Allmänna villkor med kundinformation

1. tillämpningsområde
2. erbjudanden och beskrivningar av tjänster.
3. beställningsprocess och ingående av avtal
4. priser och fraktkostnader
5 Leverans, tillgång till varor
6. Betalningsvillkor.
7. Förbehåll för äganderätten.
8 Garanti för materialfel och garanti
9. ansvar
10. Lagring av avtalstexten.
11. Slutbestämmelser.

1. tillämpningsområde
1.1 Affärsförhållandet mellan [novomyo UG, ägare: Sanela Zahiric Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg] (nedan kallad "Säljaren") och kunden (nedan kallad "Kunden") regleras uteslutande av följande allmänna villkor i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare.

1.3 Kundens avvikande villkor erkänns inte om inte säljaren uttryckligen godkänner deras giltighet.

2. erbjudanden och beskrivningar av tjänster.
2.1 Presentationen av produkterna i webbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att göra en beställning. Beskrivningar av prestanda i kataloger och på säljarens webbplatser har inte karaktären av en försäkran eller garanti.

2.2 Alla erbjudanden gäller "så länge lagret räcker" om inget annat anges i samband med produkterna. Med undantag för fel och försummelser.

Observera: Ange de tillämpliga knappbeteckningarna nedan.
3. beställningsprocess och ingående av avtal
3.1 Kunden kan välja produkter från säljarens sortiment utan förpliktelse och samla dem i en så kallad kundvagn via knappen [lägg i kundvagnen]. I kundvagnen kan produktvalet ändras, t.ex. raderas. Därefter kan kunden gå vidare till avslutningen av beställningsprocessen i varukorgen genom att klicka på knappen [Fortsätt till kassan].

3.2 Genom att klicka på knappen [beställning med betalningsskyldighet] lämnar kunden in en bindande ansökan om att köpa varorna i varukorgen. Innan beställningen lämnas in kan kunden när som helst ändra och visa uppgifterna och gå tillbaka till varukorgen med hjälp av webbläsarfunktionen "tillbaka" eller avbryta beställningsprocessen helt och hållet. Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk (*).

3.3 Säljaren skickar sedan en automatisk mottagningsbekräftelse till kunden via e-post, där kundens beställning återigen listas och som kunden kan skriva ut med hjälp av funktionen "Skriv ut" (beställningsbekräftelse). Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast att kundens beställning har mottagits av säljaren och utgör inte ett godkännande av ansökan. Köpekontraktet har ingåtts först när säljaren har skickat eller överlämnat den beställda produkten till kunden inom två dagar eller bekräftat avsändningen till kunden inom två dagar med ett andra e-postmeddelande, en uttrycklig orderbekräftelse eller en faktura. Acceptans kan också ske genom att säljaren skickar en begäran om betalning till kunden och senast genom att betalningstransaktionen avslutas. Om det finns flera godkännandeprocesser ska det tidigaste godkännandedatumet vara avgörande. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom acceptperioden ska inget avtal ingås och kunden ska inte längre vara bunden av sitt erbjudande.

3.4 När det gäller kunder som är företag är den ovannämnda tidsfristen för avsändning, överlämnande eller orderbekräftelse sju dagar i stället för två.

3.5 Om säljaren tillåter förskottsbetalning ska avtalet ingås när bankuppgifter och begäran om betalning har lämnats in. Om betalningen inte har kommit in till säljaren inom 10 kalenderdagar efter det att orderbekräftelsen skickats, trots förfallodagen, ska säljaren häva avtalet med följden att ordern förfaller och att säljaren inte är skyldig att leverera. Beställningen avslutas sedan för köparen och säljaren utan ytterligare konsekvenser. Vid förskottsbetalning reserveras varan därför för högst 10 kalenderdagar.

4. priser och fraktkostnader
4.1 Alla priser som anges på säljarens webbplats är inklusive tillämplig lagstadgad moms.

4.2 Utöver de angivna priserna tar säljaren ut fraktkostnader för leverans. Fraktkostnaderna meddelas tydligt till köparen på en separat informationssida och under beställningsprocessen.

5 Leverans, tillgång till varor
5.1 Om förskottsbetalning har avtalats ska leverans ske efter mottagande av fakturabeloppet.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas på grund av köparens fel trots tre leveransförsök kan säljaren häva avtalet. Eventuella betalningar kommer att återbetalas till kunden utan dröjsmål.

5.3 Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att säljaren utan eget förvållande inte får denna produkt av sin leverantör, kan säljaren frånträda avtalet. I detta fall ska säljaren omedelbart informera kunden och vid behov föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt finns tillgänglig eller om kunden inte vill att en jämförbar produkt ska levereras, ska säljaren omedelbart ersätta kunden för det vederlag som redan betalats.

5.4 Kunderna informeras om leveranstider och leveransbegränsningar (t.ex. begränsning av leveranser till vissa länder) på en separat informationssida eller i respektive produktbeskrivning.

5.5 När det gäller kunder som är företag övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till köparna så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen; de angivna leveransdagarna och tidsfristerna är inte fasta datum, utan omfattas av andra löften och avtal.

5.6 Säljaren ansvarar inte för förseningar i leveranser och prestationer på grund av force majeure och på grund av oförutsägbara händelser som gör leveransen betydligt svårare eller omöjlig för säljaren gentemot kunder som är företagare, även när det gäller bindande överenskomna tidsfrister och datum. I detta fall har säljaren rätt att skjuta upp leveransen eller tjänsten med den tid som hindret varar plus en rimlig startperiod. Rätten att skjuta upp tidsfristen ska också gälla kunder som är företagare vid oförutsedda händelser som påverkar en förleverantörs verksamhet och som varken förleverantören eller säljaren är ansvariga för. Under den tid som hindret varar är kunden också befriad från sina avtalsförpliktelser, i synnerhet från betalning. Om dröjsmålet är oacceptabelt för kunden kan denne häva avtalet genom en skriftlig förklaring efter att ha fastställt en rimlig tidsfrist eller efter ömsesidigt samråd med säljaren.

6. Betalningsvillkor.
6.1 Kunden kan välja mellan de tillgängliga betalningsmetoderna inom ramen för och innan beställningsprocessen avslutas. Kunderna informeras om de tillgängliga betalningsmedlen på en separat informationssida.

6.2 Om betalning mot faktura är möjlig ska betalningen ske inom 30 dagar efter mottagandet av varorna och fakturan. För alla andra betalningssätt ska betalning ske i förskott utan avdrag.

6.3 Om tredjepartsleverantörer anlitas för betalningshantering, t.ex. Paypal, gäller deras allmänna villkor.

6.4 Om förfallodagen för betalningen bestäms enligt kalendern, är kunden redan i dröjsmål om han eller hon missar tidsfristen. I detta fall ska kunden betala den lagstadgade dröjsmålsräntan.

6.5 Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta hindrar inte säljaren från att kräva ytterligare skadestånd för dröjsmål.

6.6 Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav har fastställts eller erkänts av säljaren enligt lag. Kunden kan endast utöva en retentionsrätt om fordringarna härrör från samma avtalsförhållande.

7. Förbehåll för äganderätten.
De levererade varorna förblir säljarens egendom tills full betalning har skett.
För kunder som är företagare gäller dessutom följande: Säljaren behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i en pågående affärsrelation har reglerats i sin helhet; köparen är skyldig att behandla den köpta varan med omsorg så länge äganderätten ännu inte har övergått till honom. I synnerhet ska han vara skyldig att på egen bekostnad försäkra den tillräckligt mot stöld, brand och vattenskador till återanskaffningsvärde, i den mån detta är lämpligt eller brukligt i branschen. Om underhålls- och inspektionsarbete måste utföras ska köparen utföra detta i god tid och på egen bekostnad. Kundens bearbetning eller förädling av reserverade varor ska alltid utföras för säljarens räkning. Om förbehållsvarorna förädlas med andra föremål som inte tillhör säljaren, ska säljaren förvärva delägarskap i den nya varan i förhållande till värdet av förbehållsvarorna i förhållande till de andra förädlade föremålen vid förädlingstillfället. I alla andra avseenden ska samma bestämmelser gälla för den produkt som skapats genom bearbetning som för de varor som omfattas av äganderätten. Kunden överlåter också fordran för att säkra de fordringar mot honom som uppstår mot en tredje part genom kombinationen av reservationsvarorna med en fastighet. Tredje parts tillträde till varor som ägs eller samägs av säljaren ska anmälas av kunden utan dröjsmål. Kunden ska stå för alla kostnader för en talan från tredje part eller kostnader för en utomrättslig frigivning som uppstår till följd av sådana ingripanden. Kunden har rätt att sälja varorna vidare med förbehåll för äganderätten inom ramen för normal affärsverksamhet. Kunden överlåter redan nu till säljaren som säkerhet alla fordringar som uppstår vid vidareförsäljning eller på andra rättsliga grunder med avseende på de varor som omfattas av äganderättsförbehållet (inklusive alla saldokrav från löpande räkning). Säljaren ger återkalleligt kunden fullmakt att driva in de fordringar som överlåtits till säljaren för dennes räkning och i eget namn. Detta tillstånd till autogiro kan återkallas om kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter i vederbörlig ordning. Säljaren förbinder sig att på kundens begäran frigöra de säkerheter som säljaren har rätt till när deras sammanlagda försäljningsvärde överstiger summan av säljarens alla utestående fordringar från affärsförhållandet med mer än 10% (vid realiseringsrisk med mer än 50%). Valet av de säkerheter som ska släppas ut åligger säljaren. När säljarens alla fordringar från leveranstransaktioner har reglerats, övergår äganderätten till de reserverade varorna och de överlåtna fordringarna till köparen. Valet av de säkerheter som ska släppas ut åligger säljaren.

8 Garanti för materialfel och garanti
8.1 Garantin (ansvar för defekter) ska fastställas i enlighet med lagstadgade bestämmelser, med förbehåll för följande bestämmelser.

8.2 De varor som levereras av säljaren omfattas endast av en garanti om denna uttryckligen har getts. Kunderna informeras om villkoren för garantin innan beställningsprocessen inleds.

8.3 Om kunden är en företagare ska han utan dröjsmål undersöka varorna, utan hinder av lagstadgade skyldigheter att anmäla fel, och skriftligen meddela leverantören om alla igenkännbara materialfel utan dröjsmål, senast inom två veckor efter leveransen, och om alla icke igenkännbara materialfel utan dröjsmål, senast inom två veckor efter upptäckten. Avvikelser i kvalitet, vikt, storlek, tjocklek, bredd, finish, mönster och färg som är vanliga i handeln, tillåtna enligt kvalitetsnormer eller mindre avvikelser utgör inte fel.

8.4 Om kunden är en företagare ska valet stå mellan rättelse eller efterföljande leverans av defekta varor av säljaren.

8.5 Utan hinder av ansvarsbestämmelserna i dessa allmänna villkor preskriberas materiella fel ett år efter risköverföringen för kunder som är företagare, om inte längre perioder föreskrivs i lag, särskilt vid särskilda bestämmelser om företagarens regressrätt. När det gäller begagnade varor är garantin för kunder som är företagare utesluten.

8.6 Om kunden, som är företagare, har installerat den defekta varan i den mening som avses i § 439 (3) i den tyska civillagen (BGB) i en annan vara eller monterat den på en annan vara i enlighet med dess typ och avsedda användning, är säljaren inte skyldig att, med förbehåll för ett uttryckligt avtal och utan att det påverkar övriga garantiförpliktelser, ersätta kunden för de nödvändiga kostnaderna för avlägsnandet av den defekta varan och installationen eller monteringen av den reparerade eller levererade varan som är fri från fel inom ramen för den efterföljande prestationen. Följaktligen är säljaren inte heller skyldig att ersätta kostnader för borttagning av den defekta varan och installation eller montering av den reparerade eller levererade defekta varan inom ramen för kundens regressrätt inom leveranskedjan (dvs. mellan kunden och dennes kunder).

9. ansvar
9.1 Följande undantag och ansvarsbegränsningar ska gälla för säljarens skadeståndsansvar, utan att det påverkar andra lagstadgade krav för anspråk.

9.2 Säljaren ansvarar utan begränsning i den mån orsaken till skadan grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.3 Säljaren är dessutom ansvarig för lätt försumlig överträdelse av väsentliga skyldigheter, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av avtalets syfte, eller för överträdelse av skyldigheter, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars iakttagande kunden regelbundet förlitar sig på. I detta fall är säljaren dock endast ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Säljaren är inte ansvarig för lätt oaktsam överträdelse av andra skyldigheter än de som anges i ovanstående meningar.

9.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skada på liv, lem eller hälsa, vid fel efter att en garanti för produktens kvalitet har övertagits och vid bedrägligt dolda fel. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.

9.5 I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även för det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.

10. Lagring av avtalstexten.
10.1 Kunden kan skriva ut avtalstexten innan beställningen lämnas in till säljaren genom att använda utskriftsfunktionen i sin webbläsare i det sista steget av beställningen.

10.2 Säljaren ska också skicka kunden en orderbekräftelse med alla beställningsuppgifter till den e-postadress som kunden uppgett. Tillsammans med orderbekräftelsen, men senast vid leverans av varorna, får kunden också en kopia av de allmänna villkoren tillsammans med avbeställningspolicyn och information om fraktkostnader samt leverans- och betalningsvillkor. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se dina beställningar i din profil. Dessutom lagrar vi avtalstexten, men gör den inte tillgänglig på Internet.

10.3 Kunder som är företagare kan få kontraktshandlingarna via e-post, skriftligen eller genom hänvisning till en online-källa.

11. Slutbestämmelser.
11.1 Om köparen är en företagare ska platsen för fullgörandet vara säljarens säte, med förbehåll för andra avtal eller tvingande lagstadgade bestämmelser, medan behörighetsorten ska vara på säljarens säte om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond eller om köparen inte har en allmän behörighetsort i säljarens hemvistland. Säljaren förbehåller sig rätten att välja en annan tillåten jurisdiktionsplats.

11.2 När det gäller entreprenörer ska lagen i [Förbundsrepubliken Tyskland/Republiken Österrike] tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, så länge det inte finns några tvingande lagbestämmelser som säger något annat.

11.3 Avtalsspråket är tyska.

Anmärkning: Observera att länken nedan http://ec.europa.eu/consumers/odr/ måste vara klickbar
11.4. Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR) för konsumenter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.