Yleiset ehdot ja asiakastiedot

1. soveltamisala
2. tarjoukset ja palvelukuvaukset
3. tilausprosessi ja sopimuksen tekeminen
4. hinnat ja toimituskulut
5 Toimitus, tavaroiden saatavuus
6. maksutavat
7. omistusoikeuden säilyttäminen
8 Materiaalivirheiden takuu ja takuu
9. vastuu
10. sopimustekstin tallentaminen
11. loppusäännökset

1. soveltamisala
1.1 [novomyo UG, omistaja: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (jäljempänä "Myyjä") ja asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") väliseen liikesuhteeseen sovelletaan yksinomaan seuraavia yleisiä sopimusehtoja, sellaisina kuin ne ovat voimassa tilaushetkellä.

1.2 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaista tarkoitusta varten, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammatinharjoittamista harjoittaessaan.

1.3 Asiakkaan poikkeavia ehtoja ei hyväksytä, ellei myyjä nimenomaisesti hyväksy niiden pätevyyttä.

2. tarjoukset ja palvelukuvaukset
2.1 Tuotteiden esittely verkkokaupassa ei ole oikeudellisesti sitova tarjous, vaan kehotus tilauksen tekemiseen. Luetteloissa ja Myyjän verkkosivustoilla esitetyillä suorituskuvauksilla ei ole vakuutuksen tai takuun luonnetta.

2.2 Kaikki tarjoukset ovat voimassa "niin kauan kuin varastoja riittää", ellei tuotteiden yhteydessä toisin mainita. Virheitä ja puutteita lukuun ottamatta.

Huomautus: Kirjoita alla olevat painikkeiden merkinnät.
3. tilausprosessi ja sopimuksen tekeminen
3.1 Asiakas voi valita tuotteita myyjän valikoimasta sitoumuksetta ja kerätä ne niin sanottuun ostoskoriin [Lisää ostoskoriin]-painikkeella. Ostoskorissa tuotevalikoimaa voidaan muuttaa, esimerkiksi poistaa. Tämän jälkeen asiakas voi siirtyä tilausprosessin loppuun ostoskorissa klikkaamalla painiketta [Jatka kassalle].

3.2 Napsauttamalla painiketta [tilaus maksuvelvoitteella] asiakas tekee sitovan hakemuksen ostoskorissa olevien tavaroiden ostamisesta. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja tarkastella tietoja ja palata ostoskoriin selaimen "takaisin"-toiminnolla tai peruuttaa tilausprosessin kokonaan. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*).

3.3 Tämän jälkeen Myyjä lähettää Asiakkaalle automaattisen vastaanottovahvistuksen sähköpostitse, jossa Asiakkaan tilaus on lueteltu uudelleen ja jonka Asiakas voi tulostaa "Tulosta"-toiminnolla (tilausvahvistus). Automaattinen vastaanottovahvistus ainoastaan dokumentoi, että myyjä on vastaanottanut asiakkaan tilauksen, eikä se merkitse hakemuksen hyväksymistä. Ostosopimus on tehty vasta, kun myyjä on lähettänyt tai luovuttanut tilatun tuotteen asiakkaalle kahden päivän kuluessa tai vahvistanut lähetyksen asiakkaalle kahden päivän kuluessa toisella sähköpostiviestillä, pikatilausvahvistuksella tai laskun lähettämisellä. Hyväksyminen voi tapahtua myös Myyjän Asiakkaalle lähettämällä maksupyynnöllä ja viimeistään maksutapahtuman suorittamisella. Jos hyväksymisprosesseja on useita, aikaisempi hyväksymispäivä on ratkaiseva. Jos Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta hyväksymisajan kuluessa, sopimusta ei synny eikä Asiakkaan tarjous enää sido Asiakasta.

3.4 Jos asiakas on yritys, edellä mainittu määräaika lähettämiselle, luovuttamiselle tai tilausvahvistukselle on seitsemän päivää kahden päivän sijasta.

3.5 Jos Myyjä sallii ennakkomaksun, sopimus tehdään, kun pankkitiedot ja maksupyyntö on toimitettu. Jos myyjä ei saa maksua 10 kalenteripäivän kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä eräpäivästä huolimatta, vaikka sitä olisi pyydetty uudelleen, myyjä peruuttaa sopimuksen, minkä seurauksena tilaus raukeaa eikä myyjä ole velvollinen toimittamaan. Tämän jälkeen tilaus on valmis ostajan ja myyjän kannalta ilman muita seurauksia. Ennakkomaksun yhteydessä tuote varataan siis enintään 10 kalenteripäiväksi.

4. hinnat ja toimituskulut
4.1 Kaikki Myyjän verkkosivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron.

4.2 Ilmoitettujen hintojen lisäksi Myyjä veloittaa toimituksen toimituskulut. Toimituskulut ilmoitetaan ostajalle selkeästi erillisellä tietosivulla ja tilausprosessin aikana.

5 Toimitus, tavaroiden saatavuus
5.1 Jos ennakkomaksusta on sovittu, toimitus tapahtuu laskun määrän vastaanottamisen jälkeen.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu ostajasta johtuvasta syystä kolmesta toimitusyrityksestä huolimatta, myyjä voi peruuttaa sopimuksen. Kaikki suoritetut maksut palautetaan asiakkaalle viipymättä.

5.3 Jos tilattua tuotetta ei ole saatavana, koska Myyjä ei ole ilman omaa syytään saanut kyseistä tuotetta toimittajaltaan, Myyjä voi peruuttaa sopimuksen. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi ja ehdottaa tarvittaessa vastaavan tuotteen toimittamista. Jos vastaavaa tuotetta ei ole saatavilla tai jos asiakas ei halua, että vastaavaa tuotetta toimitetaan, myyjä palauttaa asiakkaalle jo maksetun vastikkeen välittömästi.

5.4 Asiakkaille ilmoitetaan toimitusajoista ja toimitusrajoituksista (esim. toimitusten rajoittaminen tiettyihin maihin) erillisellä tietosivulla tai kunkin tuotteen kuvauksessa.

5.5 Kun kyseessä on asiakas, joka on yritys, vaaranvastuu tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy ostajalle heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle; ilmoitetut toimituspäivät ja -ajat eivät ole kiinteitä päivämääriä, joihin sovelletaan muita lupauksia ja sopimuksia.

5.6 Myyjä ei vastaa ylivoimaisesta esteestä ja ennalta arvaamattomista tapahtumista johtuvista toimitus- ja suoritusviiveistä, jotka vaikeuttavat tai tekevät toimituksen Myyjälle huomattavasti vaikeammaksi tai mahdottomaksi yrittäjäasiakkaisiin nähden, vaikka kyseessä olisivat sitovasti sovitut määräajat ja päivämäärät. Myyjällä on tällöin oikeus lykätä toimitusta tai palvelua esteen keston verran lisättynä kohtuullisella aloitusajalla. Oikeus lykätä määräaikaa koskee myös asiakkaita, jotka ovat yrittäjiä ennakoimattomissa tapauksissa, jotka vaikuttavat esitoimittajan toimintaan ja joista esitoimittaja tai myyjä ei ole vastuussa. Esteen ajaksi asiakas vapautuu myös sopimusvelvoitteistaan, erityisesti maksuvelvoitteista. Jos asiakas ei voi hyväksyä viivästystä, hän voi peruuttaa sopimuksen kirjallisesti asettamalla kohtuullisen määräajan tai neuvoteltuaan asiasta myyjän kanssa.

6. maksutavat
6.1 Asiakas voi valita käytettävissä olevista maksutavoista tilausprosessin yhteydessä ja ennen sen päättämistä. Asiakkaille ilmoitetaan käytettävissä olevista maksutavoista erillisellä tietosivulla.

6.2 Jos maksu on mahdollista suorittaa laskulla, maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa tavaroiden ja laskun vastaanottamisesta. Kaikkien muiden maksutapojen osalta maksu on suoritettava ennakkona ilman vähennyksiä.

6.3 Jos maksujen käsittelystä vastaa kolmas osapuoli, esimerkiksi Paypal, sovelletaan heidän yleisiä ehtojaan.

6.4 Jos maksun eräpäivä määräytyy kalenterin mukaan, asiakas on jo myöhästynyt maksun suorittamisesta, jos hän ei noudata määräaikaa. Tällöin asiakkaan on maksettava lakisääteinen viivästyskorko.

6.5 Asiakkaan velvollisuus maksaa viivästyskorkoa ei estä myyjää vaatimasta muita viivästyskorvauksia.

6.6 Asiakkaalla on kuittausoikeus vain, jos myyjä on laillisesti vahvistanut tai tunnustanut hänen vastasaatavansa. Asiakas voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos vaateet johtuvat samasta sopimussuhteesta.

7. omistusoikeuden säilyttäminen
Toimitetut tavarat pysyvät myyjän omaisuutena, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.
Yrittäjäasiakkaisiin sovelletaan lisäksi seuraavaa: Myyjä pidättää tavaran omistusoikeuden siihen asti, kunnes kaikki meneillään olevasta liikesuhteesta johtuvat saatavat on kokonaan maksettu; ostaja on velvollinen käsittelemään ostettua tavaraa huolellisesti niin kauan kuin omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt hänelle. Hän on erityisesti velvollinen omalla kustannuksellaan vakuuttamaan sen asianmukaisesti varkauden, tulipalon ja vesivahinkojen varalta jälleenhankinta-arvosta, sikäli kuin se on asianmukaista tai alalla tavanomaista. Jos huolto- ja tarkastustöitä on tehtävä, ostajan on tehtävä ne hyvissä ajoin omalla kustannuksellaan. Asiakkaan suorittama varattujen tavaroiden käsittely tai muuntaminen tapahtuu aina myyjän lukuun. Jos varattua tavaraa käsitellään muiden, Myyjälle kuulumattomien tavaroiden kanssa, Myyjä saa uuden tavaran yhteisomistukseensa suhteessa varattujen tavaroiden arvoon suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin jalostushetkellä. Muilta osin jalostuksen tuloksena syntyneeseen tavaraan sovelletaan samaa kuin omistusoikeuden pidätyksen kohteena oleviin tavaroihin. Asiakas luovuttaa saatavan myös sellaisten häntä vastaan olevien saatavien vakuudeksi, jotka syntyvät kolmatta osapuolta kohtaan varaustavaran ja omaisuuden yhdistämisen kautta. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä kolmansien osapuolten pääsystä myyjän omistamiin tai yhteisomistuksessa oleviin tavaroihin. Asiakas vastaa kaikista tällaisista toimenpiteistä aiheutuvista kolmannen osapuolen kanteesta tai tuomioistuimen ulkopuolisesta vapauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Asiakkaalla on oikeus myydä tavarat edelleen omistusoikeuden pidätyksellä tavanomaisessa liiketoiminnassa. Asiakas luovuttaa jo nyt myyjälle vakuudeksi kaikki jälleenmyynnistä tai muusta oikeudellisesta syystä johtuvat omistusoikeuden pidätyksen alaisia tavaroita koskevat vaatimukset (mukaan lukien kaikki saldosaatavat käyttötililtä). Myyjä valtuuttaa asiakkaan peruuttamattomasti perimään myyjälle siirretyt saatavat omaan lukuunsa ja omissa nimissään. Tämä suoraveloituslupa voidaan peruuttaa, jos asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti. Myyjä sitoutuu luovuttamaan asiakkaan pyynnöstä vakuudet, joihin myyjällä on oikeus, kun niiden yhteenlaskettu myyntiarvo ylittää myyjän kaikkien liikesuhteesta johtuvien maksamattomien saatavien summan yli 10% (realisointiriskin ollessa kyseessä yli 50%). Luovutettavien vakuuksien valinta on myyjän vastuulla. Kun myyjän kaikki toimitustapahtumista johtuvat saatavat on maksettu, omistusoikeus varattuihin tavaroihin ja luovutettuihin saataviin siirtyy ostajalle. Luovutettavien vakuuksien valinta on myyjän vastuulla.

8 Materiaalivirheiden takuu ja takuu
8.1 Takuu (virhevastuu) määräytyy lakisääteisten säännösten mukaisesti, jollei seuraavista määräyksistä muuta johdu.

8.2 Myyjän toimittamilla tavaroilla on takuu vain, jos takuu on nimenomaisesti annettu. Asiakkaille ilmoitetaan takuun ehdoista ennen tilausprosessin aloittamista.

8.3 Jos asiakas on yrittäjä, hänen on tarkastettava tavarat viipymättä, huolimatta lakisääteisestä ilmoitusvelvollisuudesta, ja ilmoitettava tavarantoimittajalle kirjallisesti tunnistettavista olennaisista virheistä viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluessa toimituksesta, ja muista kuin tunnistettavista olennaisista virheistä viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluessa niiden havaitsemisesta. Laadussa, painossa, koossa, paksuudessa, leveydessä, pintakäsittelyssä, kuviossa ja värissä esiintyvät poikkeamat, jotka ovat kaupassa tavanomaisia, laatustandardien mukaan sallittuja tai vähäisiä poikkeamia, eivät ole virheitä.

8.4 Jos asiakas on yrittäjä, on valinnanvaraa joko korjauksen tai myyjän suorittaman virheellisen tavaran jälkitoimituksen välillä.

8.5 Näiden yleisten sopimusehtojen vastuusäännöksistä huolimatta olennaiset virheet vanhenevat yleensä vuoden kuluttua vaaran siirtymisestä yrittäjäasiakkaiden osalta, ellei laissa ole säädetty pidemmistä määräajoista, erityisesti yrittäjän takautumisoikeutta koskevien erityissäännösten osalta. Käytettyjen tavaroiden osalta yrittäjäasiakkaiden takuu on suljettu pois.

8.6 Jos asiakas, joka on yrittäjä, on asentanut Saksan siviililain (BGB) 439 §:n 3 momentissa tarkoitetun viallisen tavaran toiseen tavaraan tai kiinnittänyt sen toiseen tavaraan sen tyypin ja käyttötarkoituksen mukaisesti, myyjä ei ole velvollinen, jollei nimenomaisesta sopimuksesta muuta johdu ja rajoittamatta muita takuuvelvoitteita, korvaamaan asiakkaalle välttämättömiä kuluja, jotka aiheutuvat viallisen tavaran poistamisesta ja korjatun tai toimitetun virheettömän tavaran asentamisesta tai kiinnittämisestä jälkikäteissuorituksen piiriin. Näin ollen Myyjä ei myöskään ole velvollinen korvaamaan kustannuksia, jotka aiheutuvat viallisen tuotteen poistamisesta ja korjatun tai toimitetun virheettömän tuotteen asentamisesta tai asentamisesta asiakkaan toimitusketjussa (eli asiakkaan ja sen asiakkaiden välillä) tekemän reklamaation puitteissa.

9. vastuu
9.1 Myyjän vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan seuraavia vastuun poissulkemisia ja rajoituksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden lakisääteisten vaatimusten soveltamista.

9.2 Myyjä vastaa rajoituksetta, jos vahingon syy perustuu tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.

9.3 Myyjä vastaa lisäksi sellaisten olennaisten velvoitteiden lievästä huolimattomuudesta, joiden rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen, tai sellaisten velvoitteiden rikkomisesta, joiden täyttäminen ylipäätään mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täyttämisen ja joiden noudattamiseen Asiakas säännöllisesti luottaa. Myyjä vastaa tällöin kuitenkin vain sopimuksen kannalta tyypillisestä ennakoitavissa olevasta vahingosta. Myyjä ei ole vastuussa muiden kuin edellä mainituissa lauseissa mainittujen velvoitteiden lievästä laiminlyönnistä.

9.4 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittumisen, tuotteen laatutakuun ottamisen jälkeisen vian eikä vilpillisesti peitettyjen vikojen osalta. Tuotevastuulain mukainen vastuu säilyy ennallaan.

9.5 Siltä osin kuin Myyjän vastuu on suljettu pois tai rajoitettu, tämä koskee myös työntekijöiden, edustajien ja sijaisten henkilökohtaista vastuuta.

10. sopimustekstin tallentaminen
10.1 Asiakas voi tulostaa sopimustekstin ennen tilauksen lähettämistä myyjälle käyttämällä selaimensa tulostustoimintoa tilauksen viimeisessä vaiheessa.

10.2 Myyjä lähettää Asiakkaalle myös tilausvahvistuksen kaikkine tilaustietoineen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa tilausvahvistuksen yhteydessä, mutta viimeistään tavaroiden toimituksen yhteydessä, myös kopion yleisistä sopimusehdoista sekä peruutusehdot ja tiedot toimituskuluista sekä toimitus- ja maksuehdoista. Jos olet rekisteröitynyt myymäläämme, voit tarkastella tilauksiasi profiilialueellasi. Lisäksi tallennamme sopimustekstin, mutta emme aseta sitä saataville Internetiin.

10.3 Asiakkaat, jotka ovat yrittäjiä, voivat saada sopimusasiakirjat sähköpostitse, kirjallisesti tai viittaamalla verkkolähteeseen.

11. loppusäännökset
11.1 Jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, suorituspaikka on myyjän kotipaikka, jollei muista sopimuksista tai pakottavista lain säännöksistä muuta johdu, ja oikeuspaikka on myyjän kotipaikka, jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erikoisrahasto tai jos ostajalla ei ole yleistä oikeuspaikkaa myyjän kotipaikkamaassa. Myyjä pidättää itsellään oikeuden valita toisen sallitun oikeuspaikan.

11.2 Yrittäjien osalta sovelletaan [Saksan liittotasavallan / Itävallan tasavallan] lakia YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli pakottavia lakisääteisiä säännöksiä ei ole toisin säädetty.

11.3 Sopimuskieli on saksa.

Huomautus: Huomaa seuraavassa, että linkki http://ec.europa.eu/consumers/odr/ on oltava klikattavissa
11.4. Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ODR) kuluttajille: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emme ole halukkaita emmekä velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.