Integritetspolicy

Introduktion

Med följande dataskyddsförklaring vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan även kallade "uppgifter") som vi behandlar, i vilket syfte och i vilken omfattning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, mobiler samt inom externa online-presenter, t.ex. våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "online-erbjudande").

De termer som används är inte könsspecifika.

Status: 01 oktober 2022 

! Support nedan till höger, använd chatten!

Innehållsförteckning

Ansvarig

E-postadress: hej @followerninja.com

Kontakta dataskyddsombudet

Översikt över bearbetningen

I följande översikt sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen av dem och hänvisar till de registrerade..

Typer av uppgifter som behandlas

 • Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
 • Uppgifter om innehåll (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Platsuppgifter (information om en enhets eller persons geografiska position).
 • Uppgifter om avtal (t.ex. avtalets föremål, villkor, kundkategori).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik).

Kategorier av berörda personer

 • Affärs- och avtalspartner.
 • Berörda parter.
 • Kommunikationspartner.
 • Kunder.
 • Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).

Ändamålen med behandlingen

 • Bedömning av kreditvärdighet och kreditvärdighet.
 • Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet.
 • Utvärdering av besöksåtgärder.
 • Kontors- och organisationsförfaranden.
 • Spårning på olika enheter (behandling av användaruppgifter på olika enheter i marknadsföringssyfte).
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet).
 • Profilering (skapande av användarprofiler).
 • Remarketing.
 • Mätning av räckvidd (t.ex. statistik över åtkomst, identifiering av återkommande besökare).
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies).
 • Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Hantera och svara på förfrågningar.
 • Målgruppsbildning (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annan produktion av innehåll).

Automatiserade beslut i enskilda fall

 • Kreditupplysning (beslut baserat på en kreditupplysning).

Relevanta rättsliga grunder

Nedan informerar vi dig om den rättsliga grunden för dataskyddsförordningen (DSGVO) på grundval av vilken vi behandlar personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan de nationella dataskyddsbestämmelserna i ditt eller vårt hemland gälla. Om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsförklaringen.

 • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandling av personuppgifter om honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Uppfyllande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att genomföra åtgärder som vidtagits före avtalstillfället på den registrerades begäran.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla.
 • Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för att den ska inträffa och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, tillträde till, utlämnande av, tillgång till, säkerställande av tillgänglighet till och åtskillnad av uppgifterna. Vi har också rutiner för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromisser om uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter när vi utvecklar eller väljer hårdvara, mjukvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https)För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressraden i din webbläsare.

 

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Under vår behandling av personuppgifter kan det hända att uppgifterna överförs till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller personer eller att de lämnas ut till dem. Mottagarna av dessa uppgifter kan t.ex. vara betalningsinstitut i samband med betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som fått i uppdrag att utföra it-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som integreras på en webbplats. I sådana fall följer vi de rättsliga kraven och sluter i synnerhet motsvarande kontrakt eller avtal för att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

Behandling av uppgifter i tredjeländer

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organ eller företag, sker detta endast i enlighet med lagstadgade krav.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring behandlar vi endast eller tillåter att uppgifter behandlas i tredjeländer med en erkänd dataskyddsnivå, avtalsförpliktelse genom EU-kommissionens så kallade standardskyddsklausuler, i närvaro av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (artikel 44-49 i DSGVO, EU-kommissionens informationssida): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Användning av cookies

Cookies är små textfiler eller andra minnesanteckningar som lagrar information på slutenheter och läser information från slutenheterna. Till exempel för att spara inloggningsstatusen i ett användarkonto, innehållet i en varukorg i en e-butik, det innehåll som anropas eller de funktioner som används i ett onlineerbjudande. Cookies kan också användas för olika ändamål, t.ex. för att förbättra funktionalitet, säkerhet och komfort i onlineerbjudanden samt för att skapa analyser av besökarflöden.

Anteckningar om samtycke: Vi använder cookies i enlighet med lagen. Vi inhämtar därför förhandsgodkännande från användarna, utom i de fall då detta inte krävs enligt lag. I synnerhet krävs inget samtycke om lagring och läsning av information, dvs. inklusive cookies, är absolut nödvändigt för att tillhandahålla en telemediatjänst (dvs. vårt onlineerbjudande) som uttryckligen begärts av användarna. Det återkallbara samtycket meddelas tydligt till användarna och innehåller information om användningen av respektive cookie.

Information om den rättsliga grunden för dataskydd: Den rättsliga grunden enligt dataskyddslagstiftningen på vilken vi behandlar användarnas personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber användarna om samtycke eller inte. Om användarna ger sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av deras uppgifter deras uttalade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i samband med affärsverksamheten för vårt onlineerbjudande och förbättring av dess användbarhet) eller, om detta sker i samband med fullgörandet av våra avtalsförpliktelser, om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Vi förklarar i denna dataskyddsförklaring eller som en del av våra samtyckes- och behandlingsförfaranden för vilka ändamål vi behandlar cookies.

Förvaringsperiod: När det gäller lagringsperioden skiljer man mellan följande typer av cookies:

 • Tillfälliga cookies (även sessionscookies): Tillfälliga cookies raderas senast när användaren har lämnat ett onlineerbjudande och stängt sin slutenhet (t.ex. webbläsare eller mobilapp).
 • Permanenta kakor: Permanenta cookies sparas även efter att terminalenheten stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller föredraget innehåll kan visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. Användaruppgifter som samlas in med hjälp av cookies kan också användas för att mäta räckvidden. Om vi inte ger användarna uttrycklig information om typen och lagringstiden för cookies (t.ex. när vi inhämtar samtycke) bör användarna anta att cookies är permanenta och att de kan lagras i upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändning (opt-out): Beroende på om behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookie-teknik (kollektivt kallat "opt-out"). Du kan inledningsvis förklara din invändning med hjälp av dina webbläsarinställningar, t.ex. genom att inaktivera användningen av cookies (varvid detta också kan begränsa funktionaliteten i vårt onlineutbud). En invändning mot användningen av cookies för marknadsföring på nätet kan också göras med hjälp av en rad olika tjänster, särskilt när det gäller spårning, via följande webbsidor https://optout.aboutads.info och https://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan du få ytterligare instruktioner om hur du kan göra invändningar inom ramen för informationen om tjänsteleverantörerna och de cookies som används.

Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtycke: Vi använder ett förfarande för hantering av samtycke till cookies där användarnas samtycke till användningen av cookies, eller den behandling och de leverantörer som anges i förfarandet för hantering av samtycke till cookies, kan erhållas, hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen sparas för att inte behöva upprepa begäran och för att kunna bevisa samtycket i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-in-cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att kunna tilldela samtycket till en användare eller dennes enhet. Med förbehåll för individuell information om leverantörerna av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringen av samtycket kan vara upp till två år. En pseudonym användaridentifierare skapas och lagras tillsammans med tidpunkten för samtycket, information om omfattningen av samtycket (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) och den webbläsare, det system och den slutenhet som används.

Inställningar för cookies/alternativ för invändningar:

Kommersiella tjänster och företagstjänster

Vi behandlar uppgifter om våra avtals- och affärspartner, t.ex. kunder och intresserade parter (gemensamt kallade "avtalspartner") i samband med avtalsförhållanden och jämförbara rättsliga förhållanden samt relaterade åtgärder och i samband med kommunikation med avtalspartner (eller före avtal), t.ex. för att besvara förfrågningar.

Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att säkerställa våra rättigheter och för de administrativa uppgifter som är förknippade med denna information samt för företagarorganisationen. Vi lämnar endast ut avtalspartnernas uppgifter till tredje part inom ramen för tillämplig lag i den mån det är nödvändigt för de ovannämnda ändamålen eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller med de registrerades samtycke (t.ex. till deltagande telekommunikations-, transport- och andra stödtjänster samt till underleverantörer, banker, skatte- och juridiska rådgivare, betaltjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Avtalsparterna kommer att informeras om ytterligare former av behandling, t.ex. i marknadsföringssyfte, inom ramen för denna dataskyddsdeklaration.

Vi informerar avtalsparterna om de uppgifter som krävs för ovan nämnda ändamål före eller under datainsamlingen, t.ex. i onlineformulär, genom särskild märkning (t.ex. färger) eller symboler (t.ex. asterisker eller liknande), eller personligen.

Vi raderar uppgifterna efter det att den lagstadgade garantin och jämförbara skyldigheter har löpt ut, dvs. i princip efter fyra år, såvida uppgifterna inte sparas på ett kundkonto, t.ex. så länge som de måste bevaras av lagstadgade arkiveringsskäl (t.ex. för skatteändamål, vanligen tio år). Vi raderar uppgifter som avtalspartnern har lämnat ut till oss inom ramen för en beställning i enlighet med beställningens specifikationer, i princip efter beställningens slut.

I den mån vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster gäller villkoren och meddelandena om dataskydd för respektive tredjepartsleverantörer eller plattformar i förhållandet mellan användarna och leverantörerna.

KundkontoAvtalspartners kan skapa ett konto i vårt onlineerbjudande (t.ex. ett kund- eller användarkonto, förkortat "kundkonto"). Om det krävs registrering av ett kundkonto informeras avtalspartnerna om detta och om de uppgifter som krävs för registreringen. Kundkontona är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Inom ramen för registreringen och efterföljande inloggningar och användningar av kundkontot lagrar vi kundernas IP-adresser tillsammans med åtkomsttiderna för att kunna bevisa registreringen och för att förhindra missbruk av kundkontot.

Om kunderna har avslutat sitt kundkonto kommer uppgifterna om kundkontot att raderas, såvida det inte är nödvändigt att behålla dem av rättsliga skäl. Det är kundernas ansvar att säkerhetskopiera sina data när deras konto avslutas.

Ekonomiska analyser och marknadsundersökningarAv affärsmässiga skäl och för att kunna känna igen marknadstrender, avtalspartners och användares önskemål analyserar vi de uppgifter vi har om affärstransaktioner, avtal, förfrågningar etc., varvid den berörda personkretsen kan omfatta avtalspartners, intresserade parter, kunder, besökare och användare av vårt online-erbjudande.

Analyserna utförs för företagsutvärderingar, marknadsföring och marknadsundersökningar (t.ex. för att fastställa kundgrupper med olika egenskaper). Om det finns tillgängligt kan vi ta hänsyn till registrerade användares profiler och deras uppgifter, t.ex. vilka tjänster de använder. Analyserna tjänar endast oss och offentliggörs inte externt, såvida det inte rör sig om anonyma analyser med sammanfattade, dvs. anonymiserade värden. Dessutom tar vi hänsyn till användarnas integritet och behandlar uppgifterna för analysändamål så pseudonymt som möjligt och, om möjligt, anonymt (t.ex. som sammanfattade uppgifter).

Butik och e-handelVi behandlar våra kunders uppgifter för att göra det möjligt för dem att välja, köpa eller beställa de valda produkterna, varorna och tillhörande tjänsterna, samt för betalning och leverans eller utförande. Om det är nödvändigt för att genomföra en beställning använder vi tjänsteleverantörer, i synnerhet post-, speditions- och fraktföretag, för att utföra leveransen eller genomförandet för våra kunder. För behandling av betalningstransaktioner använder vi bankers och betaltjänstleverantörers tjänster. Den information som krävs markeras som sådan i samband med beställningen eller jämförbara inköpsprocesser och omfattar den information som krävs för leverans eller tillhandahållande och fakturering samt kontaktinformation för att kunna kontakta dig vid behov.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsinnehåll, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta-/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Intresserade parter, affärs- och avtalspartner, kunder.
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundtjänst, kontaktförfrågningar och kommunikation, kontors- och organisationsförfaranden, administration och svar på förfrågningar, säkerhetsåtgärder, utvärdering av besöksåtgärder, intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler).
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Leverantör av betalningstjänster

Inom ramen för avtalsförhållanden och andra rättsliga förhållanden, på grund av rättsliga förpliktelser eller på annat sätt på grundval av våra legitima intressen, erbjuder vi effektiva och säkra betalningsalternativ till registrerade personer och använder andra betaltjänstleverantörer utöver banker och kreditinstitut för detta ändamål (gemensamt "betaltjänstleverantörer").

De uppgifter som behandlas av betaltjänstleverantörerna omfattar inventeringsuppgifter, såsom namn och adress, bankuppgifter, såsom kontonummer eller kreditkortsnummer, lösenord, TAN och kontrollsummor, samt uppgifter om avtal, belopp och mottagare. Informationen behövs för att genomföra transaktionerna. De uppgifter som lämnas in behandlas dock endast av betaltjänstleverantörerna och lagras hos dem. Vi får alltså ingen information om konto eller kreditkort, utan endast information om bekräftelse eller negativ information om betalningen. Under vissa omständigheter kan uppgifterna överföras av betaltjänstleverantörerna till kreditupplysningsföretag. Syftet med överföringen är att kontrollera identitet och kreditvärdighet. Se de allmänna villkoren och dataskyddsinformationen för betaltjänstleverantörerna.

De respektive betaltjänstleverantörernas villkor och meddelanden om dataskydd gäller för betalningstransaktionerna och kan nås på respektive webbplats eller transaktionsprogram. Vi hänvisar också till dessa för ytterligare information och för att få information om återkallelse, information och andra rättigheter för den registrerade.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Kunder, intresserade parter.
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

 

Kreditprövning

Om vi gör förskottsbetalningar eller ingår jämförbara ekonomiska risker (t.ex. vid beställning på konto) förbehåller vi oss rätten att få information om identitet och kreditvärdighet i syfte att bedöma kreditrisken på grundval av matematisk-statistiska förfaranden från tjänsteföretag som specialiserat sig på detta område (kreditupplysningsföretag) för att skydda våra legitima intressen.

Vi bearbetar den information som vi får från kreditupplysningsföretag om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse inom ramen för ett lämpligt diskretionärt beslut om upprättande, genomförande och avslutande av avtalsförhållandet. Vi förbehåller oss rätten att vägra betalning av förskott eller annan förskottsbetalning i händelse av ett negativt resultat av kreditprövningen.

I enlighet med artikel 22 i DSGVO fattas beslutet om huruvida vi tillhandahåller förskottsbetalning endast på grundval av ett automatiserat beslut i det enskilda fallet, som fattas av vår programvara på grundval av den information som kreditinstitutet tillhandahåller.

Om vi får ett uttryckligt samtycke från avtalspartnerna är den rättsliga grunden för kreditvärderingsinformationen och överföringen av kunduppgifter till kreditupplysningsföretag samtycket. Om inget samtycke erhålls tillhandahålls kreditvärdighetsinformationen på grundval av vårt legitima intresse av att säkra våra betalningsfordringar.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori).
 • Berörda personer: Kunder, intresserade parter.
 • Ändamålen med behandlingen: Bedömning av kreditvärdighet och kreditvärdighet.
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Automatiserade beslut i enskilda fall: Kreditupplysning (beslut baserat på en kreditupplysning).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi oss av tjänster från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som förvaltas av dem) onlineerbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av webbhotellserbjudandet kan omfatta all information om användarna av vårt onlineerbjudande som genereras som en del av användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i onlineerbjudanden till webbläsare och alla poster som görs i vårt onlineerbjudande eller från webbplatser.

Avsändning av e-post och webbhotellDe webbhotellstjänster som vi använder omfattar även sändning, mottagning och lagring av e-post. För detta ändamål behandlas mottagarnas och avsändarnas adresser samt ytterligare information om e-postutskicket (t.ex. vilka leverantörer som är inblandade) och innehållet i respektive e-post. De ovannämnda uppgifterna kan också behandlas för att identifiera SPAM. Observera att e-postmeddelanden på Internet i allmänhet inte skickas krypterade. E-postmeddelanden krypteras i regel under transporten, men (om inte ett så kallat end-to-end-krypteringsförfarande används) inte på de servrar från vilka de skickas och tas emot. Vi kan därför inte ta något ansvar för e-postens överföringsväg mellan avsändaren och mottagningen på vår server.

Insamling av åtkomstuppgifter och loggfilerVi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverns loggfiler kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, volymen av överförda data, meddelande om lyckad åtkomst, typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och, som regel, IP-adresser och den begärande leverantören.

Serverloggfilerna kan å ena sidan användas i säkerhetssyfte, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk, s.k. DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa att servrarna används och att de är stabila.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Kontakta

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) behandlas de frågande personernas uppgifter i den mån det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågan och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningar inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället görs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för)avtalsförfrågningar och i övrigt på grundval av det legitima intresset av att svara på förfrågningarna.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner, berörda parter.
 • Ändamålen med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, hantera och besvara förfrågningar.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

 • Kontaktformulär: Om användare kontaktar oss via vårt kontaktformulär, e-post eller andra kommunikationskanaler behandlar vi de uppgifter som meddelats till oss i detta sammanhang för att behandla den kommunicerade begäran. I detta syfte behandlar vi personuppgifter i samband med affärsförbindelser före och efter avtal, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla dem, och i övrigt på grundval av våra legitima intressen samt kommunikationspartnernas intressen av att svara på frågor och våra lagstadgade lagringsskyldigheter.
 • Hjälp Scout: Hantering av kontaktförfrågningar och kommunikation; Tjänsteleverantör: Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; webbplats: https://www.helpscout.net; Integritetspolicy: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/Standardavtalsklausuler (som garanterar nivån på uppgiftsskyddet vid behandling i tredje land): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/Avtal om behandling av beställningar: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.

Nyhetsbrev och elektroniska meddelanden

Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden (nedan kallade nyhetsbrev) endast med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i ett nyhetsbrev beskrivs särskilt i samband med registreringen är det avgörande för användarens samtycke. I övrigt innehåller våra nyhetsbrev information om våra tjänster och oss.

För att prenumerera på våra nyhetsbrev räcker det i allmänhet att ange din e-postadress. Vi kan dock be dig ange ett namn för en personlig adress i nyhetsbrevet, eller ytterligare uppgifter om det behövs för nyhetsbrevet.

Dubbel opt-in-förfarande: Anmälan till vårt nyhetsbrev sker alltid genom en så kallad dubbel opt-in-process. Detta innebär att du efter registreringen får ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andras e-postadresser. Registreringarna till nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar lagring av registreringstiden och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras hos leverantören av försändelsetjänster loggas också.

radering och begränsning av behandlingen: Vi kan lagra avregistrerade e-postadresser i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen innan vi raderar dem för att kunna bevisa att samtycke tidigare getts. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet att eventuellt försvara sig mot anspråk. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas. Vid skyldigheter att permanent följa invändningar förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen i en svart lista enbart för detta ändamål.

Loggningen av registreringsprocessen sker på grundval av våra legitima intressen i syfte att bevisa att den har utförts korrekt. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-postmeddelanden sker detta på grundval av vårt legitima intresse av ett effektivt och säkert sändningssystem.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Nyhetsbreven skickas på grundval av mottagarnas samtycke eller, om samtycke inte krävs, på grundval av våra legitima intressen i direktmarknadsföring, om och i den mån detta är tillåtet enligt lag, t.ex. vid reklam för befintliga kunder. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-post, sker detta på grundval av våra legitima intressen. Registreringsprocessen registreras på grundval av våra legitima intressen för att bevisa att den utfördes i enlighet med lagen.

Innehåll: Information om oss, våra tjänster, kampanjer och erbjudanden.

Analys och resultatmätningNyhetsbreven innehåller en så kallad "web beacon", det vill säga en fil i pixelstorlek som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas eller, om vi använder oss av en leverantör av försändelsetjänster, från deras server. Inom ramen för denna hämtning samlas först teknisk information som information om webbläsaren och ditt system samt din IP-adress och tidpunkten för hämtningen in.

Denna information används för att tekniskt förbättra vårt nyhetsbrev på grundval av tekniska data eller målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras sökningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Denna analys omfattar också att avgöra om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas enskilda mottagare av nyhetsbrevet. Det är dock varken vår avsikt eller, om den används, leverantörens avsikt att observera enskilda användare. Vi använder snarare analyserna för att identifiera våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller för att skicka annat innehåll i enlighet med våra användares intressen.

Utvärderingen av nyhetsbrevet och mätningen av dess framgång utförs, med användarnas uttryckliga samtycke, på grundval av våra legitima intressen för att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar våra affärsintressen och uppfyller användarnas förväntningar.

En separat återkallelse av prestationsmätningen är tyvärr inte möjlig, utan i så fall måste hela prenumerationen på nyhetsbrevet annulleras eller motsägas.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Ändamålen med behandlingen: Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke eller motsätta dig fortsatt mottagande. Du hittar en länk för att avbeställa nyhetsbrevet antingen i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du använda ett av de kontaktalternativ som anges ovan, helst e-post, för detta ändamål.

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Webbanalys, övervakning och optimering

Webbanalys (även kallad "räckviddsmätning") används för att utvärdera flödet av besökare till vårt online-erbjudande och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, t.ex. ålder eller kön, som pseudonyma värden. Med hjälp av räckviddsanalysen kan vi till exempel känna igen vid vilken tidpunkt vårt onlineerbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest frekvent eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineerbjudande eller dess komponenter.

För dessa ändamål kan så kallade användarprofiler skapas och lagras i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden användas med samma syfte. Denna information kan t.ex. omfatta det innehåll som tittats på, besökta webbplatser och de element som använts där samt teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som använts, vilket datorsystem som använts och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas, beroende på leverantören.

Användarnas IP-adresser samlas också in. Vi använder dock ett IP-maskningsförfarande (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) i samband med webbanalys, A/B-testning och optimering, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), utvärdering av besöksåtgärder, profilering (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

 • etracker: Webbanalys/mätning av räckvidd; Tjänsteleverantör: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Tyskland; Webbplats: https://www.etracker.com; Integritetspolicy: https://www.etracker.com/datenschutz/Avtal om behandling av beställningar: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Analytics: Webbanalys, räckviddsmätning och mätning av användarflöden; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacyAvtal om behandling av beställningar: https://business.safety.google/adsprocessortermsStandardavtalsklausuler (som garanterar nivån på uppgiftsskyddet vid behandling i tredje land): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Möjlighet att invända (Opt-Out): Insticksprogram för avstängning: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated; Ytterligare information: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Typ av behandling och behandlade uppgifter).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager är en lösning med vilken vi kan hantera så kallade webbplats-taggar via ett gränssnitt och på så sätt integrera andra tjänster i vårt onlineutbud (se ytterligare information i denna dataskyddsdeklaration). Tag Manager i sig (som implementerar taggarna) skapar inga användarprofiler och lagrar inga cookies. Google får endast reda på användarens IP-adress, vilket är nödvändigt för att köra Google Tag Manager; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacyAvtal om behandling av beställningar:
  https://business.safety.google/adsprocessortermsStandardavtalsklausuler (som garanterar nivån på uppgiftsskyddet vid behandling i tredje land): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Ytterligare information: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Typ av behandling och behandlade uppgifter).
 • Matomo (utan kakor): Matomo är en dataskyddsvänlig programvara för webbanalys som används utan cookies och där igenkänning av återkommande användare sker med hjälp av ett så kallat "digitalt fingeravtryck" som lagras anonymt och ändras var 24:e timme; med det "digitala fingeravtrycket" registreras användarnas rörelser inom vårt online-erbjudande med hjälp av pseudonymiserade IP-adresser i kombination med inställningar för webbläsaren på användarsidan på ett sådant sätt att det inte är möjligt att dra slutsatser om enskilda användares identitet. Användaruppgifter som samlas in genom användning av Matomo behandlas endast av oss och delas inte med tredje part; webbplats: https://matomo.org/.
 • Matomo: Matomo är en programvara som används för webbanalys och räckviddsmätning. Inom ramen för användningen av Matomo genereras och lagras cookies på användarens slutenhet. De användaruppgifter som samlas in när du använder Matomo behandlas endast av oss och delas inte med tredje part. Cookies lagras i högst 13 månader: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Radering av uppgifter: Cookies har en maximal lagringstid på 13 månader.

Marknadsföring på nätet

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföring online, vilket i synnerhet kan omfatta marknadsföring av annonsutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (kollektivt "innehåll") baserat på användarnas potentiella intressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden, genom vilka information om användaren som är relevant för presentationen av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan t.ex. omfatta tittat innehåll, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som används, vilket datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har gett sitt samtycke till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas.

Användarnas IP-adresser samlas också in. Vi använder dock tillgängliga IP-maskningsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) inom ramen för marknadsföringen online, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av marknadsföringsförfaranden online inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som finns lagrad i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller med hjälp av liknande förfaranden. Dessa cookies kan senare i allmänhet också läsas på andra webbplatser som använder samma förfarande för marknadsföring online och analyseras för att visa innehåll samt kompletteras med ytterligare uppgifter och lagras på servern hos leverantören av förfarandet för marknadsföring online.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter kopplas till profilerna. Detta gäller till exempel om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars marknadsföring online vi använder och nätverket kopplar användarnas profiler till de ovannämnda uppgifterna. Vi ber dig notera att användarna kan ingå ytterligare avtal med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av registreringsprocessen.

I princip får vi bara tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. Inom ramen för så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra marknadsföringsmetoder online som har lett till en så kallad konvertering, det vill säga till exempel till att ett avtal har ingåtts med oss. Konverteringsmätningen används endast för att analysera hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder är.

Om inget annat anges ber vi dig anta att de cookies som används lagras i två år.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), lokaliseringsuppgifter (information om en enhets eller persons geografiska position).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster), berörda parter.
 • Ändamålen med behandlingen: Spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), remarketing, utvärdering av besöksåtgärder, intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler), konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet), räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), målgruppsbestämning (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annan utgivning av innehåll), spårning av användare på olika enheter (behandling av användardata på olika enheter i marknadsföringssyfte).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Vi hänvisar till respektive leverantörs dataskyddsmeddelanden och de möjligheter till invändningar (så kallad opt-out) som leverantörerna erbjuder. Om inget uttryckligt opt-out-alternativ har angetts har du möjlighet att stänga av cookies i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt onlineutbud. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-alternativ, som erbjuds i sammanfattning för respektive område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Gränsöverskridande: https://optout.aboutads.info.

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

 • Facebook-pixel och målinriktning (anpassade målgrupper): Med hjälp av Facebook-pixeln (eller jämförbara funktioner för överföring av händelsedata eller kontaktinformation via gränssnitt i appar) kan Facebook bestämma besökarna på vårt onlineutbud som målgrupp för visning av annonser (så kallade Facebook-annonser). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi har placerat endast för sådana användare på Facebook och inom tjänsterna hos partners som samarbetar med Facebook (det så kallade Audience Network). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som framgår av de besökta webbsidorna) som vi överför till Facebook (s.k. "Custom Audiences"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi ytterligare spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistik- och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konverteringsmätning); tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland: https://www.facebook.com; Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacyStandardavtalsklausuler (som garanterar nivån på uppgiftsskyddet vid behandling i tredje land): Facebooks tillägg för överföring av uppgifter till EU gäller (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) när det gäller Facebooks uppdragsbehandling som grund för behandling av händelsedata om EU-medborgare i USA och införandet i Facebooks "Användarvillkor för plattformen" (https://developers.facebook.com/terms) när det gäller den autonoma behandlingen av händelsedata från Facebook i samband med annonsplacering; Ytterligare information: Villkoren för databehandling (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) när det gäller händelsedata som Facebook behandlar på uppdrag av företag för att förse dem med rapporter och analyser; dessutom är "tillägget för registeransvarig" ett avtal om gemensamt ansvar (artikel 26.1 tredje meningen i GDPR), vilket är relevant när Facebook behandlar händelsedata på eget ansvar i syfte att rikta sig till målgruppen och förbättra och säkra Facebooks produkter.
 • Google Ad Manager: Vi använder Googles marknadsföringsplattform (och tjänster som Google Ad Manager) för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor osv.). Google Marketing Platform kännetecknas av att annonser visas i realtid utifrån användarnas förmodade intressen. Detta gör det möjligt för oss att visa annonser för och inom vårt onlineutbud på ett mer målinriktat sätt så att användarna endast presenteras för annonser som potentiellt motsvarar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som de har varit intresserade av på andra onlinetjänster kallas detta för "remarketing"; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webbplats: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacyMer information: Typer av behandling och uppgifter som behandlas: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling för Googles reklamprodukter: Information om tjänster Villkor för databehandling mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollertermsNär Google agerar som registerförare, villkor för databehandling för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads och konverteringsmätning: Vi använder marknadsföringsmetoden online "Google Ads" för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor osv.) så att de visas för användare som har ett förmodat intresse för annonserna (så kallad konvertering). Vi mäter också konverteringen av annonserna. Vi får dock endast reda på det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är markerad med en så kallad "konverteringsspårningstagg". Vi själva får dock ingen information med vilken användarna kan identifieras; tjänsteleverantör: Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webbplats: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacyMer information: Typer av behandling och uppgifter som behandlas: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling för Googles reklamprodukter: Information om tjänster Villkor för databehandling mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)

Vi upprätthåller online-närvaro i sociala nätverk och behandlar användaruppgifter i detta sammanhang för att kommunicera med användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Vi vill påpeka att användaruppgifter kan behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan leda till risker för användarna eftersom det till exempel kan vara svårare att hävda användarnas rättigheter.

Användaruppgifter i sociala nätverk behandlas dessutom vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användarprofiler kan till exempel skapas utifrån användarnas användningsbeteende och intressen. Användarprofilerna kan i sin tur användas till exempel för att placera reklam inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan uppgifter som är oberoende av de enheter som används av användarna också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad presentation av respektive former av behandling och möjligheterna att göra invändningar (opt-out) hänvisar vi till de dataskyddsdeklarationer och den information som tillhandahålls av operatörerna för respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter vill vi också påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), remarketing, mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare).
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktionella och innehållsmässiga element i vårt onlineerbjudande som erhålls från servrarna hos deras respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Dessa kan till exempel vara grafik, videor eller knappar och inlägg i sociala medier (nedan enhetligt kallade "innehåll").

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen krävs alltså för att detta innehåll eller denna funktion ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även kallad "web beacons") för statistik- eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att analysera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), lokaliseringsuppgifter (information om en enhets eller persons geografiska position), innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster), kommunikationspartners.
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av vårt onlineutbud och vår användarupplevelse, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, kontaktförfrågningar och kommunikation, spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler), säkerhetsåtgärder, administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO), samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

 • Facebook-plugins och innehåll: Sociala plugins och innehåll från Facebook - Detta kan till exempel omfatta innehåll som bilder, videor eller text och knappar som gör det möjligt för användare att dela innehåll från detta onlineerbjudande på Facebook. Listan över Facebooks sociala plugins och hur de ser ut kan du se här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Vi är gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Limited för att samla in eller ta emot i överföringen (men inte vidare bearbeta) "händelsedata" som Facebook samlar in eller tar emot i överföringen genom Facebooks sociala plugins (och funktioner för inbäddning av innehåll) som körs på vår onlinetjänst i syfte att: a) visa innehåll och reklaminformation som är relevant för användarnas upplevda intressen, b) leverera kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. rikta sig till användare via Facebook Messenger), c) förbättra annonsleveranserna och personalisera funktioner och innehåll (t.ex. förbättra identifieringen av vilket innehåll eller vilken reklaminformation som är relevant för användarnas upplevda intressen). (c) Förbättra annonsleverans och personalisering av funktioner och innehåll (t.ex. förbättra identifieringen av vilket innehåll eller vilken reklaminformation som sannolikt är relevant för användarnas intressen). Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook ("Addendum för ansvarig part", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som särskilt reglerar vilka säkerhetsåtgärder som Facebook måste vidta (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och där Facebook har gått med på att följa de registrerades rättigheter (dvs. användarna kan t.ex. lämna information eller begära radering direkt till Facebook). Observera: När Facebook förser oss med mätvärden, analyser och rapporter (som är aggregerade, dvs. inte får information om enskilda användare och är anonyma för oss), utförs denna behandling inte under delat ansvar, utan på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling ("Villkor för databehandling", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) villkoren för datasäkerhet (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och när det gäller behandling i USA på grundval av standardavtalsklausuler ("Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Användarnas rättigheter (särskilt rätten till information, radering, invändningar och klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten) begränsas inte av avtalen med Facebook, tjänsteleverantören: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; webbplats: https://www.facebook.com; Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Google Fonts: Vi integrerar teckensnitten ("Google Fonts") från leverantören Google, varvid användarens uppgifter används enbart för att visa teckensnitten i användarens webbläsare. Integrationen grundar sig på vårt legitima intresse av en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av teckensnitten, deras enhetliga visning och med beaktande av eventuella licensbegränsningar för integreringen av dem; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://fonts.google.com/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Vi integrerar kartor från Google Maps-tjänsten från Google. De uppgifter som behandlas kan särskilt omfatta användarnas IP-adresser och lokaliseringsuppgifter, som dock inte samlas in utan deras samtycke (vanligtvis inom ramen för inställningarna för deras mobila enheter), tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://cloud.google.com/maps-platform; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Möjlighet att invända (Opt-Out): Insticksprogram för avstängning: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • reCAPTCHA: Vi integrerar funktionen "reCAPTCHA" för att kunna känna igen om inmatningar (t.ex. i onlineformulär) är gjorda av människor och inte av automatiskt agerande maskiner (s.k. "bots"). De uppgifter som behandlas kan omfatta IP-adresser, information om operativsystem, enheter eller webbläsare som används, språkinställningar, plats, musrörelser, tangenttryckningar, tid som spenderas på webbplatser, tidigare besökta webbplatser, interaktioner med ReCaptcha på andra webbplatser, eventuellt cookies och resultat av manuella igenkänningsprocesser (t.ex. att svara på frågor som ställs eller välja objekt i bilder); tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://www.google.com/recaptcha/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Möjlighet att invända (Opt-Out): Insticksprogram för avstängning: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • X plugins och innehåll: X plugins och knappar - Detta kan t.ex. omfatta innehåll som bilder, videor eller texter och knappar med vilka användare kan dela innehåll från detta onlineerbjudande inom X; tjänsteleverantör: X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderbolag: X Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Webbplats:https://twitter.com/de; Integritetspolicy:https://twitter.com/privacy, (Inställningar: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats:https://www.youtube.com; Integritetspolicy:https://policies.google.com/privacy; Möjlighet att invända (Opt-Out): Insticksprogram för avstängning: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; webbplats: https://vimeo.com; Integritetspolicy: https://vimeo.com/privacyMöjlighet till opt-out: Vi påpekar att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisar till sekretesspolicyn (https://policies.google.com/privacy) och opt-out-möjligheterna för Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles inställningar för användning av uppgifter i marknadsföringssyfte (https://adssettings.google.com/).

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart som deras samtycken som tillåts för behandlingen återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört eller om de inte längre behövs för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, begränsas behandlingen av dem till dessa ändamål. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl eller vars lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Ytterligare information om radering av personuppgifter finns också i de enskilda dataskyddsmeddelandena i denna dataskyddsdeklaration.

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi anpassar dataskyddsdeklarationen så snart förändringar i den databehandling som vi utför gör det nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

När vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy bör du notera att adresserna kan ändras med tiden och kontrollera uppgifterna innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

 • Rätt till invändningar: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, av skäl som har att göra med din speciella situation. Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycken: Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du har gett.
 • Rätt till information: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: I enlighet med de rättsliga kraven har du rätt att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.
 • Rätt till radering och begränsning av behandlingen: I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas omedelbart eller alternativt kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven, eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har också rätt att i enlighet med lagen lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Definitioner av termer

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i denna sekretesspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras framför allt i artikel 4 i GDPR. De rättsliga definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att hjälpa dig att förstå dem. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Utvärdering av besöksåtgärder: Med "konverteringsspårning" avses ett förfarande som kan användas för att avgöra hur effektiva marknadsföringsåtgärderna är. För detta ändamål lagras vanligtvis en cookie på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och hämtas sedan på målwebbplatsen. Detta gör det till exempel möjligt för oss att spåra om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika).
 • Kreditupplysning: Automatiserade beslut baseras på automatisk databehandling utan mänsklig inblandning (t.ex. vid automatiskt avslag på ett köp på konto, en kreditansökan online eller ett ansökningsförfarande online utan mänsklig inblandning). Sådana automatiserade beslut är endast tillåtna enligt artikel 22 i GDPR om den registrerade ger sitt samtycke, om de är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller om nationell lagstiftning tillåter sådana beslut.
 • Spårning på flera enheter: Spårning på flera enheter är en form av spårning där användarnas beteende- och intresseinformation registreras på olika enheter i så kallade profiler genom att användarna tilldelas en online-identifierare. Detta gör det möjligt att analysera användarinformation för marknadsföringsändamål oavsett vilken webbläsare eller enhet som används (t.ex. mobiltelefoner eller stationära datorer). För de flesta leverantörer är online-identifieringen inte kopplad till tydliga uppgifter som namn, postadresser eller e-postadresser.
 • IP-maskering: IP-maskning" är en metod där den sista oktetten, dvs. de två sista siffrorna i en IP-adress, raderas så att IP-adressen inte längre kan användas för att identifiera en person. IP-maskering är därför ett sätt att pseudonymisera behandlingsförfaranden, särskilt vid marknadsföring på nätet.
 • Intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring: Intressebaserad och/eller beteendebaserad marknadsföring innebär att användarnas potentiella intressen för annonser och annat innehåll fastställs så exakt som möjligt. Detta görs på grundval av information om deras tidigare beteende (t.ex. besök på vissa webbplatser och vistelse på dem, köpbeteende eller interaktion med andra användare), som lagras i en så kallad profil. Cookies används i allmänhet för dessa ändamål.
 • Konverteringsmått: Konverteringsmätning är en metod som kan användas för att avgöra hur effektiva marknadsföringsåtgärderna är. För detta ändamål lagras en cookie vanligtvis på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och hämtas sedan igen på målwebbplatsen. På så sätt kan vi till exempel se om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika.
 • Personuppgifter: "Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare på nätet (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profilering: Profilering" är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om, kan detta omfatta information om ålder, kön, lokaliserings- och rörelsedata, interaktion med webbplatser och deras innehåll, köpbeteende, social interaktion med andra människor) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering.
 • Mätning av räckvidd: Mätning av räckvidd (även kallad webbanalys) används för att utvärdera besöksflödena i ett onlineerbjudande och kan inkludera besökarnas beteende eller intressen i viss information, t.ex. webbplatsens innehåll. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare till exempel se vid vilken tidpunkt besökarna besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. På så sätt kan de till exempel bättre anpassa webbplatsens innehåll till besökarnas behov. I syfte att analysera räckvidden används ofta pseudonyma cookies och web beacons för att känna igen återkommande besökare och på så sätt få mer exakta analyser av användningen av ett onlineerbjudande.
 • Remarketing: Remarketing" eller "retargeting" är när man till exempel i reklamsyfte noterar vilka produkter en användare var intresserad av på en webbplats för att påminna användaren om dessa produkter på andra webbplatser, t.ex. i annonser.
 • Platsuppgifter: Lokaliseringsuppgifter genereras när en mobil enhet (eller en annan enhet med tekniska krav för lokalisering) ansluter till en radiocell, ett WLAN eller liknande tekniska medel och funktioner för lokalisering. Lokaliseringsuppgifter används för att ange den geografiskt bestämbara position på jorden där respektive enhet befinner sig. Lokaliseringsuppgifter kan till exempel användas för att visa kartfunktioner eller annan information som är beroende av en plats.
 • Spårning: Spårning" är när användarnas beteende kan spåras i flera onlinetjänster. I regel lagras beteende- och intresseinformation om de onlineerbjudanden som används i cookies eller på servrar hos leverantörerna av spårningsteknik (så kallad profilering). Denna information kan sedan användas till exempel för att visa användarna annonser som sannolikt motsvarar deras intressen.
 • Ansvarig: Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Bearbetning: "behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det handlar om insamling, analys, lagring, överföring eller radering.
 • Bildande av målgrupp: Vi talar om målgruppsbildning (eller "anpassad publik") när målgrupper fastställs för reklamändamål, t.ex. för att lägga in annonser. Till exempel kan man utifrån en användares intresse för vissa produkter eller ämnen på internet dra slutsatsen att användaren är intresserad av annonser för liknande produkter eller den nätbutik där han eller hon tittade på produkterna. I sin tur talar man om "lookalike audiences" (eller liknande målgrupper) när det innehåll som anses lämpligt visas för användare vars profiler eller intressen förmodligen motsvarar de användare för vilka profilerna skapades. Cookies och webbfyrar används i allmänhet för att skapa anpassade målgrupper och lookalike-grupper.