Általános Szerződési Feltételek az ügyféltájékoztatóval

1. alkalmazási kör
2. ajánlatok és szolgáltatásleírások
3. megrendelési folyamat és szerződéskötés
4. árak és szállítási költségek
5 Szállítás, áruk rendelkezésre állása
6. fizetési módok
7. tulajdonjog fenntartása
8 Szavatosság az anyaghibákra és jótállás
9. felelősség
10. a szerződés szövegének tárolása
11. záró rendelkezések

1. alkalmazási kör
1.1 A [novomyo UG, tulajdonos: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (a továbbiakban "Eladó") és a vevő (a továbbiakban "Vevő") közötti üzleti kapcsolatra kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek a megrendelés időpontjában érvényes változatban irányadóak.

1.2 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1.3. A vevő eltérő feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha az eladó kifejezetten hozzájárul azok érvényességéhez.

2. ajánlatok és szolgáltatásleírások
2.1 A termékek bemutatása az online áruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a megrendelésre való felhívásnak. A katalógusokban és az Eladó weboldalain található teljesítményleírások nem minősülnek biztosítéknak vagy garanciának.

2.2 Minden ajánlat "a készlet erejéig" érvényes, kivéve, ha a termékeknél másként van feltüntetve. A tévedések és hiányosságok kizárva.

Megjegyzés: Kérjük, adja meg az alábbiakban a megfelelő gombcímkéket.
3. megrendelési folyamat és szerződéskötés
3.1 A vásárló kötelezettség nélkül választhat termékeket az eladó kínálatából, és azokat egy úgynevezett kosárba gyűjtheti a [kosárba] gomb segítségével. A kosáron belül a termékválaszték megváltoztatható, pl. törölhető. Ezt követően a vásárló a [Tovább a pénztárhoz] gombra kattintva a kosárban folytathatja a rendelési folyamatot.

3.2. Über die Schaltfläche [zahlungspflichtig bestellen] gibt der Kunde einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie mithilfe der Browserfunktion “zurück” zum Warenkorb zurückgehen oder den Bestellvorgang insgesamt abbrechen. Notwendige Angaben sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

3.3 Az Eladó ezt követően e-mailben automatikus átvételi visszaigazolást küld a Vevőnek, amelyben a Vevő megrendelése ismét szerepel, és amelyet a Vevő a "Nyomtatás" funkcióval kinyomtathat (megrendelés visszaigazolása). Az automatikus átvételi visszaigazolás csupán azt dokumentálja, hogy a Vevő megrendelése az Eladóhoz beérkezett, és nem minősül a kérelem elfogadásának. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha az eladó a megrendelt terméket 2 napon belül elküldte vagy átadta a vevőnek, vagy 2 napon belül egy második e-maillel, expressz rendelés visszaigazolással vagy a számla megküldésével megerősítette a vevőnek a küldést. Az elfogadás továbbá az Eladó által a Vevőnek küldött fizetési felszólítással és legkésőbb a fizetési művelet teljesítésével történhet. Több átvételi folyamat esetén a legkorábbi átvételi időpont az irányadó. Ha az Eladó az elfogadási határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, nem jön létre szerződés, és a Vevőt az ajánlata a továbbiakban nem köti.

3.4 Vállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében a fent említett szállítási, átadási vagy megrendelés visszaigazolási határidő kettő helyett hét nap.

3.5 Amennyiben az Eladó előre történő fizetést engedélyez, a szerződés a banki adatok megadásával és a fizetési felszólítással jön létre. Ha a fizetés a megrendelés visszaigazolásának elküldését követő 10 naptári napon belül, az esedékesség ellenére, akár ismételt felszólítás után sem érkezik meg az eladóhoz, az eladó eláll a szerződéstől azzal a következménnyel, hogy a megrendelés érvényét veszti, és az eladó nem köteles szállítani. A megrendelés ezután a vevő és az eladó számára további következmények nélkül lezárul. A tétel lefoglalása előlegfizetés esetén tehát legfeljebb 10 naptári napra szól.

4. árak és szállítási költségek
4.1 Az Eladó weboldalán feltüntetett valamennyi ár tartalmazza a vonatkozó törvényes HÉA-t.

4.2 Az Eladó a feltüntetett árakon felül szállítási költséget számít fel a szállításért. A szállítási költségekről a Vevő egy külön információs oldalon és a rendelési folyamat során egyértelműen tájékoztatja a Vevőt.

5 Szállítás, áruk rendelkezésre állása
5.1 Ha előlegfizetésről állapodtak meg, a szállítás a számla összegének beérkezése után történik.

5.2 Ha az áru leszállítása a vevő hibájából három szállítási kísérlet ellenére sem sikerül, az eladó elállhat a szerződéstől. A teljesített kifizetéseket a vevőnek haladéktalanul visszatérítik.

5.3 Ha a megrendelt termék azért nem áll rendelkezésre, mert az Eladó önhibáján kívül a beszállítója nem látja el ezzel a termékkel, az Eladó elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és szükség esetén javaslatot tesz egy hasonló termék szállítására. Ha nem áll rendelkezésre hasonló termék, vagy ha a vevő nem kívánja, hogy hasonló terméket szállítsanak, az eladó haladéktalanul visszatéríti a vevőnek a már kifizetett ellenértéket.

5.4 A szállítási határidőkről és a szállítási korlátozásokról (pl. bizonyos országokba történő szállítás korlátozása) a vásárlókat külön információs oldalon vagy az adott termékleírásban tájékoztatjuk.

5.5 Vállalkozásnak minősülő vevők esetében az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye akkor száll át a vevőre, amikor az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás elvégzésére egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek; a megadott szállítási határidők és határidők nem rögzített időpontok, az ellenkező ígéretek és megállapodások függvényében.

5.6 Az Eladó nem felel a vis maior és olyan előre nem látható események miatti szállítási és teljesítési késedelmekért, amelyek a vállalkozói vevőkkel szemben jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a szállítást az Eladó számára, még a kötelezően vállalt határidők és időpontok esetében sem. Ebben az esetben az Eladó jogosult a szállítást vagy szolgáltatást az akadályoztatás időtartamával és egy ésszerű indulási idővel növelten elhalasztani. A határidő elhalasztásának joga a vállalkozó vevőkre is vonatkozik olyan előre nem látható események esetén, amelyek az előszállító működését érintik, és amelyekért sem az előszállító, sem az eladó nem felelős. Az akadályoztatás időtartamára a vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei, különösen a fizetési kötelezettség alól is. Ha a késedelem a vevő számára elfogadhatatlan, a vevő ésszerű határidő kitűzését követően vagy az eladóval való kölcsönös egyeztetést követően írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.

6. fizetési módok
6.1 Az ügyfél a megrendelési folyamat keretében és annak lezárása előtt választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A rendelkezésre álló fizetési módokról a vásárlók külön tájékoztató oldalon kapnak tájékoztatást.

6.2 Ha a fizetés számlával lehetséges, a fizetést az áru és a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Minden más fizetési mód esetén a fizetés előre, levonás nélkül történik.

6.3 Ha harmadik fél szolgáltatókat bíznak meg a fizetési műveletek lebonyolításával, pl. Paypal, akkor az ő általános szerződési feltételeik érvényesek.

6.4 Ha a fizetési határidő naptár szerint van meghatározva, az ügyfél már a határidő elmulasztásával késedelembe esik. Ebben az esetben az ügyfél köteles a törvényes késedelmi kamatot megfizetni.

6.5 A vevő késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nem zárja ki, hogy az eladó további késedelmi károkat követeljen.

6.6 A vevő csak akkor jogosult a beszámításra, ha ellenköveteléseit az eladó jogerősen megállapította vagy elismerte. A vevő csak akkor élhet visszatartási jogával, ha a követelések ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származnak.

7. tulajdonjog fenntartása
A leszállított áru a teljes fizetésig az eladó tulajdonában marad.
Vállalkozó vevők esetében ezen felül a következők érvényesek: Az eladó az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelését teljes mértékben ki nem egyenlíti; a vevő köteles a megvásárolt dolgot gondosan kezelni, amíg a tulajdonjog még nem szállt át rá. Különösen köteles azt saját költségén megfelelően biztosítani lopás, tűz- és vízkár ellen, újrabeszerzési értéken, amennyiben ez az iparágban megfelelő vagy szokásos. Ha karbantartási és ellenőrzési munkálatokat kell végezni, a vevő köteles ezeket saját költségén időben elvégezni. A fenntartott áru vevő általi feldolgozása vagy átalakítása mindig az eladó részére történik. Ha a fenntartott árut más, nem az Eladó tulajdonában lévő tárgyakkal együtt dolgozzák fel, az Eladó az új dologban a fenntartott áru és a többi feldolgozott dolog értékének a feldolgozás időpontjában fennálló arányában szerez társtulajdont. Minden más tekintetben a feldolgozással létrejövő dologra ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukra. A megrendelő a követelést is engedményezi a vele szemben fennálló olyan követelések biztosítására, amelyek a fenntartott áru és egy ingatlan összekapcsolása révén harmadik személlyel szemben keletkeznek. Az eladó tulajdonában vagy társtulajdonában lévő árukhoz harmadik személyek hozzáférését a vevőnek haladéktalanul be kell jelentenie. Az ilyen beavatkozásokból eredő, harmadik személy által indított per vagy peren kívüli felmentés költségei a vevőt terhelik. A vevő jogosult a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni. A vevő már most biztosítékként engedményezi az eladóra a tulajdonjog fenntartása alatt álló árukkal kapcsolatban a továbbértékesítésből vagy egyéb jogalapból eredő valamennyi követelést (beleértve a folyószámláról származó valamennyi egyenlegkövetelést is). Az eladó visszavonhatóan felhatalmazza a vevőt, hogy az eladóra engedményezett követeléseket saját számlájára és saját nevében behajtsa. Ez a beszedési felhatalmazás visszavonható, ha a vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek. Az eladó vállalja, hogy a vevő kérésére az őt megillető biztosítékokat akkor adja fel, ha azok teljes forgalmi értéke meghaladja az eladónak az üzleti kapcsolatból származó valamennyi fennálló követelésének összegét 10%-nél (realizációs kockázat esetén 50%-nél) nagyobb mértékben. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása az eladóra hárul. Az eladó valamennyi, a szállítási ügyletből származó követelésének kiegyenlítésével a fenntartott áru és az engedményezett követelések tulajdonjoga a vevőre száll. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása az eladót terheli.

8 Szavatosság az anyaghibákra és jótállás
8.1 A jótállást (a hibákért való felelősséget) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni, az alábbi rendelkezésekre is figyelemmel.

8.2 Az Eladó által szállított árukra csak akkor vonatkozik garancia, ha azt kifejezetten vállalták. A vásárlókat a megrendelési folyamat megkezdése előtt tájékoztatjuk a garancia feltételeiről.

8.3 Ha a megrendelő vállalkozó, a jogszabályi hibabejelentési kötelezettség ellenére köteles az árut haladéktalanul megvizsgálni, és a felismerhető lényeges hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a szállítástól számított két héten belül, a fel nem ismerhető lényeges hibákat pedig haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított két héten belül írásban bejelenteni a szállítónak. A minőségben, súlyban, méretben, vastagságban, szélességben, kivitelben, mintázatban és színben a kereskedelemben szokásos, a minőségi szabványok szerint megengedett eltérések vagy kisebb eltérések nem minősülnek hibának.

8.4 Ha a vevő vállalkozó, akkor a választás a kijavítás vagy a hibás áru utólagos leszállítása között van az eladó által.

8.5 A jelen ÁSZF felelősségre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően a vállalkozói minőségben eljáró ügyfelek esetében a lényeges hibák a kockázatátadástól számított egy év elteltével évülnek el, kivéve, ha jogszabály hosszabb határidőket ír elő, különösen a vállalkozói igényérvényesítésre vonatkozó különös rendelkezések esetén. Használt áruk esetében a vállalkozói vevők szavatossága kizárt.

8.6 Ha a vállalkozó vevő a hibás dolgot a német polgári törvénykönyv (BGB) 439. § (3) bekezdése értelmében egy másik dologba építette be vagy egy másik dologhoz rögzítette a típusának és rendeltetésének megfelelően, az eladó - kifejezett megállapodás alapján és az egyéb szavatossági kötelezettségek sérelme nélkül - nem köteles megtéríteni a vevőnek a hibás dolog eltávolításához és a kijavított vagy leszállított hibátlan dolog beépítéséhez vagy rögzítéséhez szükséges költségeket az utólagos teljesítés keretében. Ennek megfelelően az Eladó nem köteles megtéríteni a hibás dolog eltávolításával és a kijavított vagy leszállított hibátlan dolog beszerelésével vagy felszerelésével kapcsolatos költségeket a vevő által a szállítói láncon belüli (azaz a vevő és vevői közötti) visszkeresés keretében sem.

9. felelősség
9.1 Az Eladó kártérítési felelősségére az alábbi felelősségkizárások és -korlátozások vonatkoznak, a kárigényekre vonatkozó egyéb jogszabályi követelmények sérelme nélkül.

9.2 Az Eladó korlátlanul felel, amennyiben a kár oka szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul.

9.3 Az Eladó felel továbbá a lényeges kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, vagy olyan kötelezettségek megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését eleve lehetővé teszi, és amelyek betartására a Vevő rendszeresen számít. Ebben az esetben azonban az Eladó csak a szerződésre jellemző, előre látható kárért felel. Az Eladó nem felel a fenti mondatokban meghatározottaktól eltérő kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért.

9.4 A fenti felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az élet, a testi épség és az egészség sérülése, a termék minőségére vonatkozó garancia vállalását követő hiba, valamint csalárd módon elhallgatott hiba esetén. A termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősséget ez nem érinti.

9.5 Amennyiben az Eladó felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez vonatkozik az alkalmazottak, képviselők és közreműködők személyes felelősségére is.

10. a szerződés szövegének tárolása
10.1 A vásárló a megrendelés elküldése előtt kinyomtathatja a szerződés szövegét az eladónak a böngészője nyomtatási funkciójának használatával a megrendelés utolsó lépésében.

10.2 Az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre a Vevőnek egy megrendelés visszaigazolást is küld a megrendelés összes adatával együtt. A megrendelés visszaigazolásával együtt, de legkésőbb az áru kiszállításakor a Vevő megkapja az Általános Szerződési Feltételek egy példányát is, az elállási szabályzattal és a szállítási költségekre vonatkozó információkkal, valamint a szállítási és fizetési feltételekkel együtt. Ha Ön regisztrált üzletünkben, megrendeléseit a profiljában megtekintheti. Ezenkívül a szerződés szövegét tároljuk, de nem tesszük hozzáférhetővé az interneten.

10.3 A vállalkozói jogviszonyban álló ügyfelek a Szerződéses Dokumentumokat e-mailben, írásban vagy online forrásra való hivatkozással kaphatják meg.

11. záró rendelkezések
11.1. Ha a vevő vállalkozó, a teljesítés helye - egyéb megállapodások vagy kötelező jogszabályi rendelkezések függvényében - az eladó székhelye, míg ha a vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, vagy ha a vevő nem rendelkezik az eladó székhelye szerinti országban általános illetékességgel, a teljesítés helye az eladó székhelye. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy más megengedett joghatósági helyet válasszon.

11.2 Vállalkozók esetében a [Németországi Szövetségi Köztársaság / Osztrák Köztársaság] joga alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával, amennyiben nincs kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, amely ezzel ellentétes.

11.3 A szerződés nyelve a német.

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe a következőkben, hogy a hivatkozás http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kattinthatónak kell lennie
11.4. Az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformja a fogyasztók számára: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nem vagyunk hajlandóak és nem is kötelesek részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.