Avtalsbestämmelser för avbeställning av avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium
Avbokningspolicy
En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

Rätt till ångerrätt
Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks. För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss ([Insert: Namn/företag, adress, telefonnummer och e-postadress. Du kan också använda kortkoden för detta och lagra adressen i inställningarna]) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till återkallelseblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Exempel på avbeställningsblankett
(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett).
- Till [infoga: Namn/företag, adress, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
- Beställd den (*)/mottagen den (*)
- Konsumentens namn
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper).
- Datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av digitalt innehåll som inte är prefabricerat och för vars framställning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassat till konsumentens personliga behov.
Ångerrätten upphör i förtid om vi inte har påbörjat fullgörandet av avtalet förrän du a) har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt bekräftat att du känner till att du förlorar din ångerrätt när vi påbörjar fullgörandet av avtalet och b) vi har gjort innehållet i din förklaring tillgängligt för dig på ett varaktigt datamedium inom en rimlig tidsperiod efter det att avtalet har slutits, dock senast vid leverans av varorna eller innan fullgörandet av tjänsten har påbörjats. Observera att vi kan göra ingåendet av avtalet beroende av ovannämnda samtycke och bekräftelse. Ångerrätten upphör i förtid om vi har påbörjat fullgörandet av avtalet först efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt bekräftat din vetskap om att du kommer att förlora din ångerrätt i och med att vi påbörjar fullgörandet av avtalet. Vi påpekar att vi kan göra ingåendet av avtalet beroende av ovannämnda samtycke och bekräftelse.