tietosuojaan liittyviin tietoihin.

Maksutapahtumiin sovelletaan kunkin maksupalveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojailmoituksia, ja ne ovat nähtävissä kyseisillä verkkosivustoilla tai tapahtumasovelluksissa. Viittaamme näihin myös lisätietoja ja peruuttamista, tietojen antamista ja muita rekisteröidyn oikeuksia koskevien oikeuksien vahvistamista varten.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), maksutiedot (esim. pankkitiedot, laskut, maksuhistoria), sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä), käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Asiakkaat, asianomaiset osapuolet.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta), oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

 

Luottotarkastus

Jos suoritamme ennakkomaksuja tai otamme vastaavia taloudellisia riskejä (esim. tilatessamme ennakkoon), pidätämme oikeuden hankkia henkilöllisyyttä ja luottokelpoisuutta koskevia tietoja luottoriskin arvioimiseksi matemaattis-tilastollisin menetelmin tähän alaan erikoistuneilta palveluyrityksiltä (luottotietotoimistoilta) oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.

Käsittelemme luottolaitoksilta saamiamme tietoja maksuhäiriöiden tilastollisesta todennäköisyydestä tehdessämme asianmukaisen harkinnanvaraisen päätöksen sopimussuhteen perustamisesta, toteuttamisesta ja päättämisestä. Pidätämme oikeuden kieltäytyä ennakkomaksusta tai muusta ennakkosuorituksesta, jos luottokelpoisuustarkastuksen tulos on negatiivinen.

DSGVO:n 22 artiklan mukaisesti päätös siitä, tarjoammeko ennakkomaksun, tehdään ainoastaan yksittäistapauksessa automaattisen päätöksen perusteella, jonka ohjelmistomme tekee luottolaitoksen toimittamien tietojen perusteella.

Jos saamme sopimuskumppaneilta nimenomaisen suostumuksen, oikeusperusta luottoluokitustiedoille ja asiakkaan tietojen toimittamiselle luottolaitoksille on suostumus. Jos suostumusta ei saada, luottokelpoisuustiedot annetaan maksusitoumusten maksukyvyttömyysvakuutukseen liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasluokka).
 • Asianomaiset henkilöt: Asiakkaat, asianomaiset osapuolet.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Luottokelpoisuuden ja luottokelpoisuuden arviointi.
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).
 • Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa: Luottotiedot (luottotietojen tarkistukseen perustuva päätös).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

Verkkopalvelun ja web-hostingin tarjoaminen

Jotta voimme tarjota verkkotarjouksemme turvallisesti ja tehokkaasti, käytämme yhden tai useamman web-hosting-palveluntarjoajan palveluja, joiden palvelimilta (tai niiden hallinnoimilta palvelimilta) verkkotarjousta voidaan käyttää. Näihin tarkoituksiin saatamme käyttää infrastruktuuri- ja alustapalveluja, laskentakapasiteettia, tallennustilaa ja tietokantapalveluja sekä tietoturvapalveluja ja teknisiä ylläpitopalveluja.

Isännöintitarjouksen tarjoamisen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin voivat sisältyä kaikki verkkotarjouksemme käyttäjiin liittyvät tiedot, jotka syntyvät osana käyttöä ja viestintää. Tämä sisältää säännöllisesti IP-osoitteen, joka on välttämätön, jotta verkkotarjousten sisältö voidaan toimittaa selaimille, sekä kaikki verkkotarjouksemme sisällä tai verkkosivustoilta tehdyt merkinnät.

Sähköpostin lähettäminen ja hostingKäyttämiimme web hosting -palveluihin kuuluu myös sähköpostien lähettäminen, vastaanottaminen ja tallentaminen. Näitä tarkoituksia varten käsitellään vastaanottajien ja lähettäjien osoitteita sekä sähköpostin lähettämistä koskevia lisätietoja (esim. mukana olevat palveluntarjoajat) ja sähköpostiviestien sisältöä. Edellä mainittuja tietoja voidaan käsitellä myös roskapostin tunnistamiseksi. Huomaa, että Internetissä lähetettyjä sähköpostiviestejä ei yleensä lähetetä salatussa muodossa. Sähköpostiviestit salataan yleensä kuljetuksen aikana, mutta (ellei käytetä niin sanottua päästä päähän -salausta) ei palvelimilla, joilta ne lähetetään ja vastaanotetaan. Siksi emme voi ottaa vastuuta sähköpostiviestien siirtotiestä lähettäjän ja palvelimellamme tapahtuvan vastaanoton välillä.

Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminenMe itse (tai web-hosting-palveluntarjoajamme) keräämme tietoja jokaisesta palvelimen käytöstä (ns. palvelinlokitiedostot). Palvelimen lokitiedostot voivat sisältää käytettyjen verkkosivujen ja tiedostojen osoitteen ja nimen, käytön päivämäärän ja kellonajan, siirretyn datan määrän, ilmoituksen onnistuneesta käytöstä, selaimen tyypin ja version, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaus-URL-osoitteen (aiemmin vierailtu sivu) sekä yleensä IP-osoitteet ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan.

Palvelinlokitiedostoja voidaan käyttää toisaalta turvallisuustarkoituksiin, esimerkiksi palvelimien ylikuormituksen välttämiseksi (erityisesti väärinkäytösten, niin sanottujen DDoS-hyökkäysten, yhteydessä) ja toisaalta palvelimien käytön ja vakauden varmistamiseksi.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Ota yhteyttä

Kun meihin otetaan yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta), tiedustelijoiden tietoja käsitellään siinä määrin kuin se on tarpeen yhteydenottopyyntöihin ja pyydettyihin toimenpiteisiin vastaamiseksi.

Vastaaminen yhteydenottopyyntöihin, jotka liittyvät sopimussuhteeseen tai sopimusta edeltävään suhteeseen, tehdään sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai (sopimusta edeltäviin) pyyntöihin vastaamiseksi ja muutoin pyyntöihin vastaamiseen liittyvien oikeutettujen etujen perusteella.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät), käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Viestintäkumppanit, asianomaiset osapuolet.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Yhteydenottopyynnöt ja viestintä, pyyntöjen hallinta ja niihin vastaaminen.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta), oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

 • Yhteydenottolomake: Jos käyttäjät ottavat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeemme, sähköpostin tai muiden viestintäkanavien kautta, käsittelemme tässä yhteydessä meille toimitettuja tietoja ilmoitetun pyynnön käsittelyä varten. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietoja sopimusta edeltävien ja sopimusperusteisten liikesuhteiden yhteydessä, sikäli kuin se on tarpeen niiden täyttämiseksi, ja muutoin oikeutettujen etujemme sekä viestintäkumppaneiden etujen perusteella, jotka liittyvät huolenaiheisiin vastaamiseen, ja lakisääteisten säilyttämisvelvoitteidemme perusteella.
 • Auta partiolaista: Yhteydenottopyyntöjen ja viestinnän hallinta; Palveluntarjoaja: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Verkkosivusto: https://www.helpscout.net; Yksityisyyden suoja: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Vakiosopimuslausekkeet (jotka takaavat tietosuojan tason, kun tietoja käsitellään kolmansissa maissa): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Sopimus tilausten käsittelystä: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Uutiskirje ja sähköiset ilmoitukset

Lähetämme uutiskirjeitä, sähköposteja ja muita sähköisiä ilmoituksia (jäljempänä "uutiskirjeet") vain vastaanottajien suostumuksella tai laillisella luvalla. Siltä osin kuin uutiskirjeen sisältö on erikseen kuvattu rekisteröinnin yhteydessä, se on ratkaisevaa käyttäjien suostumuksen kannalta. Muutoin uutiskirjeemme sisältävät tietoa palveluistamme ja meistä.

Uutiskirjeidemme tilaamiseen riittää yleensä sähköpostiosoitteesi. Saatamme kuitenkin pyytää sinua antamaan nimen, jotta uutiskirjeessä voidaan antaa henkilökohtainen osoite, tai lisätietoja, jos niitä tarvitaan uutiskirjeen tarkoituksiin.

Double opt-in -menettely: Uutiskirjeeseemme ilmoittautuminen tapahtuu aina niin sanotun kaksinkertaisen opt-in-prosessin avulla. Tämä tarkoittaa, että rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröinti. Tämä vahvistus on välttämätön, jotta kukaan ei voi rekisteröityä muiden ihmisten sähköpostiosoitteilla. Uutiskirjeen rekisteröinnit kirjataan lokiin, jotta rekisteröintiprosessi voidaan todistaa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy rekisteröinti- ja vahvistusajan sekä IP-osoitteen tallentaminen. Myös lähetyspalvelun tarjoajalle tallennettujen tietojesi muutokset kirjataan.

tietojen poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen: Voimme säilyttää tilaamatta jätettyjä sähköpostiosoitteita enintään kolme vuotta oikeutettujen etujemme perusteella ennen niiden poistamista, jotta voimme todistaa aiemmin annetun suostumuksen. Näiden tietojen käsittely rajoittuu mahdolliseen puolustautumiseen vaateita vastaan. Yksilöllinen poistopyyntö on mahdollista milloin tahansa, jos samalla vahvistetaan aiempi suostumus. Jos meillä on velvollisuus noudattaa pysyvästi vastalauseita, pidätämme oikeuden tallentaa sähköpostiosoitteen mustalle listalle ainoastaan tätä tarkoitusta varten.

Rekisteröintiprosessin kirjaaminen tapahtuu oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme todistaa, että se on suoritettu asianmukaisesti. Jos tilaamme palveluntarjoajan lähettämään sähköposteja, tämä tapahtuu tehokkaaseen ja turvalliseen lähetysjärjestelmään liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Uutiskirjeet lähetetään vastaanottajien suostumuksen perusteella tai, jos suostumusta ei vaadita, suoramarkkinointiin liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella, jos ja sikäli kuin laki sen sallii, esimerkiksi olemassa olevien asiakkaiden mainonnan yhteydessä. Siltä osin kuin annamme palveluntarjoajan lähettää sähköpostiviestejä, tämä tapahtuu oikeutettujen etujemme perusteella. Rekisteröintiprosessi tallennetaan oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme todistaa, että se on toteutettu lain mukaisesti.

Sisältö: Tietoa meistä, palveluistamme, kampanjoistamme ja tarjouksistamme.

Analyysi ja suorituskyvyn mittaaminenUutiskirjeet sisältävät niin sanotun "verkkomajakan" eli pikselin kokoisen tiedoston, joka haetaan palvelimeltamme, kun uutiskirje avataan, tai jos käytämme lähetyspalvelun tarjoajaa, sen palvelimelta. Tämän haun yhteydessä kerätään aluksi teknisiä tietoja, kuten tietoja selaimesta ja järjestelmästäsi sekä IP-osoitteesi ja haun ajankohta.

Näitä tietoja käytetään uutiskirjeemme tekniseen parantamiseen teknisten tietojen tai kohderyhmien ja heidän lukukäyttäytymisensä perusteella, jotka perustuvat heidän hakupaikkoihinsa (jotka voidaan määrittää IP-osoitteen avulla) tai käyttöaikoihin. Tähän analyysiin kuuluu myös sen määrittäminen, avataanko uutiskirjeet, milloin ne avataan ja mitä linkkejä klikataan. Teknisistä syistä nämä tiedot voidaan yhdistää yksittäisiin uutiskirjeen vastaanottajiin. Meidän tarkoituksenamme ei kuitenkaan ole tarkkailla yksittäisiä käyttäjiä, eikä myöskään lähetyspalvelun tarjoajan, jos sitä käytetään, tarkoitus tarkkailla yksittäisiä käyttäjiä. Pikemminkin käytämme analyysejä tunnistamaan käyttäjiemme lukutottumuksia ja mukauttamaan sisältöämme heille tai lähettämään erilaista sisältöä käyttäjien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Uutiskirjeen arviointi ja sen onnistumisen mittaaminen suoritetaan käyttäjien nimenomaisella suostumuksella oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme käyttää käyttäjäystävällistä ja turvallista uutiskirjejärjestelmää, joka palvelee liiketoimintaintamme etuja ja vastaa käyttäjien odotuksia.

Suorituskykymittauksen erillinen peruuttaminen ei valitettavasti ole mahdollista; tässä tapauksessa koko uutiskirjetilaus on peruutettava tai se on kumottava.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumerot), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat).
 • Asianomaiset henkilöt: Viestintäkumppani.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).
 • Mahdollisuus vastustaa (opt-out): Voit peruuttaa uutiskirjeemme vastaanottamisen milloin tahansa, eli peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa uutiskirjeen vastaanottamista. Löydät linkin uutiskirjeen peruuttamiseen joko jokaisen uutiskirjeen lopussa tai voit käyttää tähän tarkoitukseen jotakin edellä mainituista yhteydenottovaihtoehdoista, mieluiten sähköpostia.

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

Verkkosivujen analysointi, seuranta ja optimointi

Web-analytiikkaa (jota kutsutaan myös "tavoittavuuden mittaamiseksi") käytetään verkkotarjontamme kävijävirtojen arvioimiseen, ja se voi sisältää kävijöiden käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita tai demografisia tietoja, kuten ikää tai sukupuolta, pseudonyyminä arvona. Saavutettavuusanalyysin avulla voimme esimerkiksi tunnistaa, mihin aikaan verkkotarjontaamme tai sen toimintoja tai sisältöä käytetään useimmin tai käytetään uudelleen. Samoin voimme ymmärtää, mitkä alueet tarvitsevat optimointia.

Verkkoanalyysin lisäksi voimme käyttää myös testausmenetelmiä, esimerkiksi testataksemme ja optimoidaksemme verkkotarjouksemme tai sen osien eri versioita.

Näitä tarkoituksia varten voidaan luoda niin sanottuja käyttäjäprofiileja, jotka tallennetaan tiedostoon (niin sanottu "eväste"), tai samassa tarkoituksessa voidaan käyttää vastaavia menettelyjä. Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi katsottua sisältöä, vierailtuja verkkosivustoja ja siellä käytettyjä elementtejä sekä teknisiä tietoja, kuten käytetyn selaimen, käytetyn tietokonejärjestelmän ja käyttöaikoja koskevia tietoja. Jos käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa sijaintitietojensa keräämiseen, myös näitä tietoja voidaan käsitellä palveluntarjoajasta riippuen.

Myös käyttäjien IP-osoitteet kerätään. Käytämme kuitenkin IP-peittämismenettelyä (eli pseudonymisointia lyhentämällä IP-osoitetta) käyttäjien suojaamiseksi. Yleensä verkkoanalyysin, A/B-testien ja optimoinnin yhteydessä ei tallenneta selkeitä käyttäjätietoja (kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä), vaan salanimiä. Tämä tarkoittaa sitä, että me ja käytettävien ohjelmistojen tarjoajat emme tiedä käyttäjien todellista henkilöllisyyttä, vaan ainoastaan heidän profiileihinsa tallennetut tiedot, joita käytetään kyseisiä menettelyjä varten.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiä antamaan suostumuksensa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata tässä tietosuojakäytännössä oleviin evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Tavoittavuuden mittaaminen (esim. kävijätilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen), seuranta (esim. kiinnostuksen/käyttäytymiseen liittyvä profilointi, evästeiden käyttö), vierailutoimien arviointi, profilointi (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Turvatoimet: IP-peittäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

 • etracker: Web-analytiikka / tavoittavuuden mittaus; Palveluntarjoaja: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Saksa; Verkkosivusto: https://www.etracker.com; Yksityisyyden suoja: https://www.etracker.com/datenschutz/Sopimus tilausten käsittelystä: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Web-analytiikka, tavoittavuuden ja käyttäjävirtojen mittaaminen; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacySopimus tilausten käsittelystä: https://business.safety.google/adsprocessortermsVakiosopimuslausekkeet (jotka takaavat tietosuojan tason, kun tietoja käsitellään kolmansissa maissa): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Opt-out-lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated; Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager on ratkaisu, jonka avulla voimme hallinnoida niin sanottuja verkkosivujen tunnisteita käyttöliittymän kautta ja siten integroida muita palveluja verkkotarjontaamme (katso lisätietoja tästä tietosuojaselosteesta). Tag Manager itse (joka toteuttaa tunnisteet) ei luo käyttäjäprofiileja eikä tallenna evästeitä. Google saa tietää vain käyttäjän IP-osoitteen, joka on tarpeen Google Tag Managerin käyttämiseksi; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacySopimus tilausten käsittelystä:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsVakiosopimuslausekkeet (jotka takaavat tietosuojan tason, kun tietoja käsitellään kolmansissa maissa): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot).
 • Matomo (ilman evästeitä): Matomo on tietosuojaystävällinen verkkoanalyysiohjelmisto, jota käytetään ilman evästeitä ja jossa palaavien käyttäjien tunnistaminen tapahtuu niin sanotun "digitaalisen sormenjäljen" avulla, joka tallennetaan nimettömänä ja jota muutetaan 24 tunnin välein; "digitaalisen sormenjäljen" avulla käyttäjän liikkeet verkkotarjontamme sisällä tallennetaan pseudonymisoitujen IP-osoitteiden avulla yhdessä käyttäjän selaimen asetusten kanssa siten, että yksittäisten käyttäjien henkilöllisyydestä ei voida tehdä johtopäätöksiä. Matomon avulla kerättyjä käyttäjätietoja käsittelemme vain me itse, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille; verkkosivusto: https://matomo.org/.
 • Matomo: Matomo on ohjelmisto, jota käytetään verkkoanalyysiin ja tavoittavuuden mittaamiseen. Matomon käytön yhteydessä evästeitä luodaan ja tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen. Matomon käytön aikana kerättyjä käyttäjätietoja käsittelemme vain me itse, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille. Evästeitä säilytetään enintään 13 kuukauden ajan: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Tietojen poistaminen: Evästeiden enimmäissäilytysaika on 13 kuukautta.

Verkkomarkkinointi

Käsittelemme henkilötietoja verkkomarkkinointitarkoituksiin, joihin voi kuulua erityisesti mainostilan markkinointi tai mainos- ja muun sisällön (yhdessä "sisältö") näyttäminen käyttäjien mahdollisten kiinnostuksen kohteiden perusteella ja sen tehokkuuden mittaaminen.

Näitä tarkoituksia varten luodaan niin sanottuja käyttäjäprofiileja, jotka tallennetaan tiedostoon (niin sanottu "eväste"), tai käytetään vastaavia menettelyjä, joiden avulla tallennetaan edellä mainitun sisällön esittämisen kannalta merkityksellisiä tietoja käyttäjästä. Näihin tietoihin voi sisältyä esimerkiksi katsottu sisältö, käytetyt verkkosivustot, käytetyt verkkoverkot, mutta myös viestintäkumppanit ja tekniset tiedot, kuten käytetty selain, käytetty tietokonejärjestelmä ja tiedot käyttöajoista. Jos käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa sijaintitietojensa keräämiseen, myös näitä tietoja voidaan käsitellä.

Myös käyttäjien IP-osoitteet kerätään. Käytämme kuitenkin käytettävissä olevia IP-peittomenetelmiä (eli pseudonymisointia lyhentämällä IP-osoitetta) käyttäjien suojaamiseksi. Verkkomarkkinointimenettelyn yhteydessä ei yleensä tallenneta selkeitä käyttäjätietoja (kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä), vaan salanimiä. Tämä tarkoittaa, että me ja verkkomarkkinointimenettelyjen tarjoajat emme tiedä käyttäjien todellista henkilöllisyyttä, vaan ainoastaan heidän profiileihinsa tallennetut tiedot.

Profiilien tiedot tallennetaan yleensä evästeisiin tai vastaavilla menettelyillä. Nämä evästeet voidaan myöhemmin yleensä lukea myös muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samaa verkkomarkkinointimenettelyä, ja niitä voidaan analysoida sisällön näyttämistä varten sekä täydentää muilla tiedoilla ja tallentaa verkkomarkkinointimenettelyn tarjoajan palvelimelle.

Poikkeuksellisesti profiileihin voidaan liittää selkeitä tietoja. Näin on esimerkiksi silloin, jos käyttäjät ovat sellaisen sosiaalisen verkoston jäseniä, jonka verkkomarkkinointimenettelyjä käytämme, ja verkosto yhdistää käyttäjien profiilit edellä mainittuihin tietoihin. Pyydämme huomioimaan, että käyttäjät voivat tehdä lisäsopimuksia palveluntarjoajien kanssa esimerkiksi antamalla suostumuksensa osana rekisteröintiprosessia.

Periaatteessa saamme vain tiivistettyjä tietoja mainostemme onnistumisesta. Niin sanottujen konversiomittausten puitteissa voimme kuitenkin tarkistaa, mitkä verkkomarkkinointimenetelmämme ovat johtaneet niin sanottuun konversioon eli esimerkiksi sopimuksen tekemiseen kanssamme. Konversiomittausta käytetään ainoastaan markkinointitoimenpiteidemme onnistumisen analysointiin.

Ellei toisin mainita, pyydämme sinua olettamaan, että käytetyt evästeet säilytetään kahden vuoden ajan.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiä antamaan suostumuksensa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata tässä tietosuojakäytännössä oleviin evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), sijaintitiedot (tiedot laitteen tai henkilön maantieteellisestä sijainnista).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät), asianomaiset osapuolet.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Seuranta (esim. kiinnostuksen/käyttäytymisen profilointi, evästeiden käyttö), uudelleenmarkkinointi, käyntitapahtumien arviointi, kiinnostukseen perustuva ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi, profilointi (käyttäjäprofiilien luominen), konversiomittaus (markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaus), tavoittavuuden mittaus (esim. käyntitilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen), kohdentaminen (markkinointitarkoituksiin tai muuhun sisällön tuottamiseen soveltuvien kohderyhmien määrittäminen), laitteistorajat ylittävä seuranta (käyttäjätietojen käsittely eri laitteilla markkinointitarkoituksiin).
 • Turvatoimet: IP-peittäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).
 • Mahdollisuus vastustaa (opt-out): Viittaamme asianomaisten palveluntarjoajien tietosuojailmoituksiin ja palveluntarjoajille annettuihin vastustamismahdollisuuksiin (ns. opt-out). Jos nimenomaista opt-out-vaihtoehtoa ei ole annettu, sinulla on mahdollisuus kytkeä evästeet pois päältä selaimesi asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa verkkotarjontamme toimintoja. Siksi suosittelemme seuraavia ylimääräisiä opt-out-vaihtoehtoja, joita tarjotaan tiivistettynä kunkin alueen osalta:a) Eurooppa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) Yhdysvallat: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Alueiden rajat ylittävä: https://optout.aboutads.info.

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

 • Facebook-pikseli ja kohdentaminen (mukautetut kohderyhmät): Facebook-pikselin (tai vastaavien toimintojen avulla tapahtumatietojen tai yhteystietojen siirtämiseksi sovellusten käyttöliittymien avulla) avulla Facebook voi määrittää verkkotarjontamme kävijät kohderyhmäksi mainosten näyttämistä varten (ns. "Facebook-mainokset"). Näin ollen käytämme Facebook-pikseliä, jotta voimme näyttää asettamamme Facebook-mainokset vain tällaisille käyttäjille Facebookissa ja Facebookin kanssa yhteistyötä tekevien kumppaneiden palveluissa (ns. "Audience Network"). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), jotka ovat myös osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka käydyistä verkkosivuista käyvät ilmi), jotka välitämme Facebookille (ns. "Mukautetut kohderyhmät"). Facebook-pikselin avulla haluamme myös varmistaa, että Facebook-mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita eikä niillä ole häiritsevää vaikutusta. Facebook-pikselin avulla voimme lisäksi seurata Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten katsomalla, ohjautuivatko käyttäjät verkkosivuillemme klikattuaan Facebook-mainosta (niin sanottu "konversiomittaus"); palveluntarjoaja: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti; verkkosivusto: https://www.facebook.com; Yksityisyyden suoja: https://www.facebook.com/about/privacyVakiosopimuslausekkeet (jotka takaavat tietosuojan tason, kun tietoja käsitellään kolmansissa maissa): Sovelletaan "Facebookin EU:n tiedonsiirtolisää" ("Facebook EU Data Transfer Supplement").https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum), kun kyseessä on Facebookin toimeksiannosta tapahtuva käsittely, joka on EU:n kansalaisten tapahtumatietojen käsittelyn perusteena Yhdysvalloissa, ja Facebookin "Platform Terms of Use" -käytäntöehtojen (https://developers.facebook.com/terms) Facebookin tapahtumatietojen itsenäisen käsittelyn osalta mainosten sijoittamisen yhteydessä; Lisätietoja: "Tietojenkäsittelyehdot" (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) niiden tapahtumatietojen osalta, joita Facebook käsittelee yritysten puolesta tarjotakseen niille raportteja ja analyysejä; lisäksi "rekisterinpitäjän lisäys" on sopimus yhteisestä vastuusta (yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan 3 virke), joka on merkityksellinen, kun Facebook käsittelee tapahtumatietoja omalla vastuullaan kohdentamista sekä Facebook-tuotteiden parantamista ja turvaamista varten.
 • Google Ad Manager: Käytämme Googlen markkinointialustaa (ja palveluita, kuten Google Ad Manageria) mainosten sijoittamiseen Googlen mainosverkostossa (esim. hakutuloksissa, videoissa, verkkosivuilla jne.). Googlen markkinointialustalle on ominaista, että mainoksia näytetään reaaliaikaisesti käyttäjien oletettujen kiinnostuksen kohteiden perusteella. Tämän ansiosta voimme näyttää verkkotarjontamme mainoksia kohdennetummin, jotta käyttäjille voidaan näyttää vain sellaisia mainoksia, jotka mahdollisesti vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan. Jos käyttäjälle näytetään esimerkiksi mainoksia tuotteista, joista hän on ollut kiinnostunut muissa verkkopalveluissa, tätä kutsutaan uudelleenmarkkinoinniksi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacyLisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Googlen mainostuotteiden tietojenkäsittelyn ehdot: Tietoja palveluista Rekisterinpitäjien väliset tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtoa kolmansiin maihin varten: https://business.safety.google/adscontrollertermsJos Google toimii henkilötietojen käsittelijänä, Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet, jotka koskevat tietojen siirtoa kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads ja konversiomittaus: Käytämme verkkomarkkinointimenetelmää "Google Ads" sijoittaaksemme mainoksia Googlen mainosverkkoon (esim. hakutuloksiin, videoihin, verkkosivuille jne.) siten, että ne näytetään käyttäjille, joilla on oletettu kiinnostus mainoksia kohtaan (ns. "konversio"). Mittaamme myös mainosten konversiota. Saamme kuitenkin tietää vain niiden käyttäjien anonyymin kokonaismäärän, jotka napsauttivat mainostamme ja jotka ohjattiin sivulle, joka on merkitty niin sanotulla "konversioseurantatunnisteella". Emme kuitenkaan itse saa mitään tietoja, joiden avulla käyttäjät voitaisiin tunnistaa; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacyLisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Googlen mainostuotteiden tietojenkäsittelyn ehdot: Tietoja palveluista Rekisterinpitäjien väliset tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtoa kolmansiin maihin varten: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Läsnäolo sosiaalisissa verkostoissa (sosiaalinen media)

Ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja käsittelemme käyttäjätietoja tässä yhteydessä, jotta voimme viestiä siellä aktiivisten käyttäjien kanssa tai tarjota tietoa meistä.

Haluamme huomauttaa, että käyttäjätietoja voidaan käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa riskejä käyttäjille, koska esimerkiksi käyttäjien oikeuksien noudattamisen valvominen voi vaikeutua.

Lisäksi sosiaalisten verkostojen käyttäjätietoja käsitellään yleensä markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttöprofiileja voidaan luoda esimerkiksi käyttäjien käyttökäyttäytymisen ja siitä johtuvien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttöprofiileja voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi sellaisten mainosten sijoittamiseen verkkojen sisällä ja ulkopuolella, jotka oletettavasti vastaavat käyttäjien kiinnostuksen kohteita. Näitä tarkoituksia varten käyttäjien tietokoneisiin tallennetaan yleensä evästeitä, joihin tallennetaan käyttäjien käyttökäyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi käyttöprofiileihin voidaan tallentaa käyttäjien käyttämistä laitteista riippumattomia tietoja (erityisesti jos käyttäjät ovat jäseniä kyseisillä alustoilla ja kirjautuneet niihin).

Yksityiskohtainen esitys käsittelymuodoista ja vastustamismahdollisuuksista (opt-out) löytyy tietosuojaselosteista ja -tiedoista, jotka kyseisten verkkojen ylläpitäjät ovat toimittaneet.

Tietopyyntöjen ja rekisteröidyn oikeuksien puolustamisen osalta haluamme myös huomauttaa, että niitä voidaan puolustautua tehokkaimmin palveluntarjoajien kanssa. Ainoastaan palveluntarjoajilla on pääsy käyttäjien tietoihin, ja ne voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja antaa tietoja suoraan. Jos tarvitset vielä apua, voit ottaa meihin yhteyttä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät), käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Yhteydenottopyynnöt ja viestintä, seuranta (esim. kiinnostuksen/käyttäytymisen profilointi, evästeiden käyttö), uudelleenmarkkinointi, tavoittavuuden mittaus (esim. kävijätilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen).
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

Liitännäiset ja upotetut toiminnot ja sisältö

Sisällytämme verkkotarjontaamme toiminnallisia ja sisällöllisiä elementtejä, jotka on saatu vastaavien palveluntarjoajien palvelimilta (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat"). Nämä voivat olla esimerkiksi grafiikkaa, videoita tai sosiaalisen median painikkeita ja viestejä (jäljempänä yhtenäisesti "sisältö").

Integrointi edellyttää aina, että kolmannen osapuolen tarjoajat käsittelevät käyttäjän IP-osoitteen, sillä ilman IP-osoitetta he eivät pystyisi lähettämään sisältöä käyttäjän selaimelle. IP-osoite tarvitaan siis tämän sisällön tai toiminnon näyttämiseen. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisällön toimittamiseen. Kolmannet palveluntarjoajat voivat myös käyttää niin sanottuja pikselitunnisteita (näkymätöntä grafiikkaa, joka tunnetaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteiden avulla voidaan analysoida esimerkiksi tämän verkkosivuston sivujen kävijäliikennettä. Pseudonyymit tiedot voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjän laitteeseen, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä sekä olla yhteydessä muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiä antamaan suostumuksensa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata tässä tietosuojakäytännössä oleviin evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), sijaintitiedot (tiedot laitteen tai henkilön maantieteellisestä sijainnista), sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin), inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät), viestintäkumppanit.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Verkkotarjontamme ja käyttäjäkokemuksemme tarjoaminen, sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen, yhteydenottopyynnöt ja viestintä, seuranta (esim. kiinnostuksen/käyttäytymisen profilointi, evästeiden käyttö), kiinnostukseen perustuva ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi, profilointi (käyttäjäprofiilien luominen), turvatoimenpiteet, hallinto ja pyyntöihin vastaaminen.
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta), suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

 • Facebook-liitännäiset ja sisältö: Facebookin sosiaaliset liitännäiset ja sisältö - Tämä voi sisältää esimerkiksi sisältöä, kuten kuvia, videoita tai tekstiä, sekä painikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat jakaa tämän verkkopalvelun sisältöä Facebookissa. Facebookin sosiaalisten liitännäisten luettelo ja ulkonäkö on nähtävissä täällä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Olemme yhdessä Meta Platforms Ireland Limitedin kanssa vastuussa siitä, että keräämme tai vastaanotamme lähetyksenä (mutta emme käsittele edelleen) "Tapahtumatietoja", joita Facebook kerää tai vastaanottaa lähetyksenä Facebookin sosiaalisten liitännäisten (ja sisällön upottamisominaisuuksien) kautta, jotka toimivat verkkopalvelussamme, seuraavia tarkoituksia varten: a) sellaisten sisältö- ja mainostietojen näyttäminen, jotka ovat merkityksellisiä käyttäjien havaittujen kiinnostuksen kohteiden kannalta; b) kaupallisten ja transaktioviestien toimittaminen (esim. käyttäjien kohdentaminen Facebook Messengerin kautta); c) mainosten toimittamisen parantaminen sekä ominaisuuksien ja sisällön personointi (esim. sen tunnistamisen parantaminen, mitkä sisällöt tai mainostiedot ovat merkityksellisiä käyttäjien havaittujen kiinnostuksen kohteiden kannalta). (c) mainosten toimittamisen sekä ominaisuuksien ja sisällön personoinnin parantaminen (esim. sen parantaminen, että pystytään tunnistamaan, mikä sisältö tai mainostieto todennäköisesti kiinnostaa käyttäjiä). Olemme tehneet Facebookin kanssa erityisen sopimuksen ("Responsible Party Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), jossa säädetään erityisesti siitä, mitä turvatoimia Facebookin on noudatettava (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) ja jossa Facebook on sitoutunut noudattamaan rekisteröityjen oikeuksia (eli käyttäjät voivat esimerkiksi antaa tietoja tai tehdä poistopyyntöjä suoraan Facebookille). Huomautus: Kun Facebook toimittaa meille mittareita, analyysejä ja raportteja (jotka ovat aggregoituja eli eivät saa tietoja yksittäisistä käyttäjistä ja ovat meille anonyymejä), tätä käsittelyä ei suoriteta jaetulla vastuulla vaan toimeksiantosopimuksen perusteella ("Tietojenkäsittelyn ehdot", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) "tietoturvaehdot" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) ja Yhdysvalloissa vakiosopimuslausekkeiden perusteella tapahtuvan käsittelyn osalta ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Facebookin kanssa tehdyt sopimukset eivät rajoita käyttäjien oikeuksia (erityisesti tiedonsaantia, tietojen poistamista, vastustamista ja valitusta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle): Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti; verkkosivusto: https://www.facebook.com; Yksityisyyden suoja: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Integroimme Googlen tarjoajan fontit ("Google Fonts"), jolloin käyttäjän tietoja käytetään ainoastaan fonttien näyttämiseen käyttäjän selaimessa. Integrointi perustuu oikeutettuihin etuihimme, jotka koskevat teknisesti turvallista, huoltovapaata ja tehokasta fonttien käyttöä, niiden yhdenmukaista esittämistä ja niiden integrointia koskevien mahdollisten lisenssirajoitusten huomioon ottamista; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://fonts.google.com/; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Integroimme Googlen "Google Maps" -palvelun kartat. Käsiteltäviin tietoihin voivat kuulua erityisesti käyttäjien IP-osoitteet ja sijaintitiedot, joita ei kuitenkaan kerätä ilman heidän suostumustaan (yleensä mobiililaitteidensa asetusten puitteissa); palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://cloud.google.com/maps-platform; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacy; Vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Opt-out-lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Integroimme "reCAPTCHA"-toiminnon, jotta voimme tunnistaa, ovatko merkinnät (esim. verkkolomakkeissa) ihmisten eikä automaattisesti toimivien koneiden (ns. "bottien") tekemiä. Käsiteltäviin tietoihin voi sisältyä IP-osoitteita, tietoja käytetyistä käyttöjärjestelmistä, laitteista tai selaimista, kieliasetuksista, sijainnista, hiiren liikkeistä, näppäinpainalluksista, verkkosivustoilla vietetystä ajasta, aiemmin vierailtujen verkkosivustojen käytöstä, vuorovaikutuksesta ReCaptchan kanssa muilla verkkosivustoilla, mahdollisesti evästeistä ja manuaalisten tunnistusprosessien tuloksista (esim. vastaaminen esitettyihin kysymyksiin tai kohteiden valitseminen kuvista); palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://www.google.com/recaptcha/; Yksityisyyden suoja: https://policies.google.com/privacy; Vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Opt-out-lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • X-liitännäiset ja sisältö: X-liitännäiset ja painikkeet - Tämä voi sisältää esimerkiksi sisältöä, kuten kuvia, videoita tai tekstejä, sekä painikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat jakaa tämän verkkotarjouksen sisältöä X-palveluntarjoajan sisällä: X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanti, emoyhtiö: X Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat; verkkosivusto:https://twitter.com/de; Yksityisyyden suoja:https://twitter.com/privacy, (Asetukset: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videot: Videosisältö; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto:https://www.youtube.com; Yksityisyyden suoja:https://policies.google.com/privacy; Vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Opt-out-lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Videosisältö; Palveluntarjoaja: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; verkkosivusto: https://vimeo.com; Yksityisyyden suoja: https://vimeo.com/privacyOpt-out-vaihtoehto: Huomautamme, että Vimeo saattaa käyttää Google Analyticsia, ja viittaamme tietosuojaselosteeseen (https://policies.google.com/privacy) ja Google Analyticsin opt-out-vaihtoehdot (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) tai Googlen asetukset tietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin (https://adssettings.google.com/).

Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti heti, kun niiden käsittelyyn annetut suostumukset peruutetaan tai muut luvat lakkaavat olemasta voimassa (esim. jos näiden tietojen käsittelyn tarkoitus on lakannut olemasta voimassa tai niitä ei enää tarvita kyseiseen tarkoitukseen).

Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittely rajoittuu näihin tarkoituksiin. Toisin sanoen tiedot estetään eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädännön vuoksi tai joiden säilyttäminen on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta on myös tämän tietosuojaselosteen yksittäisissä tietosuojaselosteissa.

Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Pyydämme sinua säännöllisesti tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön. Mukautamme tietosuojaselostetta heti, kun muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä tekevät sen tarpeelliseksi. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät sinulta yhteistyötä (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

Jos annamme tässä tietosuojaselosteessa yritysten ja organisaatioiden osoitteita ja yhteystietoja, ota huomioon, että osoitteet saattavat muuttua ajan myötä, ja tarkista tiedot ennen yhteydenottoa.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen nojalla useita oikeuksia, jotka perustuvat erityisesti tietosuoja-asetuksen 15-21 artiklaan:

 • Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumukset: Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus saada tietoa: Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja saada tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
 • Oikaisuoikeus: Sinulla on lakisääteisten vaatimusten mukaisesti oikeus pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot korjataan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on lakisääteisten säännösten mukaisesti oikeus vaatia, että sinua koskevat tiedot poistetaan välittömästi, tai vaihtoehtoisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista lakisääteisten säännösten mukaisesti.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, tai pyytää niiden siirtämistä toiselle vastuuhenkilölle.
 • Valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on myös oikeus tehdä lain mukaisesti valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.

Termien määritelmät

Tässä osiossa annetaan yleiskatsaus tässä tietosuojakäytännössä käytetyistä termeistä. Monet termeistä on otettu lainsäädännöstä ja määritelty ensisijaisesti tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa. Oikeudelliset määritelmät ovat sitovia. Seuraavien selitysten tarkoituksena on kuitenkin ensisijaisesti auttaa sinua ymmärtämään niitä. Termit on lajiteltu aakkosjärjestykseen.

 • Vierailun toiminnan arviointi: "Konversioseuranta" tarkoittaa menettelyä, jonka avulla voidaan määrittää markkinointitoimenpiteiden tehokkuus. Tätä tarkoitusta varten eväste tallennetaan yleensä käyttäjien laitteisiin niillä verkkosivustoilla, joilla markkinointitoimenpiteet toteutetaan, ja haetaan sitten uudelleen kohdesivustolla. Näin voimme esimerkiksi seurata, ovatko muille verkkosivustoille sijoittamamme mainokset olleet menestyksekkäitä).
 • Luottotiedot: Automaattiset päätökset perustuvat automaattiseen tietojenkäsittelyyn ilman ihmisen puuttumista asiaan (esim. kun kyseessä on ennakko-ostoksen automaattinen hylkääminen, verkkoluottohakemus tai verkkohakemusmenettely ilman ihmisen puuttumista asiaan. Tällaiset automatisoidut päätökset ovat sallittuja yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan nojalla vain, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa, jos ne ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi tai jos kansallinen lainsäädäntö sallii tällaiset päätökset.
 • Laitteiden välinen seuranta: Laiterajat ylittävä seuranta on seurannan muoto, jossa käyttäjien käyttäytymis- ja kiinnostuksenkohteita koskevat tiedot tallennetaan eri laitteisiin niin sanottuihin profiileihin antamalla käyttäjille verkkotunniste. Näin käyttäjätietoja voidaan analysoida markkinointitarkoituksiin riippumatta käytetyistä selaimista tai laitteista (esim. matkapuhelimista tai pöytätietokoneista). Useimmilla palveluntarjoajilla verkkotunniste ei ole yhteydessä selkeisiin tietoihin, kuten nimiin, postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin.
 • IP-peittäminen: IP-peittäminen on menetelmä, jossa IP-osoitteen viimeinen oktetti eli kaksi viimeistä numeroa poistetaan, jolloin IP-osoitetta ei voida enää käyttää henkilön yksilöimiseen. IP-peittäminen on siis keino pseudonymisoida käsittelymenettelyjä erityisesti verkkomarkkinoinnissa.
 • Kiinnostukseen perustuva ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi: Kiinnostukseen ja/tai käyttäytymiseen perustuvalla markkinoinnilla tarkoitetaan sitä, että käyttäjien mahdolliset kiinnostuksen kohteet mainoksia ja muuta sisältöä kohtaan määritetään mahdollisimman tarkasti. Tämä tapahtuu heidän aiempaa käyttäytymistään koskevien tietojen perusteella (esim. vierailut tietyillä verkkosivustoilla ja niillä oleskelu, ostokäyttäytyminen tai vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa), jotka tallennetaan niin sanottuun profiiliin. Evästeitä käytetään yleensä näihin tarkoituksiin.
 • Muuntomittaus: Konversiomittaus on menetelmä, jota voidaan käyttää markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden määrittämiseen. Tätä tarkoitusta varten eväste tallennetaan yleensä käyttäjien laitteisiin niillä verkkosivustoilla, joilla markkinointitoimenpiteet toteutetaan, ja haetaan sitten uudelleen kohdesivustolla. Näin voimme esimerkiksi seurata, ovatko muille verkkosivustoille sijoittamamme mainokset olleet menestyksekkäitä.
 • Henkilötiedot: 'Henkilötiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä 'rekisteröity') liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen (esimerkiksi evästeen) tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuurilliseen tai sosiaaliseen henkilöllisyyteen liittyvän erityisen tekijän perusteella.
 • Profilointi: Profiloinnilla" tarkoitetaan kaikenlaista henkilötietojen automatisoitua käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien analysoimiseen, arviointiin tai ennustamiseen (profiloinnin tyypistä riippuen tähän voi sisältyä tietoja iästä, sukupuolesta, sijaintitiedoista ja liikkumistiedoista, vuorovaikutuksesta verkkosivustojen ja niiden sisällön kanssa, ostokäyttäytymisestä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa) (esimerkiksi kiinnostus tiettyyn sisältöön tai tuotteisiin, klikkauskäyttäytyminen verkkosivustolla tai sijainnissa). Evästeitä ja verkkomajakoita käytetään usein profilointitarkoituksiin.
 • Reach-mittaus: Saavutettavuuden mittaamista (kutsutaan myös web-analytiikaksi) käytetään verkkotarjonnan kävijävirtojen arviointiin, ja se voi sisältää kävijöiden käyttäytymistä tai kiinnostuksen kohteita, kuten verkkosivuston sisältöä, koskevia tietoja. Saavutettavuusanalyysin avulla verkkosivujen omistajat näkevät esimerkiksi, mihin aikaan kävijät vierailevat heidän verkkosivuillaan ja mistä sisällöstä he ovat kiinnostuneita. Näin ne voivat esimerkiksi mukauttaa verkkosivuston sisällön paremmin kävijöiden tarpeisiin. Saavutettavuusanalyysiä varten käytetään usein pseudonyymejä evästeitä ja verkkomajakoita, jotta voidaan tunnistaa palaavat kävijät ja saada siten tarkempia analyyseja verkkotarjonnan käytöstä.
 • Uudelleenmarkkinointi: Uudelleenmarkkinointi" tai "uudelleenkohdentaminen" tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mainostarkoituksiin merkitään, mistä tuotteista käyttäjä oli kiinnostunut verkkosivustolla, jotta käyttäjää voidaan muistuttaa näistä tuotteista muilla verkkosivustoilla, esimerkiksi mainoksissa.
 • Sijaintitiedot: Sijaintitiedot syntyvät, kun mobiililaite (tai muu laite, jolla on tekniset vaatimukset sijainnin määrittämiseksi) muodostaa yhteyden radiosoluun, WLAN-verkkoon tai vastaaviin teknisiin välineisiin ja toimintoihin sijainnin määrittämiseksi. Sijaintitietoja käytetään osoittamaan maantieteellisesti määritettävissä oleva sijainti maapallolla, jossa kyseinen laite sijaitsee. Sijaintitietoja voidaan käyttää esimerkiksi karttatoimintojen tai muiden sijainnista riippuvien tietojen näyttämiseen.
 • Seuranta: Seurannalla tarkoitetaan sitä, että käyttäjien käyttäytymistä voidaan seurata useissa verkkopalveluissa. Käytettyjä verkkotarjouksia koskevat käyttäytymis- ja kiinnostustiedot tallennetaan yleensä evästeisiin tai seurantatekniikoiden tarjoajien palvelimille (ns. profilointi). Näitä tietoja voidaan sitten käyttää esimerkiksi sellaisten mainosten näyttämiseen käyttäjille, jotka todennäköisesti vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan.
 • Vastuullinen: Rekisterinpitäjällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
 • Käsittely: 'Käsittelyllä' tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen sarjaa, joka suoritetaan henkilötietojen osalta, riippumatta siitä, onko se automaattinen vai ei. Termi on laaja ja kattaa käytännössä kaikenlaisen tietojen käsittelyn, olipa kyse sitten tietojen keräämisestä, analysoinnista, tallentamisesta, siirtämisestä tai poistamisesta.
 • Kohderyhmän muodostaminen: Kohderyhmien muodostamisesta (tai "mukautetuista yleisöistä") puhutaan silloin, kun kohderyhmät määritetään mainostarkoituksiin, esim. mainosten sijoittamista varten. Esimerkiksi sen perusteella, että käyttäjä on kiinnostunut tietyistä tuotteista tai aiheista internetissä, voidaan päätellä, että kyseinen käyttäjä on kiinnostunut samankaltaisten tuotteiden mainoksista tai siitä verkkokaupasta, jossa hän katseli tuotteita. Puhutaan puolestaan "lookalike-yleisöistä" (tai vastaavista kohderyhmistä), kun sopivaksi katsottua sisältöä näytetään käyttäjille, joiden profiilit tai kiinnostuksen kohteet oletettavasti vastaavat niitä käyttäjiä, joita varten profiilit on luotu. Mukautettujen kohderyhmien ja samankaltaisten kohderyhmien luomiseen käytetään yleensä evästeitä ja verkkomajakoita.